Petr Chelčický: Pravda a mýty o Očistci - Závěr

27. červenec 2010 | 18.38 | anketa v článku | rubrika: O očištění-PCh

Vážený čtenáři tohoto blogu, rád bych Vám nabídnul druhý traktát Petra Chelčického, který se budu snažit převést do srozumitelné češtiny. Dnes po delší době pokračujeme již 12. dílem. Toto Chelčického dílo je známe pod názvem "O očistci." Původní text můžete najít v níže uvedené literatuře...

A tak, chce - li kdo, ať důvěřuje Synu Božímu.  Ten říká, že nájemník se o svěřené ovce nestará stoprocentně. Protože nepřišli z jiného důvodu, než aby kvůli ziskům z farnosti kradli lidem Pravdu Boží.Aby je vraždili na duši, k čemuž jako zbraň používají ďáblovy lži: Bludy, básně, zlé příklady. Mezitím je připraví o majetek a nakonec své farníky zatratí. Takovéto "požehnání" přijímají lidé z rukou lotrů a zlodějů. K tomu, k vlastní záhubě,  si je najímají lidé nevěrní Bohu. A proto Pán Ježíš promlouvá ke svému stádu: "Bedlivě se chraňte před falešnými proroky, kteří k Vám přicházejí v beránčím rouše, ale uvnitř jsou hladoví vlci. Podle skutků je poznáte!" (Mt 7, 15n) Pravý prorok Pána Ježíše káže: "Čiňte pokání a věřte Písmu, protože přiblížilo se království nebeské!"(Mk 1,15). S touto zvěstí posílá Pán Ježíš své apoštoly a pravé proroky, když praví: "Jděte po celém světě a kažte evangelium. Kdo uvěří evangeliu a pokřtí se, bude spasen, kdo neuvěří, bude zatracen!" (Mk 16, 15n.) Tuto zvěst zapečetil svou vlastní pečetí, že bez víry v evangelium všechny na věky zavrhne, když prohlásil: "Nebudete-li činit pokání, všichni společně právě tak zahynete!" (Lk 13,3). Takto zní svědectví pravých apoštolů!

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 115x

Petr Chelčický: Svatokupecký Očistec 11

14. červenec 2010 | 05.00 | rubrika: O očištění-PCh

Vážený čtenáři tohoto blogu, rád bych Vám nabídnul druhý traktát Petra Chelčického, který se budu snažit převést do srozumitelné češtiny. Dnes po delší době pokračujeme již 11. dílem. Toto Chelčického dílo je známe pod názvem "O očistci." Původní text můžete najít v níže uvedené literatuře...

Ó Pane Králi věků, rač povstat a pošli jako anděle Své svaté, pravdivé a věrné kazatele. Učiň je hlásnou troubou Svého Slova. A osvoboď Lid Svůj z rukou těch bezectných lhářů, kteří své lži již dávno ušili a ještě nepřestávají šít rozličné pasti Tvého lidu. Jak chytrýcky si připravuji baťohy své, aby napásly své nenasytné břicha, své milenky i levobočky.  K tomu ůčelu loví lid Tvůj zneužíváním Tebe Samého, Tvého Syna, Všechny Jím Ustanovené Svátosti, Pannu MArii s apoštoly, Starého i Nového Zákona, anděly, peklo a všechny ďábly. Tak moudře zaopatřili svá tučná těla, aby je pásli a drahými rouchy oblíkali. Stále nekompromisně předkiádaji své polštáře i podušky, ušité tu falešnou, tu pravou mírou, aby se hodily pod každou hlavu, živých i mrtvých. Touží totiž, aby jejich pastva trvala na věky. 

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 86x

Petr Chelčický: Pravda a mýty o Očištění 10

15. květen 2010 | 11.22 | rubrika: O očištění-PCh

Vážený čtenáři tohoto blogu, rád bych Vám nabídnul druhý traktát Petra Chelčického, který se budu snažit převést do srozumitelné češtiny. Toto Chelčického dílo je známe pod názvem "O očistci." Původní text můžete najít v níže uvedené literatuře...  

Další principy postavené na písku jsou všechnny ty modloslužebné poutě. Ty vedou do doupat lupičů. Anebo také všechny zákony a ustanovení od papežů, které se snaží ze světskosti udělat slavnou službu Bohu. Tím vším Smlouvu Kristovu a všechna Jeho Přikázání beze strachu přestupují.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 92x

Petr Chelčický: Pravda a mýty o Očištění 9

15. duben 2010 | 10.25 | rubrika: O očištění-PCh

Vážený čtenáři tohoto blogu, rád bych Vám nabídnul druhý traktát Petra Chelčického, který se budu snažit převést do srozumitelné češtiny. Toto Chelčického dílo je známe pod názvem "O očistci." Původní text můžete najít v níže uvedené literatuře...  

