Prosba o seslání Ducha Svatého

8. červenec 2009 | 05.51 | rubrika: Z Knihy moudrosti.

Bez Ducha Svatého jsme vyloučeni z počtu těch, kteří slouží Hospodinu. I ten nejmoudřejší člověk, bez Ducha Svatého před Bohem nic neznamená. Bohem svěřený úkol a plán pro náš život můžeme naplnit pouze s Duchem Svatým. Protože On zná Boží dílo, byl u toho, když Bůh tvořil svět. On ví, co se líbí Bohu a co je správné v Jeho očích. Jen s Duchem Svatým jsou Bohu příjemné naše kroky. Bez Něho nelze poznat Boží záměry, ani Jeho Vůli. Jen Duch Svatý může naučit, co je správné.

To si uvědomněme společně s autorem následujících řádků. Společně s ním volejme k Bohu, aby nás stále znova a znova naplňoval Ovocem Moudrosti, aby nás stále znova a znova podroboval Duchu Svatému. Aby nás mazal k naší službě, kterou přijímáme z Jeho rukou, aby nás vedl v naplňováníi Boží vůle a Plánu, jenž má připravený pro náš život... Amen...

Bože našich otců, milosrdný Hospodine,
ty jsi učinil všechno Svým Slovem

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 155x

Bez Ducha Svatého nelze věrně spravovat úřad...

17. červen 2009 | 21.35 | rubrika: Z Knihy moudrosti.

Bez Ducha Svatého nemůžemě věrně spravovat Bohem svěřený úřad. Ať už jsou naše vrozené dispozice jakokoliv požehnané, přesto nemůžeme svěřený úkol naplnit a nejsme schopni odvést to, co Sám Bůh od nás vyžaduje a očekává. Jsme si toho vědomi stejně tak, jako pisatel následujících řádků? Modleme se společně s autorem o Ducha Svatého! Z knihy moudrosti, osmé kapitoly...

Rozhodl jsem se tedy přivést si ji a žít s ní,
protože vím, že mi bude rádkyní k dobrému a
utěšitelkou v starostech a zármutku.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 98x

Kdo je Duch Svatý?

10. červen 2009 | 16.35 | rubrika: Z Knihy moudrosti.

Kdo je Duch Svatý? Víme, že všechno může, že vše obnovuje? Jsme si vědomi, že Bůh miluje jen toho, kdo přebývá s Duchem Svatým? Že je to On, kdo vytváří z lidí Božé přátele a proroky? Zažíváme spolu s Autorem následujících řádků, že je nádhernější než Slunce a hvězdy, než Světlo dne, neboť nezhasíná?  Počítáme denodenně s tím, že Ducha Svatého nikdy nepřemůže žádné zlo, že On všechno mocně spravuje?  Kým je pro nás Duch Svatý?

Poznal jsem věci skryté i zjevné,
všemu naučila mne strůjkyně všeho – moudrost.
Neboť v Moudrosti je duch myslící a svatý, 

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 135x

Dar Ducha Svatého je nade všechny dary...

6. červen 2009 | 13.04 | rubrika: Z Knihy moudrosti.

Dar Ducha Svatého je nade všechny dary. Vážíme si jej stejně jako pisatel následujících řádků daru moudrosti? Je nám Duch Svatý dražší nade všechny poklady světa? Vážíme si Jej více než vlastní krásy a vlastního zdraví? Jsme si vědomi toho, že jen skrze Něj k nám přichází vše dobré? Že On je rodičkou všech věcí? Dělíme se bez závisti o poznání, které přichází od Něho? Neukrýváme Jeho bohatství? Děkujeme za to, že skrze Něj jsme získali přátelství s Bohem?

Proto jsem se modlil, a byla mi dána rozumnost,
vzýval jsem Boha, a přišel ke mně Duch Moudrosti.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 153x

Duch Svatý se dává poznat...

2. červen 2009 | 20.10 | rubrika: Z Knihy moudrosti.

Máme k Duchu Svatému odbobně důvěrný vztah, jaký má pisatel následujících řádků k moudrosti? Září Duch Svatý a nevadne v naší duši? Hledáme u Něj poučení? Víme, že počátek vztahu s Duchem Svatým je v pokoře a poddání se? Přemýšlíme o Něj, myslíme na Něj? Bdíme kvůli Němu?


Moudrost září a nevadne
ochotně se dává spatřit těm, kdo ji milují
a najít těm, kdo jí hledají

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 130x

Vzkříšení spravedlivého...

1. květen 2009 | 18.17 | rubrika: Z Knihy moudrosti.

Následující citát z Knihy Moudrosti popisuje soud, vzkříšení spravedlivého a tímto vzkříšením usvědčení svévolníků. Možné vztáhnutí daného místa na Ježíše Krista není Novozákonně podloženo:


Spravedlivý tehdy s velkou neohrožeností předstoupí před ty,
kdo ho sužovali a pohrdali jeho úsilím...

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1 (1x) | přečteno: 105x

Relativita lidského stáří...

25. duben 2009 | 20.21 | rubrika: Z Knihy moudrosti.

Umře - li Spravedlivý třeba předčasně, dojde odpočinutí...

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 115x

Soud nad Kristem...

18. duben 2009 | 11.33 | rubrika: Z Knihy moudrosti.

Počíhejme si na Spravedlivého, k ničemu nám není...

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1 (2x) | přečteno: 121x