Učení na hoře: O půstu...

29. říjen 2010 | 11.13 | rubrika: Učení na hoře

Po více než dvou měsících bych se rád dneska společně s Vámi vrátil k jednomu z klíčových míst celé Bible: K Učení na hoře. Ježíš zde charakterizuje vztah mezi Zákonem Starým a Novým. Ukazuje, že s Jeho Příchodem přišla Nová éra: Bůh teď po těch, "kdo slyší Jeho hlas," vyžaduje něco jiného než po "jejich otcích." Ježíš zde vystupuje jako ten, jehož autorita je rovna autoritě Boha - Otce. Zabývali jsme se praktickými důsledky toho všeho do každodenního života křesťanů. Nakonec jsme dokončili rozbor modlitby "Otče náš." Dnes můžeme pokročit dále:

A když se postíte, netvařte se utrápeně jako pokrytci; ti zanedbávají svůj vzhled, aby lidem ukazovali, že se postí; amen, pravím vám, už mají svou odměnu. Když ty se postíš, potři svou hlavu olejem a tvář svou umyj,abys neukazoval lidem, že se postíš, ale svému Otci, který zůstává skryt; a tvůj Otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí. Matouš 6, 16nn...

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 101x

Učení na hoře: O odpuštění...

3. srpen 2010 | 18.48 | anketa v článku | rubrika: Učení na hoře

Neboť jestliže odpustíte lidem jejich přestoupení, i vám odpustí váš nebeský Otec; jestliže však neodpustíte lidem, ani váš Otec vám neodpustí vaše přestoupení. (Mt 6, 15n)...

Tato Slova vyslovil Ježíš ihned po poslední prosbě modlitby Otčenáš. V podstatě jedním dechem. Hned jak domluvil slova modlitby, vrátil se k předposlední prosbě, aby ji dvakrát podtrhnul a vložil k ní veliký červený vykřičník. A k němu tento tvrdý výrok. Zde můžeme vidět, jak velkou důležitost dává Ježíš odpuštění. Tato myšlenka závistlosti naši ochoty odpouštět druhým jejich provinění proti nám k ochotě Boží odpustit nám naše hříchy se line jako červená nit celým evangeliem. Proto se i my, v krátkém čase podruhé, zamysleme nad tímto veledůležitým tématem.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 169x

... ale zbav nás od Zlého...

1. srpen 2010 | 17.40 | anketa v článku | rubrika: Učení na hoře

...A nevydej nás do zkoušek a pokušení,ale vysvoboď nás od zlého... Mt 6, 13.

Dnešní zamyšlení je v podstatě pokračování článku z minula. On celý ten třináctý verš vlastně přestavuje jednu prosbu. Nevydej nás do zkoušek a pokušení, ale vysvoboď nás, kraličtí říkají: Zbav nás, chraň nás od zlého. Vzhledem k tomu, že prvotní bibličtí pisatelé a opisovatelé nerozlišovali malá písmenka od velkých, můžeme tuto větu chápat i jako Zlého s velkým Zet. Opět, připomeňme si, neznamená to, že pouze jedna možnost je správná. Věřím tomu, že správná jsou oba tyto porozumění současně. Zlého s velkým i s malým zet.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 145x

Nevydávej nás v pokušení...

31. červenec 2010 | 16.09 | anketa v článku | rubrika: Učení na hoře

...A nevydej nás do zkoušek a pokušení, ale vysvoboď nás od zlého... Mt 6, 13.

Touto prosbou končí Ježíš Kristus svou modlitbu, pro kterou se vžil název "Otčenáš." Tvoří ji vlastně seznam základních potřeb člověka. Potřeby, za které má prosit, které má žádat, volat k nebi. Toužit po nich.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 131x

Odpusť nám naše viny...

19. červenec 2010 | 05.00 | rubrika: Učení na hoře

Tento článek již na tomto blogu jednou vyšel (pod názvem "Odpuštění je sladké slovo...") Rozhodl jsem se jej zařadit do cyklu ůUčení na hoře" a proto jej uveřejňuji opětovně...

2A odpusť nám naše viny, jako jsme i my odpustili (těm, kdo se provinili proti nám)(Mat 6,12)...

