PCh: O Antikristu

18. duben 2011 | 18.16 | rubrika: PCh O rozeznávaní.

Petr Chelčický: O rozeznávaní duchů skrze bludné názory, kapitola 6.

Potom praví: A každý duch, který popírá Krista, z Boha není. A to je ten antikrist, o němž jste slyšeli, že přišel a už nyní je na světě (1.Jan 4,3 - podle PCh) .Takto kázali apoštolové o Antikristu, že již za jejich doby přišel a na světě pobýval. Avšak ti současní správci lidu praví, že až na konci časů má nějaký Antikrit přijít a bojovat proti křesťanům, mučit je pro víru a při tom bude kázat Boží Zákon.  A jestliže připustíme, že tento názor o Antikristu je správný, tedy že až na konci dějin světa má  nějaký Antokrist přijít, pak by se muselo i tvrdit, že onen Antikristus, který byl na světě za doby apoštolů, zemřel brzo po nich a teď jsou křesťané před ním v bezpečí, dokud onen poslední Antikrist nepřijde. V současnosti by tedy antikrist na světě přítomen nebyl.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 98x

PCh: O dostatečné plnosti ve Vtěleném Kristu

31. březen 2011 | 05.00 | rubrika: PCh O rozeznávaní.

Petr Chelčický: O rozeznávaní duchů skrze bludné názory, kapitola 5. část 3.

A ještě více. Duch, který pochází z Boha, ať vyznává Ježíše Krista v těle přišlého všem věřícím a všem, kdo v Něm hledají Svou Spásu. Ať zdůrazňuje, že v Kristu mají všechno pravé, pravdivé  a potřebné  ke spáse, mají to v hojnosti a bez nedostatku. V Kristu mají  vše, i to, co potřebují zde na tomto světě. To, oč skrze nebe prosí a žádají, to se vší plností v Kristu dostávají. V protikladu s tím: Jestliže člověk hledá rozličnou pomoc a milost kdekoliv mimo Krista, pak se i sám k takovéto pomoci či milosti přivazuje.   Jakou spásu hledá, k takové se přiváže. A pak se v tom také plácá.  Takoví se domnívají, že spíše  spásu naleznou u kdejakého mnicha, kterého druzí nazývají svatým, než u Samotného Krista.  A tak jsou svedeni skrze hromová kázání falešných kněží, kteří oslazují svá slova  lidu cizoložícímu ve víře.  Takovémuto lidu rozmnožují milosti a pomoci svatých, až tím uhasí v jejich srdcích Ježíše Krista  s Jeho Přehojnými Milostmi. Bláznivý lid, který neví, zda-li hledá spasení u Boha, nebo u lidí! Hledá-li spásu v rytém obrazu, nebo v utrpení Kristovém, v potulkách po světě nebo v pravdivém svědomí. Nerozumný lid, ve tmě zavřený, který nepoznává Pravého mezi nepravými...

Proto ten duch, který pochází z Boha, má kázat věřícím úplnou zvěst o spasení v Kristu. Neboť nikdo jiný na nebi ani na zemi neobdržel tolik milosti, dokonce by ani nikdo takový nemohl tolik milosti nést, abe zemřel za lid, který Mu uvěří. A to je také důvod, proč apoštolové hlásali, že Kristus v sobě obsahuje veškerou dokonalou Milost. Že pouze v Jeho Krvi byváme umyti od každého hříchu. Že veškerá milost v našem životě pochází jen a pouze z Jeho Plnosti.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 115x

PCh: Jakou spásu hledáme, k takové se přivazujeme

17. březen 2011 | 20.25 | rubrika: PCh O rozeznávaní.

Petr Chelčický: O rozeznávaní duchů skrze bludné názory, kapitola 5. část 2.

Proto ten, v němž přebývá Duch Ježíšův, kdo v pravdě vyznává Ježíše Krista přišlého v těle, musí Krista tak zvěstovat, aby ten, kdo v Něho uvěří, opustil svět, byť by se vystavil pomstě světa, aby opustil i vlastní život, byť by ke škodě přišel. A jestliže by věřící takto odmítnul přijmout Ježíše, skrze opustění světa, byť by se vystavil pomstě, a skrze opuštění vlastního života, byť by utrpěl škodu, pak takovému člověku nesmí zvěstovatel "upravovat" Krista podle jeho představ a takovéhoto upraveného Krista mu předkládat k uvěření. Jenom mu může zvěstovat Kristovo odsouzení a odejmutí Kristovi Milosti. Protože žádnému milovníku světa (a toho lákavého, co svět nabízí) Ježíš nemůže přes všechnu Svou Dobrotu a Lásku prospět.  Kristus mu mlže prospět jenom tehdy, když se vzdá světu a jeho ďábelských svodů. Jestliže by zvěstovatel podával světu upraveného Ježíše ve snaze spasit jej, jakoby mrtvole podával Tělo Boží: Vždyť mrtvola nemůže věřit v Tělo Boží a ani Jej ochutnat. Tím by se sám stal Kristovým nepřítelem, jestliže by Jeho Spasení podával Jeho nepřátelům, kteří spasení nebudou. Tím totiž představuje Boha jako spolupachatelem těch, kteří Krista nenávidí, byť by tak činil pro přízeň světa anebo pro svou slepotu, že neporozuměl svoji službě...

