Rejstřík jmen: Dobrý pastýř,Drahomíra,Duka,Dvořák

28. únor 2011 | 11.20 | rubrika: Rejstřík jmen

Rejstřík názvů a jmen osob (a míst), kteří ovlivnili křesťanství, ať pozitivně, nebo negativně:  "D - potřetí"

Vážený čtenáři, po kratší přestávce Vás zvu opět na výlet do hlubin rejstříku osob a míst spojených s křesťanstvím, ať už pozitivně, nebo negativně. Tyto články lze brát i jako projevení vděčnosti za Boží služebníky... Dnes si představíme Dobrého pastýře, povíme si něco o kněžně Drahomíře, poděkujeme za kazatele Dana Drápala, Josefa Dvořáka, Jana Dymáčka a seznámíme se také se současným pražským arcibiskupem Dominikem Dukou.

Písmeno: A, B ,C, Č, D

Dobrý Pastýř: Novozákonní jméno Ježíše Krista vyjadřující lásku Pána ke svému lidu, Jeho neutuchající Péči. Odkazuje tím k žalmu 23: Hospodin je můj Pastýř, Ježíš Kristus jej vzal na Sebe. Sebe prohlásil za Hospodina Pastýře, On je Ten, který se takto stará o Svůj Lid. Jméno Dobrý Pastýř vyjadřuje i ochotu Krista položit Svůj Život za Své Ovečky. Ježíš Kristus není "cizí pastýř," který utíká v čase nebezpečí, protože "ovce nejsou jeho," a mu na nich nezáleží. Naopak. Jeho Láska k Ovečkám  jde tak daleko, že sám sebe předhazuje vlkům a umírá na jejich místě.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 139x

Rejstřík: Debora, Didimos i Divuplný rádce...

4. únor 2011 | 14.24 | rubrika: Rejstřík jmen

Rejstřík názvů a jmen osob (a míst), kteří ovlivnili křesťanství, ať pozitivně, nebo negativně:  "D - podruhé"

Vážený čtenáři, po kratší přestávce Vás zvu opět na výlet do hlubin rejstříku osob a míst spojených s křesťanstvím, ať už pozitivně, nebo negativně. Tyto články lze brát i jako projevení vděčnosti za Boží služebníky...

Písmeno: A, B ,C, Č, D

Debora, soudkyně, žena Lapidótova: Debora byla prorokyně a soudkyně z knihy Soudců, ke které se obracely pro radu mnohé Izraelské kmeny. Debora také povzbudila vojevůdce Báraka, aby vytáhnul proti kenáánskému králi Jabínovi, který v té době ovládnul některé Izraelské kmeny. Bitva u Kíšonu zkončila drtivým židovským vítězstvím, když na straně vítězů bojoval i Hospodin: Rozvodněná řeká Kíšon totiž zničela kenáánskou vozbu a znejistělý zbytek vojska nebyl rovnocenným soupeřem. Na útěku z bitvy zemřel i kenáánský vojevůdce Sísar rukou izraelské ženy Jaely. Debóra je pravděpodobně autorkou tzv Débořiny písně, ve které se oslavuje vítězství v této bitvě. Její příběh je zapsán v knize Soudců 4. kapitole. 

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 111x

Rejstřík: Damasus, Daniel, Darwin, David...

20. leden 2011 | 20.53 | rubrika: Rejstřík jmen

Rejstřík názvů a jmen osob (a míst), kteří ovlivnili křesťanství, ať pozitivně, nebo negativně:  "D"

Vážený čtenáři, zvu Vás opět na výlet do hlubin rejstříku osob a míst spojených s křesťanstvím, ať už pozitivně, nebo negativně. Tyto články lze brát i jako projevení vděčnosti za Boží služebníky...

Písmeno: A, B ,C, Č

Dalibor, bratr: Křesťan, autor "blogu bratra Dalibora."

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 146x

Revize: Abner i Karel Boromejský...

