Petr Chelčický: Základy lidských tradic - Závěr

18. červenec 2010 | 05.00 | rubrika: PCh Základy zákonů

Petr Chelčický: Úvaha o základů zákonů (tradic) lidských - Závěr

Kapitola sedmá.
Také nesprávná pravidla přidali k Tělu Boží, které přece samo o sobě dokonale ustanovil Ježíš Kristus, když pravil: "Mé tělo je pravým pokrmem a má krev pravým nápojem. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, ten ve mne zůstává a já v něm..." To je Kristův zákon. Ale oni přikázali, aby každý minimálně jednou ročně musel přijímat. To vede k tomu, že mnozí přijímají nedobrovolně, z donucení, jenom proto, aby na ně nebyla uvalena církevní klatba. Touto povinností zatížili hříšníky žijící v neustálém hříchu. Hříšníky, kteří nejsou hodni se na Tělo Boží ani podívat natož je přijímat, těm zaměnili mši svatou za věčné divadlo, se světlonoši, kejklíři a hudebníky. Svedli je, aby takto oslavovali Tělo Boží, které oni sami znesvěcují tím, že jako nějaký amulet jej berou na válečná tažení a do bitev.

A dalšími svatokupectvími se proviňují! Prodávají zádušní mše, ke kterým se nechávají kněží najmout, aby za deset patnáct kop ukázali Tělo Boží, bez kterého by nemohli svatokupecky prodané bohoslužby dokončit. Pro tyto lidské zvyky přidané k Božímu Slovu ztratil lid veškerý užitek, který by měl, kdyby Tělo Páně přijímal tak, jak má. A tak, místo aby získali posilu pro svou duši z Pravého pokrmu a Pravého nápoje, si odnášejí smyslový umělecký zážitek pro potěchu těla.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 92x

Petr Chelčický: O hloubce duchovních zpěvů...

8. červenec 2010 | 22.46 | rubrika: PCh Základy zákonů
 Petr Chelčický: Úvaha o základů zákonů lidských - Část 7. respektivě 6.
Ano, čtou si z Písma Svatého, ale jen tak, jak to lidská nařízení dovolí. Lidská pravidla určují, jaký text z Písma se má ten či onen den v roce číst.

A tak si to zařídili a ustanovili, aby se Evangelium a i jiná Písma pouze předzpívávala a recitovala, evangelium okázale vysokými hlasy nechávají zpívat, při doprovu kadidla a zvonění, se svícny, s požehnáním, lahodně zhudebněné, jako by si Písmo hluboce vážili a ctili. Když však by někdo upřímně evangélium hlásal, anebo k němu chtěl lid vést, oni jej pokálejí, vsadí do temných vězeňských cel a na hranici jej nechají upálit. Neboť odmítají živé evangelium, ale chtějí jenom to zpívané, huhňané a recitované. V tom je usvědčuje Písmo, protože takto promluvil Bůh skrze proroka: "Lid můj slyší má slova skrze tebe, ale nečiní jich, v hubě svých úst je obracejí, ale jejich srdce následuje pouze jejich sobectví. Má slova na ně působí jako písně se sladkou a oblibenou melodií: Slyší je, zpívají, ale nečiní je. (Ez 31b-32)" 

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 89x

Úvaha o základu zákonů lidských VI

28. červen 2010 | 05.00 | rubrika: PCh Základy zákonů

...  Existuje však ještě jeden důvod, pro který svět nemůže přijmout Boží Zákon. Protože Zákon Boží člověku odnímá všechny věci, terých si váží svět.