Tuto prosbu obsahuje modlitba, kterou Pán Ježíš naučil své učedníky. Odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům. Odpuštění, krásné slovo. Takové malebné, nezdá se vám? Jak sladkost, čokoláda v ústech. Dejte si také. Řekněte si: Odpuštění... Chutná vám? Mne ano... Protože:  Odpuštění je sladké slovo...

Odpusť nám naše viny STEJNÝM ZPŮSOBEM, jakým my odpouštíme našim viníkům. Jakým způsobem odpouštíme my? Opravdu ze srdce? Anebo se odpuštění stává jakousi pózou? Kdy vyslovíme pár slov, vět, obejmeme druhého, ale stále vevnitř cítíme hněv, zlobu, vzdor, nespravedlnost? Máme sladkost pouze na jazyku, nebo i v srdci? Chceme, aby i Bůh vyslovil pár slov, pár vět, objal nás a přitom vůči nám cítil hněv, zlobu, vzdor a nespravedlnost? A jak vůbec poznáme, zda jsme odpustili či ne?

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 172x

Chléb náš vezdejší dej nám dnes...

13. červenec 2010 | 05.00 | rubrika: Učení na hoře

Posuňme se v našem (poslední dobou) měsíčníku Kristova Učení na Hoře zase o veršík dále:

Náš denní chléb dej nám dnes. Matouš 6,11.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 171x

Učení na hoře: Buď vůle Tvá! Po druhé :-)

11. červen 2010 | 05.44 | rubrika: Učení na hoře

Vy se modlete takto: Otče náš, jenž jsi v nebesích, buď posvěceno tvé jméno. Přijď tvé království. Staň se tvá vůle jako v nebi, tak i na zemi. Mat 6, 10b.

Buď vůle Tvá. Tak nás učí modlit se Pán Ježíš. Buď vůle Tvá, pane Bože. Všimněme si: Tvá. Ne Má, ale Tvá...

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 144x

Učení na hoře: Buď vůle Tvá!

6. červen 2010 | 20.49 | rubrika: Učení na hoře

Vy se modlete takto: Otče náš, jenž jsi v nebesích, buď posvěceno tvé jméno. Přijď tvé království. Staň se tvá vůle jako v nebi, tak i na zemi. Mat 6, 10b.

Otevřme opět Ježíšovo Učení na hoře, lekci modlitby. Oč je důležité prosit Boha v modlitbě?

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 240x

Přijď království Tvé...

28. duben 2010 | 17.59 | rubrika: Učení na hoře

Vy se modlete takto: Otče náš, jenž jsi v nebesích, buď posvěceno tvé jméno. Přijď tvé království. Mt 6,10a

Přijď  Království Tvé. Tuto jednoduchou prosbu zařadil pán Ježíš do Své "vzorové" modlitby na druhé místo. Tvé Království. Řecké slovo "basileia", které je zde v originálu použito,  znamená také výrazy jako "kralování, panování, vláda." V těchto dnech jsem měl možnost několikrát hovořit se Svědky Jehovovými, království Boží staví ve svémučení velmi vysoko. Jiný, tentokrát křesťanský, směr od sebe odlišuje Spasení od království tisíciletého.  Údajně v mnohých podobenství, kde Ježíš použil slovo "království", měl na mysli království tisícileté. A jestliže se někdo nedostane do království tisíciletého, má prý možnost se dostat do království Nebeského. Další záhada království nebeského spočívá v tom, že Ježíš jakoby jeho příchod čekal velmi brzy. A ono vlastně ještě nepřišlo. Tak jak to všechno je?

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 316x

Posvěť se jméno Tvé

6. duben 2010 | 05.00 | rubrika: Učení na hoře

Vy se modlete takto: Otče náš, jenž jsi v nebesích, buď posvěceno tvé jméno.
Vy se modlete takto: Otče náš, který jsi  v nebesích, buď posvěceno tvé jméno.
A protož vy takto se modlte: Otče náš, jenž jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé.
Mt 6,9...

 Toto místo je nejtajuplnějším místem pro dnešního člověka. Jak se může posvěcovat něco, co už ve své podstatě svaté je? O co se to vlastně modlíváme při modlitbě Otče Náš? Rád bych zde nabídnul - v rámci seriálu o Učení na hoře - svůj pohled...

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 320x