11. leden 2011 | 20.04 | rubrika: Rejstřík jmen

Jak tak postupuji ve  Rejstříku osob, kteří ovlivnili křesťanství, ať už pozitivně,či negativně, postupně se mění i taková představa, idea, náplně těchto dvou snah, získávám i více pramenů, ze kterých mohu čerpat. Krok za krokem se mi to tu tedy nějak rozšiřuje. Rejstřík se také stává místem poděkování Bohu za Jeho služebníky. A tak nastává chvíle, kdy je třeba provést revizi. Dopnit hesla, na které jsem si nevzpomněl, na které jsem nepomyslel, anebo původně nechtěl zahrnout. Tentokrát však budeme revidovat pouze Rejstřík. Tak, s chutí do toho a půl je hotovo:

Revize rejstříku:        

Abner: Syn Nérův. Velitel Saulova vojska, jeho hlavní opora, bratranec. Sám král David o něm řekl, že mezi Izraelskými muži mu nebylo rovného. S tímto mužem jsme se již na tomto blogu setkali, v článcích Jak střežíme Hospodinova pomazaného a Saulovo kopí a nádoba na vodu, jsme ho zastihli spícího ve chvíli, kdy měl střežit bezpečí svého krále - Hospodinova pomazaného - Saula. Vztahy mezi Abnerem a Davidem asi nebyly dobré, Abner viděl v Davidovi ohrožení svého postavení. Sdílel tedy nepřátelství svého pána, Saula. Ani po Saulově smrti nezměnil k Davidovi postoj, za Izraelského krále prosazoval Saulova syna Iš-Bóšeta a v podstatě dosáhl toho, že Iš-Bošeta za Izraelského krále uznalo jedenáct kmenů, při Davidovi zůstal jedinný. Avšak pak došlo k roztržce. Saul totiž udržoval intimní poměr se Saulovou ženinou, v čemž Iš-Bošet spattřoval ohrožení svého postavení. Srovnejme s osudem Adonijášovým. Abner z tohoto důvodu odpadl od Iš-Bošeta a přešel na stranu Davidovu. Avšak Davidův vojevůdce Abnerovi nevěřil a zavraždil jej...

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 96x

Revize: Albert Jeruzalémský a hrabě z Harrachu...

7. leden 2011 | 20.58 | rubrika: Rejstřík jmen

Jak tak postupuji ve  Rejstříku, postupně se mění i taková představa, idea, náplně těchto dvou snah, získávám i více pramenů, ze kterých mohu čerpat. Krok za krokem se mi to tu tedy nějak rozšiřuje. A tak nastává chvíle, kdy je třeba provést revizi. Dopnit hesla, na které jsem si nevzpomněl, na které jsem nepomyslel, anebo původně nechtěl zahrnout. Hesla uvedená v tomto článku vložím i do již zveřejněných částí, které opatřím poznámkou o revizi. Tentokrát však budeme revidovat pouze Rejstřík. Tak, s chutí do toho a půl je hotovo:

Revize rejstříku:

Abímelek:  Abímelek byl pravděpodobně titul pelištejských králů, tím se budeme, dá-li Pán, věnovat ve Slovníčku. Jméno Abímelek však nesl i syn soudce Gedeona. Tento nechal povraždit šedesát devět svých nevlastních bratrů a sám si pak uzurpoval královský titul - v době soudců. Jeho moc se však pravděpodobně omezila pouze na kmen Manases. Vládl jako tyran a zemřel při obléhání města Tebesu ležící na hoře Efraim.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 135x

Rejstřík: ČBS, ČBK, ČCE, ČEP...

3. leden 2011 | 17.39 | rubrika: Rejstřík jmen

Rejstřík názvů a jmen osob (a míst), kteří ovlivnili křesťanství, ať pozitivně, nebo negativně:  "Č"

Vážený čtenáři, zvu Vás opět na výlet do hlubin rejstříku osob a míst spojených s křesťanstvím, ať už pozitivně, nebo negativně. Tyto články lze brát i jako projevení vděčnosti za Boží služebníky. Jestli nevíte, co znamenají zkratky v názvu článku, pak nebojte a vstupte dále, budou postupně (dá-li Pán) vysvětleny..

