Izajáš: Hospodin přichází, jako pastýř, s mocí!

1. říjen 2010 | 09.57 | rubrika: Z knihy pr. Izajáše

"Potěšte, potěšte můj lid,"
praví váš Bůh.


Mluvte k srdci Jeruzaléma,
provolejte k němu:
Čas jeho služby se naplnil,
odpykal si své provinění.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 86x

Izajáš: Nemoc a uzdravení krále Chizkijáše

17. září 2010 | 05.00 | rubrika: Z knihy pr. Izajáše

V oněch dnech Chizkijáš smrtelně onemocněl.
Přišel k němu prorok Izajáš, syn Amósův,
a řekl mu: "Toto praví Hospodin:
Udělej pořízení o svém domě,
protože zemřeš, nebudeš žít."


Chizkijáš se otočil tváří ke zdi
a takto se k Hospodinu modlil:

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 80x

Izajáš: Kde pobýváme?

3. září 2010 | 20.38 | rubrika: Z knihy pr. Izajáše

Slyšte, vzdálení, co činím,
poznejte, blízcí, mou bohatýrskou sílu!


Hříšníci na Sijónu dostali strach,
rouhačů se zmocnilo úzkostné chvění:
Kdo z nás může pobývat u sžírajícího ohně?
Kdo z nás může

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 76x

Izajáš: Řekni jim - Táhni!

23. srpen 2010 | 23.39 | rubrika: Z knihy pr. Izajáše

Ač vám dával Panovník
chléb soužení a vodu útlaku,
on , tvůj učitel,
už se nebude držet stranou.

Na vlastní oči uzříš svého učitele
a na vlastní uši uslyšíš za sebou slovo:
"To je ta cesta, jděte po ní,"
ať budete chtít doprava nebo doleva.


Pak prohlásíš své stříbrem potažené
vytesané modly i pozlacené lité modly
za nečisté a jako nečisté je rozmetáš.

Řekneš jim: "Táhni!"

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 67x

Izajáš: To je ta Cesta, jděte po ní!

14. srpen 2010 | 11.13 | rubrika: Z knihy pr. Izajáše

Nyní jdi, napiš to
před nimi na desku,
zaznamenej do knihy
a zůstane to svědectvím
do posledního dne,
navždy, navěky.

Neboť je to lid vzpurný,
synové prolhaní, synové,
kteří nechtějí poslouchat
Hospodinův zákon.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 85x

Izajáš: Slovo proti Smlouvě se smrtí...

5. srpen 2010 | 19.28 | rubrika: Z knihy pr. Izajáše

Také tito blouzní z vína,
po opojném nápoji se potácejí:
kněz i prorok blouzní z opojného nápoje,
jsou pomateni vínem, po opojném nápoji se potácejí,
blouzní při viděních, při rozhodování kolísají.

Všechny stoly jsou plné zvratků,
samý výkal, místa není.


Koho vyučit poznání?
Komu vyložit zvěst?
Odkojeným dětem, od prsů odstaveným?

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 2 (1x) | přečteno: 91x

Izajáš: Mrtví vstanou!

26. červenec 2010 | 20.47 | rubrika: Z knihy pr. Izajáše

Hospodine,
jenom ty nám můžeš zjednat pokoj,
tak jako jsi nám odplatil
za všechny naše skutky.


Hospodine, Bože náš,
byli jsme pod mocí jiných, nikoli tvou,
budeme však připomínat jedině tvé jméno!

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 83x

Izajáš: O tučné hostině...

20. červenec 2010 | 05.00 | rubrika: Z knihy pr. Izajáše

Hospodine, ty jsi můj Bůh!
Tebe budu vyvyšovat,
vzdávat chválu tvému jménu,
neboť činíš podivuhodné věci,
tvé odvěké úradky jsou věrná pravda.


Obrátil jsi

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 92x

Izajáš: Pád Babylóna...

12. červenec 2010 | 05.00 | rubrika: Z knihy pr. Izajáše

Dostalo se mi tvrdého vidění:
"Věrolomník jedná věrolomně
a zhoubce hubí.

Přitáhni, Élame,
oblehni, Méde!
Všem vzdechům učiním přítrž."

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 101x

Izajáš: Když prorok Boží chodí nahý a bosý...

7. červenec 2010 | 20.30 | rubrika: Z knihy pr. Izajáše

Toho roku, v němž tartán
poslaný asyrským králem
Sargónem přitáhl k Ašdódu,
bojoval proti němu
a dobyl jej,

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 127x