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 140x

PCh: Jak zvěstovat Krista světu?

4. březen 2011 | 15.26 | rubrika: PCh O rozeznávaní.

Petr Chelčický: O rozeznávaní duchů skrze bludné názory, kapitola 5.

Probíráme spolu slova, které napsal apoštol Jan: Podle toho poznáte Ducha Božího: Každý duch, které  vyznává, že Ježíš Kristus přišel v těle, je z Boha... 1Jan 4,2. To se těžko poznává, kdo upřímně a pravdivě takto vyznávám protože takoví hříšníci z ďábla pocházející tak slavně vyznávají Jeho jako Toho v Těle Přišlého. A s takovou ďáblovou "velebností a poctivostí" zaneřádili svět. Co více nad ně může učinit ten duch, který je z Boha, odkud přijde?  V čem Krista oslaví nad tuto falešnou a neupřímnou oslavu Krista? A jak od nich odvede pozornost, když bude prostě vyznávat Kristovi Pravdy? Takovýto duch nenalezne nic, čím by přetrumfnul okázalost těchto neupřímných, a tak by od nich odvrátil pozornost lidu. Přijde-li spravedlivý duch s kázáním, pak jej ti zlí přehluší svými moudrými řečmi. Přijde-li spravedlivý duch s prostou poctivostí, pak jej ti zlí překonají svým bohatstvím: Neboť mají více vosku na svíce, více zvonů, podstavců než ti praví od Pána. Falešní mohou zapálit více svíc  ke cti Ježíčovi, až jimi zahřejí celý kostel.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 106x

PCh: Proč ďábelník přelezlý zlem káže Krista?

15. leden 2011 | 05.00 | rubrika: PCh O rozeznávaní.

Petr Chelčický: O rozeznávaní duchů skrze bludné názory, kapitola 4.

O některých pak Pavel píše, že káží Krista s neupřímými pohnutkami, kvůli závisti, anebo aby se mohli pohádat. To vše, aby přitížili Pavlovým okovům. Ale co na tom!, dodává Pavel, ať už jakýmkoli způsobem, ať z jakékoliv příčiny, ale jen když se  pravdivě zvěstuje Kristus, z toho se raduji a budu radovat. (Fp 1,18, úprava podle překladu PCh) To vše se může naplňovat i v současnosti, že kbůli hádkám a pro nenávist jednoho ke druhému se káže Kristus.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 123x

PCh: O rozeznávání duchů skrze vyznání Pána Ježíše

29. listopad 2010 | 04.00 | rubrika: PCh O rozeznávaní.

 A proto duch ďábelský, který však odporuje Kristu, který je Kristu odporný, obleče se do mnohých písem, do moudrých názorů, řečí sladkých. Krášlí se posvátnými symboly. Tím vším ihned opije tělesného člověka a ten jej začne chválit a říkat o něm, že to je Kristův apoštol, jsa sveden falešnými řečmi.A copak čert neumí stejně dobře číst a psát než ten lhář, který se přikrývá písmy a posvátnými symboly. čímž zakrývá své kacířstva a svůj život líný, smilný, lakomý, rozkošnický?  Slepí testují čertův hlas na svém jazyku a říkají: "Ó, jak krásně káže!" Avšak jiní namítají: "Vždyť je to lakomec, který v úkrytech tajně smilní!" A protože se ďábel vydává za anděla Světla, není divu,  že i jeho sluhové se převlékají a vydávají se za sluhy spravedlnosti. Ať už pomýlenou svatostí nebo výmluvností z písem. Ne podle toho poznáme anděly, ne podle toho poznáme sluhy boží, jak se sami zdají zářit, vždyť ani vlk se nestane ovcí, když na sebe oblékne ovčí roucho.

 Tak jsem se mnoho rozepsal o tom, že svatý Jan se chtěl ubezpečit a ochránit své nejmilejší před oklámáním tím, že jim přikazuje otestovat duchy. A jestliže se nesmí otestovat duchy, jak se potom ubránit před oklamáním?

Petr Chelčický: O rozeznávaní duchů skrze bludné názory, kapitola 3.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 131x

PCh: Není svatý každý duch , který se třpytí...

18. říjen 2010 | 05.00 | rubrika: PCh O rozeznávaní.