Písmeno: A, B , C

Čeněk z Vartemberka: Významný český šlechtic, v letech 1414 až 1420 Nejvyšší purkrabí Českého království, nositel řádu Zlatého rouna z rukou krále Zikmunda. V roce 1414 se stal poručníkem nezletilého Oldřicha z Rožmberka a správcem mohutného rožmberského dominia, což jej opravňovalo i ke zisku úřadu Nejvyššího purkrabího. Tento úřad z něj učinil druhého nejmocnějšího muže v zemi po králi Václavovi. Přičemž už v roce 1413 zprostředkoval Janu Husovi pobyt na Kozím hrádku.  V roce 1415 inicioval protestní list české šlechty protestující proti upálení tohoto mistra. V roce 1417 unesl římskokatolického kněze a donutil jej světit kněze podobojí.  Po smrti Jana Husa a potom i Václava IV m ěl ambice stanout v čele husitského reformního hnutí, ale výbuch lidové radikální revoluce pod vedením pana Riesenberka, Jana Žižky, Mikuláše z Husi a Jana Želivského jej odstavila na druhou kolej. Vývoj v Čechách se mu zcela vymknul z rukou a pan Čeněk začal lavírovat. V roce 1420 ještě v čele české šlechty odmítal nároky Zikmunda na český trůn, ale již o pár měsíců později vydal do králových rukou Vyšehrad i Pražský hrad. V době první křížové výpravy se stal spojencem Lucemburka, neboť nesouhlasil se spojenectvím pražských měst s radikálními husity. Po porážce Zikmunda na Vítkově a jeho potupnému odchodu od Prahy  se ještě na čas vrátil ke kališníkům, například poklekl před Janem Želivským a poprosil za odpuštění. Jako kališnický pán se ještě zúčastnil Čáslavského sněmu, kde byl jmenován do prozatimní vlády. Pak ještě vzdoroval slezským intervenčním silám v rámci druhé křížové výpravy, když ale do Čech vtáhnul i král, opět přeběhnul na jeho stranu. té době se již pravděpodobně choval zcela pragmaticky, snaže se vydělat a uchránit vlastní majetek a panství.   V Jihlavě se v roce 1422 veřejně vzdal kalicha, na což mu Jan Žižka vyhlásil boj.  VV bitvě u Hořic jej pak Žižka porazil. Jako katolické pán se zúčastnil svatohavelského sněmu, kde byl opět jmenován do zemské vlády. Však již  17.9.1425 umírá, prý opět jako kališník. Možná objednal  druhý nejstarší český překlad Nového zákona v rámci tzv. Boskovické bible.  Wiki: http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cen%C4%9Bk_z_Vartemberka

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 2 (1x) | přečteno: 211x

Rejstřík: Cesta, Clark, Cranmer, Cyrilové

31. prosinec 2010 | 20.38 | rubrika: Rejstřík jmen

Rejstřík názvů a jmen osob (a míst), kteří ovlivnili křesťanství, ať pozitivně, nebo negativně:  "C"

Vážený čtenáři, zvu Vás opět na výlet do hlubin rejstříku osob a míst spojených s křesťanstvím, ať už pozitivně, nebo negativně.

Písmeno: A, B

Calderón de la Barca, Pedro: Významný katolický španělský barokní dramatik a básník žijící v sedmnáctém století. Stoupenec absolutismu. Ve svých dílech se zajímal o etiku a křesťanské hodnoty, zabývá se náboženskými a filozofickými problémy své doby, zaznamenává rozklad dvořanstva a církevního vysokého kléru. Napsal přibližně dvě stě her, mezi jeho nejvýznamnější patří:

Dáma skřítek
Paní a služka
Tichá voda břehy mele
Lékař své cti
Zalamejský rychtář - téma rovnosti cti.
Divotvorný kouzelník
Život je sen

Linky: http://www.spisovatele.cz/pedro-calderon-de-la-barca a http://cs.wikipedia.org/wiki/Pedro_Calder%C3%B3n_de_la_Barca

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 154x

Rejstřík: CB, JB, BJB nebo G.W.Bush

27. prosinec 2010 | 17.15 | rubrika: Rejstřík jmen

Rejstřík osob (a míst), kteří ovlivnili křesťanství, ať pozitivně, nebo negativně:  "Boo až Bys"

Vážený čtenáři, zvu Vás opět na výlet do hlubin rejstříku osob a míst spojených s křesťanstvím, ať už pozitivně, nebo negativně.