Rozkoše, záliby, které jsou hříšné. Všechen získaný a osobní majetek, spojený s hříchem. Všelikou svévoli a tělesnou nevázanost, pro které přichází hněv a trest Boží. Zákon Boží odděluje člověka od světa, od zákeřných zájmů a zálib. Těmito uvedenými věcmi svět žije a nachází v nich uspokojení. A tak svět nepřijme přikázání Boží, ani se jim nepodvolí. Vyjímečně se objeví osoba, která se  odváží dát v sázku celý svět i to lahodné, co svět nabízí, pro  Ježíše Krista a pro Jeho Slovo. A tak je rozdíl mezi skutky z Boží vůle a skutky ze vzpoury zlovolných duší. Žádný zlý a světský člověk se nepodvolí Boží vládě, nezůstane pod ní, ba dokonce ji ani nepovažuje za dobrou, jenom ten, kdo se zrodí z Boha. Z tohoto výkladu můžeme poznat, co jsou skutky, ke kterým vede Bůh.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 93x

Pch: Základy zákonů lidských V

15. červen 2010 | 05.30 | rubrika: PCh Základy zákonů

Kapitola 4.
Toto tvrdí: "Uznáváme církevní tradici, hodnou chvály, ač není zjevně obsažena v Písmu, ale je v něm uvedena skrytě. Protože příliš rozměrný a těžký by byl Kristv zákon, kdyby v něm byly podrobně popsány všechny potřebná pravidla a nařízení."

Do jak pěkných slov oblékli své tvrzení: "Církevní tradice, hodná chvály, řádně ustavená." Slova z Jidášových úst překypují medem, ale kde je jejich konec? Lidé se na jejich konec nedívají. Nepoznávají, kde rodí Antikrist mnohá nařízení. Tvrdí: "Ač není zjevně obsažena v Písmu, ale je v něm uvedena skrytě." Neboť je prý sám Duch Svatý ukryl, aby je pak svatí otcové, přeplnění Duchem, objevili a nashromáždili jich taková množství, že si mnohý tučný kněz při modlitbách stěžuje: "Aaach, jak předlouhé zdravasy a otčenáše nám přikázali, až od nich hlava bolí..." Te je ta řádná, chvályhodná, církevní tradice plná blekotání podobného pohanům. Zajisté z evangélia vyvedena....

komentáře (1) | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 116x

PCh: O principu "Sola Scriptura" - CírkevníTradice

2. červen 2010 | 20.32 | rubrika: PCh Základy zákonů

Petr Chelčický: O základu zákonů lidských IV...

Kapitola 4.
Toto tvrdí: "Uznáváme církevní tradici, hodnou chvály, ač není zjevně obsažena v Písmu, ale je v něm uvedena skrytě. Protože příliš rozměrný a těžký by byl Kristv zákon, kdyby v něm byly podrobně popsány všechny potřebná pravidla a nařízení."

Do jak pěkných slov oblékli své tvrzení: "Církevní tradice, hodná chvály, řádně ustavená." Slova z Jidášových úst překypují medem, ale kde je jejich konec? Lidé se na jejich konec nedívají. Nepoznávají, kde rodí Antikrist mnohá nařízení. Tvrdí: "Ač není zjevně obsažena v Písmu, ale je v něm uvedena skrytě." Neboť je prý sám Duch Svatý ukryl, aby je pak svatí otcové, přeplnění Duchem, objevili a nashromáždili jich taková množství, že si mnohý tučný kněz při modlitbách stěžuje: "Aaach, jak předlouhé zdravasy a otčenáše nám přikázali, až od nich hlava bolí..." Te je ta řádná, chvályhodná, církevní tradice plná blekotání podobného pohanům. Zajisté z evangélia vyvedena....

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 91x

Petr Chelčický - Úvaha o základu zákonů lidských 3

28. květen 2010 | 19.18 | rubrika: PCh Základy zákonů

Proto vystup, Mistře, postav se proti stolici Mojžíšově, posaď na ni mistra sedmero umění a uvidíš, jak ho Pán Ježíš svrhne dolů k zemi. Měj si, kolik chceš, knih cizích, nemáš-li ducha Ježíšova, pak nejsi Jeho. Proto nemůžeš vlastnit Zákon, ani moc k poznání Boží Pravdy, aby jsi mohl lid v lásku vést, pouze jej otrávíš smrtelnými jedy, jak nyní tvé skutky ukazují. A tak neukáže žádný mistr, jak Ježíš veliké kněze posadil na Mojžíšův trůn, jak jim dal pravomoc, aby z toho trůnu zákon za zákonem vyhlašovali lidu a zvlášt křesťanům, a přikazovali jim ve jménu Kristově, cokoliv by jim na mysl přišlo.

