Paul Washer: O manželství IV

5. únor 2013 | 18.38 | rubrika: Paul Washer

Kázat o manželství vzbuzuje Bázeň.

A další důležitá věc: Ježíš není pouze hlavou církve, je také spasitelem těla. A chce nám říci, že v určitém slova smyslu je i úkolem manžela být spasitelem své manželky. Každý kazatel káže o tom, že muž je hlavou své ženy, ale nikdy jsem neslyšel kázat o tom, že je také spasitelem. Možná řeknete: Existuje pouze jeden Spasitel. Ale hlava je přece také jenom jedna. Ale pokud v určitém slova smyslu jsme hlavou našich žen, pak jsme i jejích spasitelem. Mnohdy připomínám mužům, že pokud po desetiletém manželství jim jejich žena nepřipadá laskavější než v prvém roce manželství, tak pak ve své roli manžela selhali. Byli jsme přivedeni do života našich žen, abychom se stali jejich spasiteli, jejich zachránci. Spasení, záchrana, není otázkou minulosti. Podle Bible jsi byl spasen, jsi spasen a jednoho dne budeš spasen. Stejně tak má muž zachraňovat svoji ženu, pracovat na její přeměně do podoby Krista, proč? To neznamená sedět na zadku, házet po ní verše a kárat ji za její přešlapy, posílat ji na tu či onu konferenci.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1.8 (5x) | přečteno: 194x

Paul Washer: O manželství III

4. únor 2013 | 19.14 | rubrika: Paul Washer

Kázat o manželství vzbuzuje Bázeň.

Efezským 5. kapitola: 21Podřizujte se jeden druhému v bázni před Kristem: 22Ženy, podřizujte se svým mužům jako Pánu.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 4 (1x) | přečteno: 160x

Paul Washer: O manželství II

3. únor 2013 | 20.20 | rubrika: Paul Washer

Kázat o manželství vzbuzuje Bázeň.

Římanům, 8 kapitola: 28Víme, že těm, kteří milují Boha, všechny věci spolu působí k dobrému, těm, kdo jsou povoláni podle jeho předsevzetí. 29Neboť ty, které předem poznal, také předem určil, aby byli připodobněni obrazu

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 2 (4x) | přečteno: 145x

Paul Washer: O manželství I

2. únor 2013 | 19.42 | rubrika: Paul Washer

Kázat o manželství vzbuzuje Bázeň.

Představte si, že jsem majitelem nějaké velké firmy, a vy pro mě pracujete. Ale nepracujete moc efektivně. Kvůli Vám jsem přišel o nějaké zakázaky, snížila se produktivita. A já bych to přesto s Váma ještě pár let vydržel

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 2 (4x) | přečteno: 200x

Paul Washer: Citlivost k hříchu - Závěr...

18. červen 2011 | 05.00 | rubrika: Paul Washer

Paul Washer: O jistotě spasení -  otestujte se, zda-li jste znovuzrozeni  - test druhý - závěr...

Teď bych Vám rád něco pověděl o psychologické hodnotě tohoto vyznání. Ne, nebojte se, neotevřeme ždnou psychologickou knížku, ale společně navštivme proroka Izajáše: Izajáši, předstup před Pána: Spatřil jsem Panovníka. Seděl na vysokém a vznosném trůnu a lem jeho roucha naplňoval chrám. Nad ním stáli serafové: každý z nich měl po šesti křídlech, dvěma si zastíral tvář, dvěma si zakrýval nohy a dvěma se nadnášel. Iz 6,1. Jak velkolepý obraz, avšak co Izajáš odpověděl? I řekl: "Běda mi, jsem ztracen. Jsem člověk nečistých rtů a mezi lidem nečistých rtů bydlím, a spatřil jsem na vlastní oči Krále, Hospodina zástupů." Iz 6,5. Avšak teď pozorujme Boží reakci. Podívejme se, co Bůh neudělal: Bůh se nepodíval na Izajáše a neřekl mu: "Ó, Izajáši, bereš to moc vážně, já to tak nemyslel, všechno je v pořádku..." 

