MP3:Rudolf Petr (1914-2006) O semeni a půdě...

6. březen 2011 | 20.15 | rubrika: Rudolf Petr

Kazatel Rudolf Petr (1914-2006): O semeni a půdě.

- (Nejen) o výchově dětí
- Méně náboženských řečí a více skutků: Vést příkladem 
- Co s plevelem v našich sborech?
- Je to Hospodin, kdo povolává ke spasení

Link ke ztažení: http://www.ulozto.cz/8174442/rudolf-petr-o-semeni-a-pude-mp3

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 137x

MP3:Rudolf Petr (1914-2006) Kým je pro tebe Bůh?

5. únor 2011 | 21.36 | rubrika: Rudolf Petr

Zamyšlení kazatele BJB Rudolfa Petra ze dne 2.4.2000 nad 23 žalmem: Hospodin je MŮJ pastýř...

Link: http://www.ulozto.cz/7721499/hospodin-je-muj-pastyr-mp3

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 126x

Vzpomínky kazatele Rudolfa Petra, VII. část.

6. říjen 2010 | 20.05 | rubrika: Rudolf Petr

Rudolf Petr: Dobrodružný život víry - Pod ochranou Nejvyššího...

Velikou pomocí a podporou bylo šťastné a radostné manželství Rudolfa a Boženy Petrových - s dvěmi dětmi. Všichni žili skromně, oblékali se jednoduše a měli se velice rádi. Maminka byla výborná kuchařka a dobrá, skromná hospodyně. Nestěžovala si a nereptala, když někdy se v něčem projevil nedostatek. Oba rodiče věřili, že Hospodin opatří včas, co je třeba.

Rudolf nemohl nikdy zapomenout na to, jak ho Bůh předivným způsobem předcházel po celý život, Svojí Milostí, Ochranou, Vedením Svým Slovem a Duchem - a to všechno pro oběť Ježíše Krista za něj, za hříšného člověka. Už od narození před první světovou válkou, přes rodičovskou péči matce a otce, spolu se čtyřmi sourozenci, v době svobodného Československa - do roku 1939, kdy začala druhá světová válka...

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 102x

Rudolf Petr: Dobrodružný život víry, VI. část

4. říjen 2010 | 21.38 | rubrika: Rudolf Petr

Rudolf Petr: Dobrodružný život víry - Pod ochranou Nejvyššího...

Na zásah úřadů odchází Rudolf do menšího pražského sboru Na Pankráci po kazateli Stanislavu Švecovi, který se stal kazatelem vinohradského sboru. V Praze si musel zvykat na velkoměstské prostředí, avšak i zde si zamiloval rodinu Boží, které s láskou a porozumění sloužil Slovem Božím sedm let. Myslel si, že zde zakončí svoji službu až do důchodu, ale Boží Plán byl jiný. je povolán do sboru ve Vykýřovicích, kde ještě deset let věrně sloužil. V roce 1980 odchází do důchodu za svými dcerami Boženou a Martou do připraveného bytu v Ostravě - Hrabůvce. Zde ještě občas posloužil zvěstí evangelia ve svém sboru BJB a k tomu ještě v Armádě Spásy v Kunčičkách, kde je ředitelem náš kazatel Karel Buba. Kdo může a chce být ještě užitečným dělníkem na vinici Boží, toho Pán nenechá zahálet. Dělníků je stále málo a vinice je veliká - Tento svět!

Čtyři roky byla rodina prostorově od sebe vzdálená, avšak srdcem si byli stále velmi blízcí. Vždyť je spojovalo nejenom pouto rodinné, manelské, ale  nad to Láska Boží, která byla rozlita v jejich srdcích. Láska Kristova je spojovala a uzpůsobovala k pravé věrnosti a vzájemné oddanosti. S Boží pomocí mohli snášet, níst a vydržet všechny útoky a nástrahy Satanovi.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1 (1x) | přečteno: 78x

Rudolf Petr: Dobrudružná cesta víry, V. část...

29. září 2010 | 18.18 | rubrika: Rudolf Petr

Rudolf Petr: Dobrodružný život víry - Pod ochranou Nejvyššího...

Přijat ke studiu  - na seminář československých babtistů v Praze. Stalo se tak bez předběžných zkoušek způsobilosti. Pravděpodobně na doporučení a přímluvu kazatele C. Burgeta. V dopise z 21.8.1946 od ředitele semináře dr. J.Procházky zaznívá milé pozvání k zahájení: "Milý bratře, vítám Tě srdečně jako studenta na našem semináři, S pomocí Boží zahájíme nový školní rok v pátek 4.9. o 10.00 hod. dopolední pobožností"...