To, co jsem napsal, neplatí však jenom o současných bohatých farářích, ale ani svatým apoštolům nedovolil Pán Ježíš Kristus činit jiné věci, než se kterými je neposlal. Svatý Pavel o sobě napsal: "Proto nesmím mluvit o ničem, co by Kristus nevykonal skrze mne k poslušnosti pohanů (Řím 15,18)" Apoštol Pavel nesměl přidat ani slovo, ani skutek nad Slovo Kristovo nebo nad Jeho Zákon. S tímto omezením byl povolán jak on, tak i ostatní apoštolové, kterým přikázal: "Jděte tedy... a učte mé učedníky zachovávat všechno, co jsem Vám přikázal (Mat 28, 19n)" Nic navíc nesměl učinit ani Pavel, ani jiný apoštol.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 107x

Petr Chelčický - Úvaha o základu zákonů lidských 2

19. květen 2010 | 18.17 | rubrika: PCh Základy zákonů

Příspěvek Petra Chelčického k diskuzi o principu Sola Scriptura

Kapitola 3.
Stále ještě rozebíráme slovo Ježíše Krista: Co oni řeknou, to čiňte. Díváme se na názor mistrů, podle kterých tento verš vyzívá lid, aby je ve všem poslouchal a činil to, co oni učí.

Velký je rozdíl mezi učením Starého a Nového zákona. Protože pro jiný účel byl darován Starý zákon a pro jiný zákon Nový. Zákon Starý je tělesný, pojednává o věcech hmotných, jde zvnějšku dovnitř, používá literu. Všechny přikázání se zde mají plnit fyzicky, tak, jak řekl Bůh. Bůh určuje, kde zpálit krávu na popel, kde obětovat kozla za hřích, a kde zas berana k oběti pokojné. A tak dále. Všechny tyto věci se prováděli beze změn. Bez jakéhokoliv výkladu  se mělo to či ono tělesně  učinit  tak, jak vše bylo přikázáno.  A proto Pán Ježíš k takovýmto hmotným přikázáním zavázal lid, aby následoval učení mistrů, neboť ti nemohli tak snadno překrucovat zákon. Ten se měl naplňovat přesně, fyzicky, na základě litery, která nepotřebovala výklad. Ale Nový Zákon je duchovní, ten naopak potřebuje pravdivého a věrného vysvětlení, aby z něho mohl mít prostý lid užitek v následování, ve ctnosti, duchovní spravedlnosti, v dobrém svědomí a v Milosti Boží. 

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 112x

Petr Chelčický - Úvaha o základu zákonů lidských

12. květen 2010 | 03.56 | rubrika: PCh Základy zákonů

Příspěvek Petra Chelčického k principu Sola Scriptura

Petr Chelčický - Úvaha o základu zákonů lidských


Kapitola První:

Už jsem něco sepsal o nenávisti a bezpočetných léčkách Antikrista, který jimi již dlouhodobě intrikuje proti Kristu. A hlavně jsem zdůraznil, že Antikrist odvrhl Zákon Boží, poskytnul širokou cestu vedoucí k přestoupení mnohých Božícho přikázání a nabídnul své zákony odporující zákonům Božím. Snaží se o to, aby byl zákon Boží zapomenut anebo špatně chápán. Dosáhnul toho, že se o Boží zákon vedou jalové pře, které vedou k opuštění vlastního obsahu Kristova Evangelia. A skrze své zákony svedl Antikrist lidi, takže zcela nebo částečně opovrhují Kristovou smlouvou. A protože se tito lidé cítí zahanbeni Božím zákonem, obcházejí kolem Písma s doktory plnými Ducha Svatého a hledají, jestli by skrze jejich učení nenašli ospravedlnění. Zkouší něco svého přilepit k Božímu Slovu, aby jejich výmysly byly považovány za zákony Boží. Proto zde některé tyto léčky a odpornosti popíši.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 154x