Přemýšlejme nad tím chvilku. Někdy se stane, že k Vám přijde Váš bratr ve víře, protože zhřešil proti Vám, a řekne: "Provinil jsem se proti tobě, prosím, odpusť mi."  A jaká bývá naše reakce? "Ale to je v pořádku, netrap se tím..."  Toto však je špatně.  Tak špatně, že to ani horší být nemůže. Byl bych rád, kdybychom reagovali jinak. Já musím mít tvoje odpuštění.A já to musím i slyšet. Jestliže mi Duch Svatý ukáže můj hřích proti tobě a já přijdu za tebou s prosbou o odpuštění, pak nenazývej Boha lhářem.  Neříkej: "Nic se nestalo, to je v pořádku, to je v pohodě..."Ne. Já potřebuji Tvoje odpuštění! A potřebuji to uslyšet. "Bratře Paule, ano, zhřešil jsi, ale já ti odpouštím." A až tím je to uzavřené.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 227x

Paul Washer: Je Bůh lhářem?

11. červen 2011 | 10.26 | rubrika: Paul Washer

Paul Washer: O jistotě spasení -  otestujte se, zda-li jste znovuzrozeni  - test druhý díl sedmý...

Někdo může říci, že stále dokola kážu proti hříchu. Víte, proč? Právě kvůli věřícím, to oni musí pochopit, že jsou hříšní a ty hříchy zraňují a působí bolest. Ale že mohou být osvobození. Avšak aby mohli být osovobození, tak my musíme nejdříve kázat proti hříchu.Otázka pro Boží Lid není v tom, jak se stát duchovnějšími, ale jak být osvobozen. A to je to, o čem se tu píše, že máme Spasitele, který je tak věrný a spravedlivý, že nám odpouští naše hříchy a očišťuje nás od každé nepravosti.  A co je to nepravost? Vše, co se odchyluje od Dokonalého Charakteru a Dokonalé Vůli Boží. A takto můžeme charakterizovat i hřích, jako poskvrnění, snížení, poplivání či pomluvení Jeho Charakteru a Jeho Vůle.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 162x

Paul Washer: O očištění z hříchu

3. červen 2011 | 19.12 | rubrika: Paul Washer

Paul Washer: O jistotě spasení -  otestujte se, zda-li jste znovuzrozeni  - test druhý díl šestý...

 To všechno Vám ukazuje na věci přesahující Vaši duši, že je tu Někdo, kdo Vás miluje více, než si to vůbec dokážete představit. 

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 170x

Paul Washer: Bůh touží vidět nás zdravé...

20. květen 2011 | 19.28 | rubrika: Paul Washer

Paul Washer: O jistotě spasení -  otestujte se, zda-li jste znovuzrozeni  - test druhý díl pátý...

Teď bych Vám chtěl přečíst místo v Bibli, které mne osobně velmi zasáhlo. Jedná se o proroka Izajáše, 66. kapitolu, druhý verš. Všechny tyto věci učinila moje ruka. Tak vznikly všechny tyto věci, je výrok Hospodinův. Laskavě pohlédnu na toho, kdo je utištěný a na duchu ubitý, kdo se třese před mým slovem.   Bůh zde říká: Já nic od nikoho nepotřebuji.  Bůh není služebníkem v lidských rukou. Ale: Laskavě pohlédnu na toho, kdo je utištěný a na duchu ubitý, kdo se třese před mým slovem.  Toto je místo v bibli, které mi pro můj křesťanský život dodává nejvíce naděje, s vyjímkou veršů, které hovoří o Konečném Vítězství Ježíše Krista. O čem zde prorok hovoří? Přiblížím Vám to: Jestliže by se zde říkalo, že Bůh by se na mně laskavě a se slitováním podíval tehdy, kdy jsem dokonale poslušné Jeho zákonu, pak by zde pro mne nebyla žádná naděje. Avšak když On říká, že pohlédne na mně, protože jsem v srdci slabý a třesu se před Jeho Ohněm, pak potom je zde pro mne naděje.Protože Bůh říká: Laskavě pohlédnu na toho, kdo je utištěný a na duchu ubitý, kdo se třese před mým slovem. Ano, je důležité být poslušný Jeho Slovu, ale mnohem  více potřebujeme, a to je první krok, je -  třást se před Jeho Slovem.