Studium trvalo čtyři roky. Nejstarší ze studentů, bylo mu 32 let, ženatý s jedním dítětem - a proto mu říkali "tatíček" - se velmi nesnadně a s velikými problémy pokoušel zvládat učební předměty, kterých bylo přes dvacet. Byl nejslabším žákem. Ve všech oborech pokulhával za všemi ostatními spolužáky.  Dělal veliké starosti řediteli semináře.  Na skončení druhého ročníku si kladl vážnou otázku o smyslu a významu dalšího pokračování ve studiu.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 110x

Vzpomínky kazatele Rudolfa Petra, IV. část

26. září 2010 | 16.49 | rubrika: Rudolf Petr

Rudolf Petr: Dobrodružný život víry - Pod ochranou Nejvyššího...

Přednášky a dobrý vliv tajemníků YMCY a zvláště kázání evangelia kazatelem J. Dvořákem přinesly své ovoce. Rudolf prožil proměnu svého života.  V pokání a víře přijal Ježíše Krista jako svého Spasitele, vůdce a Pána Života. Svoji víru vyznal a zpečetil ve křtu pomořením v řece Odře, 23.5.1937. Svůj život svěřil Bohu na základě výzvy 38. žalmu: "Svou cestu svěř Hospodinu, doufej v Něho, On sám bude jednat."  Byl to slavný začátek "dobrodružné cesty víry", pod vedením, ochranou a pomocí Boha, Ježíše Krista, Jeho Ducha a Slovy.

Začal Nový život.  Otec se z toho radoval, matka zpočátku tomu nemohla porozumět. Rudolf zpřetrhal svazky s předešlými kamarády, kteří šli dále svou cestou nevěry. Získal nové přátele, bratry a sestry v Ymce a ve sboru věřících BJB. Ymka jej posílala o prázdninách do svých letních táborů na Slovensko, do Oravského podzámku a do Jablůnky u Vsetína. To mu velice prospívalo k upevnění zdraví těla i duše. Rozšiřoval se jeho obzor vzdělání, poznávání pravého smyslu života. V roce 1942 odešel z Ostravy do Vsetína, kde pracoval jako stolař u firmy J. Gebauer, až do 7.5.1943. To už bylo za druhé světové války.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 92x

Vzpomínky kazatele Rudolfa Petra, III. část

23. září 2010 | 04.00 | rubrika: Rudolf Petr

Rudolf Petr: Dobrodružný život víry - Pod ochranou Nejvyššího...

Přeběhlo jen dvacet let od první světové války. Ještě ani nebyly dokonale zaceleny rány z první světové války a už nastal druhý světový otřes.  Šest let válečného šílenství,   které rozpoutal kulturní národ. Zfanatizovaný a oklamaný německý lid věřil svému "vůdci", Adolfu Hitlerovi, více, než Bohu a Jeho Slovu. Je to až neuvěřitelné, kam až dojde člověk, a co všechno je schopen vykonávat, Jaká zvěrstva, nejstrašnější zločiny, jestli opustí Boha a na Jeho místo postaví sebe, své "Já," člověka. Velmi mnoho už bylo napsáno, celé knihy, o tom, co a jaké zločiny byly páchány na lidech v koncentračních táborech, v plynových komorách atd. Celá města byla bombardována a srovnána se zemí. Milióny lidí zahynulo v troskách. Šest let trvalo hrubé násilí, ničení a vraždění všeho živého i neživého. Všechno bylo ovocem lidské pýchy a nadutosti. "Nadčlověk" - Hitler a jeho zaslepení fanaticise postavili na Místo patřící Bohu. Dali se do služeb satanovi. Prorok Jeremiáš to vyjádřil takto: "Nebo dvojí zlost spáchal lid můj; Mne opustil, pramen živé vody, aby sobě vykopak cisterny děravé, které nedrží vody" (Jr 2,14)     

Těžko by se nalezly rodiny, které nebyly nějakým způsobem poznamenané, zasažené válečnou vichřicí, která zasahovala všechny národy Evropy. Snad nejvíce utrpěl Ruský národ a pak také Polsko. Všem národům trvalo dlouho, než se aspoň trošku vzpamatovaly z válečných následků.