Písmeno: A, B

Boom, Corrie ten: (1892 - 1983), Spravedlivá mezi národy, nizozemská křesťanka, autorka duchovních knih. Od roku 1942 ukrývala její rodina židovské uprchlíky, přičemž je neobraceli na víru, ale snažili se jim poskytovat košér jídla a prostor pro svěcení sabatu. Po udání v roce 1944 byli zatčeni, její sestra byla zastřelena, Corrie sama prošla třemi koncentračními tábory, než byla "administrativní chybou" propuštěna, při čemž nedlouho potom byli v táboře Ravensbrück, kde pobávala, postřílena všechny  ženy jejího věku. Po válce se vrátila do Holandska a začala pořádat celosvětově přednášky o holocaustu, ale i o křesťanství, lásce a odpuštění. wiki: http://cs.wikipedia.org/wiki/Corrie_ten_Boom

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 4 (4x) | přečteno: 335x

Rejstřík: Bileám, Boháček i Bonifácové

25. prosinec 2010 | 18.50 | rubrika: Rejstřík jmen

Rejstřík osob (a míst), kteří ovlivnili křesťanství, ať pozitivně, nebo negativně:  "Bib až Bon"

Vážený čtenáři, zvu Vás opět na výlet do hlubin rejstříku osob a míst spojených s křesťanstvím, ať už pozitivně, nebo negativně.

Písmeno: A, B

Bibi, Asie: Pětačtyřicetiletá žena, palestinka, mučednice, obžalovaná z hanobení proroka Mohameda, hrozí ji trest smrti, prezident ji již jednou omilostnil, ale soud jeho milost zase zrušil.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 155x

Rejstřík:Beltšasar,BenediktXVI i Beltémská kaple

23. prosinec 2010 | 10.20 | rubrika: Rejstřík jmen

Rejstřík osob (a míst), kteří ovlivnili křesťanství, ať pozitivně, nebo negativně:  "Bel - Bet"

Vážený čtenáři, zvu Vás opět na výlet do hlubin rejstříku osob a míst spojených s křesťanstvím, ať už pozitivně, nebo negativně. Dnes se například seznámíme s Beltšasarem, s Benediktem XVI a navštívíme místa jako Betlémskou kapli, Betsaidu či vesničku Betanii.

Písmeno: A, B

Beltšasar, Daniel: Starozákonní prorok žijící v době babylónského zajetí v šestém století před Kristem. Jeho jméno Daniel bylo židovské a znamenalo: Bůh je můj soudce (nebo: obhájce), jméno Beltšasar pak dostal na dvoře babylónského krále Nébukadnesara, zanamená: Marduku, jeho život zachovej. Tímto způsobem jej chtěl babylonský král připravit o víru v Hospodina a Jeho Požehnání. Avšak, v judaistické kultuře jméno není otázkou toho, jak člověka ten či onen nazývá, ale obsahu srdce, otázkou osobnosti člověka, toho nejvnitrnějšího Já, co dělá Františka Františkem, Pepíčka Pepíčkem, či Venouška Venouškem. Tento svévolný akt krále Nebúkadnesara tedy nemohl mít nejmenší vliv na vztah mezi Dabielem a Hospodinem, pokud by tato změna neovlivnila negativním způsobem samotného Daniela.... Tento prorok byl do babylonského zajetí  přesídlen možná již jako dítě či mladík společně s králem Jojákínem v první vlně deportace, v roce 597 před Kristem (ale možná již v "nulté" vlně v roce 605 př.n.l.). Možná pocházel z královského rodu davidovců. Spolu se svými třemi přáteli (Azarjášem , Míšaelem a Chananjášem) byl vybrán pro službu v královských úřednických službách, při čemž se vyšvihnul až na místo odpovídajícímu současnému premiérovi. Insipiroval knihu nesoucí jméno Daniel..

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 4 (1x) | přečteno: 146x