Když otevřete Bibli a Bůh Vám začne ukazovat hříchy ve Všem životě, pak kvůli tomu nebuďte vystrašeni. Bůh tak nečiní proto, aby Vás popravil nebo odsoudil. On Vám neukazuje na hřích proto, aby to využil k Vašemu zatracení. Bůh je Někdo, kdo tu je pro Vás, kdo Vás miluje a jestliže Vám ukazuje na Váš hřích, je to proto, že Vás miluje a touží Vás  vidět zdravé.  On se chce z Vás radovat, mít ve Vás své potěšení.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 180x

Paul Washer: Vyznávat hříšnost..

7. květen 2011 | 14.39 | rubrika: Paul Washer

Paul Washer: O jistotě spasení -  otestujte se, zda-li jste znovuzrozeni  - test druhý díl čtvrtý...

Jestliže říkáme, že jsme bez hříchu, klameme sami sebe a pravda v nás není.  Jestliže vyznáváme své hříchy, On je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a označuje nás za čisté od každé nepravosti. ..."Jestliže vyznáváme". Nejprve musíme porozumět, co to vůbec znamená "vyznávat." Většina lidí si myslí, že "vyznávat" znamená jednoduše říci: "Bože, odpusť mi." Nikoliv. Vyznání není žádostí o odpuštění. Řecké slovo "vyznávat" doslova znamená "Nazývat věci stejně jako... Říkat o nejrůznějších věcech to samé jako..." Říkat ty samé věci.

Jak tomu tedy rozumět? Duch Svatý promlouvá skrze Slovo Boží k Tobě a usvědčuje tě z konkrétního hříchu. A my pak jednoduše nezvedneme svůj hlas k protestu jako nějaký hrdina, nebudeme dělat, že o ničem nevíme, nedáme na své vlastní dojmy, nebudeme to porovnávat s naším vlastním srdcem, s našimi vlastními představami, nic takového. Jestliže uslyšíme Boží hlas říkající o nás: Ty jsi zhřešil, ty jsi naštvaný a zuřivý ve svém srdci, lakomý, hamižný, závidíš ve svém nitru, jsi násilnický svou podstatou! Jestliže Bůh takto promlouvá k tobě, pak vyznávat hříchy znamená říkát ty samé věci jako Bůh, nazývat vše tak, jak je nazývá Bůh! Ano Pane, Amen Bože, máš pravdu, máš pravdu, vše, co říkáš o mne, je pravdivé.  A já Ti to z vlastního  přesvědčení, s mým upřímným souhlasem, vyznávám. Toto je vyznání hříchů. 

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 325x

Paul Washer: Klamat sami sebe...

29. duben 2011 | 20.07 | rubrika: Paul Washer

Paul Washer: O jistotě spasení -  otestujte se, zda-li jste znovuzrozeni  - test druhý díl třetí...

Jestliže říkáme, že jsme bez hříchu, klameme sami sebe.    Dovolte mi něco poznamenat. Můžete klamat sami sebe, můžete klamat další lidi. Ale nemůžete oklamat Boha. Zkoušet to znamená činit velikou hloupost. Skrývat svůj hřích. Je to jako pokoušet se ukrýt rakovinu před jedinným doktorem, který Vás může před ní zachránit. Anebo to porovnejme s Adamem. Adame, kde jsi? Schoval jsem se, samozřejmě. Ty ses schoval před Tím Jedinným, kdo tě může spasit?  

Moji drazí, modlete se. To neříkám pouze já, to učí staří Patristici a Scholastici, otcové církve. Modlete se, to je základem všeho. Nebo se to může stát základem všeho. Protože  jedinný důvod, proč nejsme citliví k vlastnímu hříchu, proč odmítáme přiznat své hříchy před Bohem, spočívá v nedostatku modliteb.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1.5 (2x) | přečteno: 210x