Tyto Boží slova utěšují, naplňují vírou, dodávají pravdivou, celistvou naději, a umožňují plně doufat všem hříšníkům, těm, kteří žijí v pravdivém a věrném pokání. Proto svatý Pavel takovýmto lidem povzbuzuje víru a pevnou naději s plnou smělostí. Oznamuje jim moc a milost Velikého Kněze: Protože máme mocného velekněze, který vstoupil až před Boží tvář, Ježíše, Syna Božího, držme se toho, co vyznáváme. Nemáme přece velekněze, který není schopen mít soucit s našimi slabostmi; vždyť na sobě zakusil všechna pokušení jako my, ale nedopustil se hříchu. Přistupme tedy směle k trůnu milosti, abychom došli milosrdenství a nalezli milost a pomoc v pravý čas. Žd 4, 14n. Ježíšovo kněžství však nepřechází na jiného, neboť on zůstává navěky. Proto přináší spasení na věky těm, kdo skrze něho přistupují k Bohu; je stále živ a přimlouvá se za ně. (Žd 7.24n, ČEP upravený podle překladu používaném PCh). Toto je ten pravý základ, mimo který nikdo nemůže stavět. Na něm proto mají stát doktoři, mistři a kněží, ti mají hlásat tuto pravdivou víru a pravdivou naději s plnou smělostí k jejich jediné možné spáse.Ta spočívá v tom, uvěřit v ten Úhelný (t.j. zakládní - pozn. VM) Kámen  živou vírou. Vyslyšet Jeho Hlas, že to všechno, co  potřebují ke spasení, mohou přijmout z Jeho Ruky.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 98x

Petr Chelčický: Pravda a mýty o Očištění 8

24. březen 2010 | 06.09 | rubrika: O očištění-PCh

Vážený čtenáři tohoto blogu, rád bych Vám nabídnul druhý traktát Petra Chelčického, který se budu snažit převést do srozumitelné češtiny. Toto Chelčického dílo je známe pod názvem "O očistci." Původní text můžete najít v níže uvedené literatuře...  

Ale nám je v Jeho Smlouvě věnována jiná víra. Že On, Ježíš Kristus, vlastní veškerou a plnou moc. A to skutečně ukázal na mnohých lidech, kterým řekl: "Buď dobré mysli, synu, odpouštějí se ti hříchy..." Marnotratný syn, když se vracel ze svého bohémského života, sotva se přiblížil k rodnému domu, už jej spatřil Jeho Otec, lítostí a milosrdenství tak dojat, že mu přiběhnul na proti a vrhnul se mu kolem krku. A když mu vyznal syn: "Otče, zhřešil jsem proti tobě i proti nebi, již nejsem hoden nazývat se tvým synem," tehdy rozkázal otec svým služebníkům: "Přineste původní jeho roucho a oblečte jej!" A tak dále. Tady v tomto příběhu se nevypráví, že otec vyběhnul svému synu naproti s nějakou sudlicí v ruce, aby mu připravil nějaký očistec, případně, aby ho ohněm prohnal jako hrnčíř hlínu. Ale naopak, můžeme zde vidět velikou radost otcovou, který svého syna zahrnul láskyplnými polibky, ihned ho přijal, vrátil mu jeho postavení v domě, učinil jej hodna sebe sama, oblékl ho do jeho původního rouchu nevinnosti, a uvedl ho do všech věcí, které sám má.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 107x

Petr Chelčický: Pravda a mýty o Očištění 7

17. březen 2010 | 19.01 | rubrika: O očištění-PCh

Vážený čtenáři tohoto blogu, rád bych Vám nabídnul druhý traktát Petra Chelčického, který se budu snažit převést do srozumitelné češtiny. Toto Chelčického dílo je známe pod názvem "O očistci." Původní text můžete najít v níže uvedené literatuře...  