A tak nikdy nenastane chvíle, kdy by tento lid, sám stojící pod mocí Antikrista, podroboval zkoumání duchy, jsou - li z Boha. Protože se nesmí nikam pohnout, kromě cílů, které jim Antikrist určuje. A také si nemouhou myslet o Bohu nic jiného, než co jim on našeptá, poradí a příkáže. Sám Antikrist jim uložil povinnost šeptavé ústní zpovědi, aby získal přehled v jejich svědomích a poznal všechny lidské tajemství.A jestli by se v někom objevil záblesk poznání, jaké jsou tyto věci ve skutečnosti, ihned mu pohrozí, mocí přinutí, aby více nemyslel jinak, než je povoleno myslet a aby se více v těchto věcech nešťoural. A jestliže je někdo neposlechne, nazvou jej kacířem. A jestliže by někdo uměl skrze Moudrost s rozumem zkoumat duchy, jsou-li z Boha, pak by po skutcích poznal, že jeho farář není duchem z Boha, ale apoštolem Antikristovým. Pak mu již nebude věřit, ani si jej již nebude brát za svůj vzor, protože nepochází z Boha. Ale pak se stane, že na něj sáhne Antikristův apoštol, který jej zrádně obžaluje u světské moci. Tehdy ten falešný posel nechá rozhlásit po všech nárožích, že v něm odhalil kacíře exkomunikovaného z církve svaté. Kdo se tedy ukáže být tak silný, aby se postavil proti Antikristu a byl ochoten obětovat svůj život a majetek?  Takových bychom našli málo. Více je těch, kteří sice odhalí, že Antikristus není z Boha, avšak pro svůj strach se k němu stále plazí, lichotí mu a staví se do jedné řady s těmi nejhoršími. Protože Antikrist všechny lidi mocí zavazuje nejvyšší poslušností, aby nemyslili ani nejednali jinak, než jak si žádá Svatá Matka Římská. Vždyť do ní vložil všechny své zákony.  

Petr Chelčický: O rozeznávaní duchů skrze bludné názory, kapitola 2.

Vraťme se ke zkoušení duchů. Jak jsem řekl: Zkoušení duchů není skutek, který by mohli vykonat tělesní a zatmělí lidé. Ti dokáží posoudit, kde které pole lépe plodí, co nejlépe vyléčí žídost tučného břicha, na co je dobré pouštění žilou, co a jak který pokrm ochutit a okořenit.Takoví lidé nemají ani zmocnění k posouzeni, je-li ten či onen duch z Boha či není. Proto říká svatý Pavel: Neboť kdo z lidí zná, co je v člověku, než jeho vlastní duch? Právě tak nikdo nepoznal, co je v Bohu, než Duch Boží. My jsme však nepřijali ducha světa, ale Ducha, který je z Boha, abychom poznali, co nám Bůh daroval. (1Kor2,11nn).  Zde potvrzuje, že nepřijali ducha tohoto světa, protože ten nemá moc otestovat duchy, jsou-li z Boha. Světský duch umí otestovat pouze to, co se kde vyplatí. A tak píše: ... ale toho Ducha jsme přijali, který je z Boha, abychom poznali, co nám Bůh daroval. Tamtéž. Duch Boží totiž zkoumá všechno, i hlubiny Boží. 1Kor2,10.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 106x

PCh: O odvaze myslet a jednat v souladu s BožíVůlí

7. říjen 2010 | 21.14 | rubrika: PCh O rozeznávaní.

Petr Chelčický: O rozeznávaní duchů skrze bludné názory, kapitola 1, část 2.

A kdo dnes říká tomuto lidu, roztrhanému a svedenému: Nevěřte hned každému duchu?  Vždyť oni již jsou uchváceni těmi mnohými duchy, jejichž počet zná jen Sám Bůh! Který farář by to dnes říkal, když skrze vysoká učení božská, andělská i nebeská umí tak moudře lhát lidem jako by to byl dobytek, co nerozumí ničemu jinému, pouze svému břichu? Ti umějí skrze hlubokost pekelnou i skrze svět tak umně lhát o tom jim, mávaje při tom Písmy jak Božími, tak židovskými i pohanskými! A proto ti, kdo na světě rozumí pouze svému břichu,  vypijí všechno, co je oslazeno lží tak, jak si břicho žádá, ať už se lže skrze Svatou Trojicí, nebo skrze Peklo samotné. Málo je lidí, kteří by před rukou nabízející takovýto nápoj utekli. Protože mnozí právě u takovýchto duchů stojí, nechce - li někdo jeho učení, nalezne aspoň to, co je libé jeho žaludku. Každý může u nich nalézt  tu správnou lež, která se mu hodí a líbí, oděnou do Boha i do Božího Písma. Navnaděn lží  pak pospíchá skrze Písma i Boha za falešným duchem, a při tom věří, že věří Bohu. Ve skutečnosti však pospíchá od Boha skrze nevíru, protože ti, kteří v sobě mají lživého ducha, přijdou s takovými znameními, aby jménem Ježíšovým svedli všechny - s vyjímkou Božích vyvolených. A ti se zachrání pouze z Milosti Boží, protože kvůli nim Bůh ukrátí hořké dny. Mnoho se o tomto oklamávání předpovídá....

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 100x

PCh: O rozeznávaní duchů - Úvod

11. září 2010 | 12.27 | anketa v článku | rubrika: PCh O rozeznávaní.

Petr Chelčický: O rozeznávaní duchů skrze bludné názory, kapitola 1., část 1.

Potom píše svatý Jan: "Nejmilejší, nevěřte hned každému

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1 (2x) | přečteno: 144x