I rodina Petrova byla postižena. Nejmladší z rodiny - Pavel  byl 7.1.1943 vzat do vězení a 10.9. t.r. byl popraven v 6.15 hod. v Breslau (Vratislavi)  "německými tyrany", jak to zapsal tec do své Bible. Pavel (24 letý) se odevzdal cele do Rukou Božích. V dopise narozloučenou napsal: "Pán Bůh s Vámi. Váš milující syn a bratr Pavel. Hospodin síla života mého! V 6.15 hodin umírám." Druhou bolestnou zkušeností bylo zatčení a věznění Františka Čelinského, manžela Heleny, starší dcery Petrových. Po čtyřech letech věznění v několika koncentračních táborech - zvláště v Buchenwaldu - se vrátil po skončení války. Nepředstavitelně zmrzačený, jen kost a kůže. Doma byl všemi vřele přivítán, obklopen láskou a porozumění své ženy Heleny a celé rodiny. S pomocí Boží se zotavoval a sílil, takže několik let ještě pracoval ve Vítkovických železárnách. Dožil se přes 80 let.  

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 87x

Rudolf Petr: Pod ochranou... II

22. září 2010 | 18.59 | rubrika: Rudolf Petr

Rudolf Petr: Dobrodružný život víry - Pod ochranou Nejvyššího...

V roce 1916 se narodilo manželům Petrovým již páté dítě - děvčátko Emílie. Těžko si dovedeme představit matku s tolika nezletilými dětmi v době války. Otec pracoval v havírně na Zárubku. K veliké dřině patřila starost o manželku se čtyřmi dětmi... Manželé Petrovi nepatřili mezi "moderní manželství" s jedním, nanejvýš dvěma dětmi. Krátce po válce, dne 17.1.1919, se v jejich domácnosti začalo ozývat šesté dítě: Syn Pavel.  Jím byl ukončen početní růst rodiny. Z šesti narozených dětí žilo, rostlo a prospívalo celkem pět.  Tři chlapci a dvě děvčata. Po vyjítí ze základní školy se téměř všichni vyučili nějakému řemeslu. Nejstarší Adolf se stal elektrikářem, Helena švadlenou, Rudolf stolařem. Emílie pomáhala doma. Pavel byl zámečníkem.

Při všech starostech a proměnnách léta ubíhala. Postupně se ženili, vdávaly, zakládali své rodiny. V nové, svobodné Československé republice bylo alespoň po deset let dostatek práce a možnosti k výdělku. Všechno se začalo měnit, budovat, obnovovat, zlepšovat.  Avšak ani tento rozvoj, rozmach, nebyl konečný. Přišla léta klesající prosperity. Ubývalo pracovních příležitostí. Přibývalo nezaměstnaných, kteří dostávali státní podporu 10 KČS na týden. Horníci pracovali jen tři směny za týden. Nouze a nespokojenosti přibývalo zvláště ve větších rodinách.  Dělníci protestovali a domáhali se stávkami. Avšak to nevedlo k nápravě. Pro mnohé to byla veliká zkouška, mravní a duchovní statečnosti.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 84x

Rudolf Petr: Pod ochranou Nejvyššího

21. září 2010 | 09.25 | rubrika: Rudolf Petr

Rudolf Petr: Dobrodružný život víry - Pod ochranou Nejvyššího...

Předmluva:

Z veliké vděčnosti Bohu jsem se rozpomínal a připomínal si, jak předivným způsobem naši rodinu vedl, předcházel si a chránil Svou Milostí a Nekonečnou Láskou. Je to slabý a nedokonalý pokus v hrubých obrysech ukázat a vyjádřit slovem, jak pestrý, rozmanitý a bohatý to byl život - a to i navzdory vší jednoduchosti a prostotě.

Od samého počátku to byl - Dobrodružný život víry - Pod ochranou Nejvyššího!K tomu je zapotřebí připomenout dlouhou nemos mé manželky a poslední týden zápasu o život - do jeho skončení 30.12.1993. Byla to dobrá zkouška naší víry v Toho, jemuž jsme zasvětili svůj život, a v Jehož Rukou byla nejenom naše minulost, přítomnost, ale také budoucnost.

Jedinnému moudrému Bohu buď skrze Ježíše Krista sláva na věky věků. Amen (Ř 16,27).

Rudolf Petr, Ostrava - Hrabůvka 18.7.1997.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 104x