A tak ti první doktoři odmítají, že by nějaké křesťanské duše mohly jít do pekla po tom, co byl vzkříšen Kristus. Peklo prý pojme jenom ty zatracené. A proto svatý Augustin se chopil následujícího citátu z Apoštola Pavla: Nemylte se: Ani smilníci, ani modláři, ani cizoložníci, ani nemravní, ani zvrácení, ani zloději, ani lakomci, opilci, utrhači, lupiči nebudou mít účast v Božím království. (1 Kor 6, 10.)   K těmto slovům pak Augustin napsal: Ať žádný z vás neklame sám sebe, bratři. Jsou pouze dva místa, třetí místo neexistuje. Proto ten, kdo si nezaslouží, aby s Kristem kraloval, s ďáblem nade všechnu povinost zahyne.  Tento doktor tedy nepřikyvuje  těm, kdo káží nějaký očistec, ale odporuje jim.   Jak tedy můžeme věřit tomu, že by dnes jim dnes toto učení odsouhlasil? Neboť třeba toto řekl Jan Zlatoústý: Stejně jako zrnka písku nedrží po sobě, tak i ti, kteří se s rozličnými spekulacemi dostávají do rozporu se sebou samým, tak i ti si staví na písku.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 120x

Petr Chelčický: Pravda a mýty o Očištění 6

7. březen 2010 | 18.42 | rubrika: O očištění-PCh

Vážený čtenáři tohoto blogu, rád bych Vám nabídnul druhý traktát Petra Chelčického, který se budu snažit převést do srozumitelné češtiny. Toto Chelčického dílo je známe pod názvem "O očistci." Původní text můžete najít v níže uvedené literatuře...  

Proto zásadně nesouhlasím s těmi prvními pány doktory, kteří ztotožňují Den Páně s dnem úmrtí. Nemohu na základě tohoto místa z Apoštola Pavla svědčít o nějakém očistci ve třetím pekle. Současní mistři a kněží na velice nejistém základě nebezpečně lžou tomuto světu, podle učení Tomáše, mnicha z Akvina, který žil nedávno. Ten jako první vnesl do církve  nesmyslný názor, který definuje existenci tří pekel: Jedno pro zatracené, druhé pro nepokřtěné děti a peklo třetí  neboli očistec. A dakší věci, které škodí víře, vsál do církve.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 146x

Petr Chelčický: Pravda a mýty o Očištění 5

13. leden 2010 | 16.56 | rubrika: O očištění-PCh

Vážený čtenáři tohoto blogu, rád bych Vám nabídnul druhý traktát Petra Chelčického, který se budu snažit převést do srozumitelné češtiny. Toto Chelčického dílo je známe pod názvem "O očistci." Původní text můžete najít v níže uvedené literatuře...  

O těchto věcech vypravuje apoštol Petr,

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 200x

Petr Chelčický: Pravda a mýty o Očištění 4

4. leden 2010 | 07.56 | rubrika: O očištění-PCh

Vážený čtenáři tohoto blogu, rád bych Vám nabídnul druhý traktát Petra Chelčického, který se budu snažit převést do srozumitelné češtiny. Toto Chelčického dílo je známe pod názvem "O očistci." Původní text můžete najít v níže uvedené literatuře...  

Dále se pak společně podívejme na falešné učení o očištění v očistci. Toto očištění hledají ti, kteří v to pravdivé, které jsme si ukázali výše, nevěří, a ani se v něm očistit nechtějí. Nemají v něm svou naději. A tak se pilně rozhlíží po něčem jiném, neboť nechtějí jít přímo do pekla. A tak vytrhávají některá slova svatého Pavla, které ani nepochopili dobře.   Takový očistec v pekle po smrti by jim stejně neprospěl. Pavel tedy píše: "Nikdo totiž nemůže položit jiný základ než ten, který už je položen, a to je Ježíš Kristus. Zda někdo na tomto základu staví ze zlata, stříbra, drahého kamení, či ze dřeva, trávy, slámy – dílo každého vyjde najevo. Ukáže je onen den, neboť se zjeví v ohni; a oheň vyzkouší, jaké je dílo každého člověka. Když jeho dílo vydrží, dostane odměnu. Když mu dílo shoří, utrpí škodu; sám bude sice zachráněn, ale skrze oheň. 1Kor 3,11-15

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 129x

Petr Chelčický: Pravda a mýty o Očištění 3

28. prosinec 2009 | 12.21 | rubrika: O očištění-PCh

Vážený čtenáři tohoto blogu, rád bych Vám nabídnul druhý traktát Petra Chelčického, který se budu snažit převést do srozumitelné češtiny. Toto Chelčického dílo je známe pod názvem "O očistci." Původní text můžete najít v níže uvedené literatuře...  

Další očišťování Církve Kristově v tomto světě spočívá v nejrůznějších ďáblových pokušeních, ve všech překážek, obavách,  ve smutcích tohoto světa, nejrůznějších bolestech těla.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 135x