Sbohem Jarobeáme, sbohem muži Boží!

30. červen 2010 | 17.58 | rubrika: Jarobeám a Muž Boží

Přibližně dva týdny společně sledujeme příběh dvou mužů, jejichž cesty se na malou chvíli setkali u nepravého oltáře: Krále Jarobeáma a muže Božího. Ještě nám zbývá se s nimi rozloučit...

Když prorok, kterého přivedl zpět, pojedl a napil se, osedlal mu osla a on odejel. Na cestě ho přepadl lev a usmrtil ho. Jeho mrtvola ležela na cestě a vedle ní stál osel; i lev stál vedle mrtvoly. Ani po této události se Jarobeám neodvrátil od své zlé cesty, ale dál dělal kněze posvátných návrší ze spodiny lidu. Kdo chtěl, toho pověřil, aby byl knězem posvátných návrší.Touto věcí se Jarobeámův dům prohřešil, a proto musel být zničen a vyhlazen z povrchu země. Z první knihy královské, 13. kapitoly... 

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 129x

MužiBoží, Bůh promluvil, copak nevidíš a neslyšíš?

29. červen 2010 | 20.29 | rubrika: Jarobeám a Muž Boží

V minulém článku jsme si povídali, jak snadno se nechal muž Boží svést z Boží cesty. Stačilo tak málo, aby k němu přišel starý prorok a řekl mu: Nesu ti zprávu od Hospodina. Co se událo dále?

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 2 (1x) | přečteno: 125x

Muži Boží, jak poznáš Boží hlas?

24. červen 2010 | 05.00 | rubrika: Jarobeám a Muž Boží

V našem seriálu na chvíli opustíme krále Jarobeáma a budeme sledovat osudy muže Božího. Ten se totiž ocitne na křižovatce:

Muž Boží pak odešel jinou cestou a nevracel se cestou, po níž do Bét-elu přišel. V Bét-elu bydlel jeden starý prorok. Jeho synové přišli a vyprávěli mu o všech činech, které toho dne vykonal muž Boží v Bét-elu. Vyprávěli svému otci i o tom, co promluvil ke králi. Nato se jich otec zeptal: "Kterou cestou odešel?" Jeho synové viděli, kudy muž Boží, který přišel z Judska, odešel. Poručil tedy synům: "Osedlejte mi osla!" Osedlali mu osla, on na něj nasedl a jel za mužem Božím. Našel jej, jak sedí pod posvátným stromem. Řekl mu: "Ty jsi ten muž Boží, který přišel z Judska?" Odpověděl: "Jsem." Nato mu řekl: "Pojď se mnou do domu a pojez chléb." Muž Boží pravil: "Nemohu se s tebou vrátit, nepůjdu s tebou. Na tomto místě nebudu jíst chléb ani s tebou pít vodu, neboť tak mi nařídil Hospodin svým slovem: ‚Nebudeš tam jíst chléb ani pít vodu ani se nevrátíš cestou, po níž jsi šel.‘" On mu však řekl: "I já jsem prorok jako ty. Na Hospodinův pokyn ke mně promluvil anděl: ‚Přiveď ho s sebou zpátky do svého domu, ať pojí chléb a napije se vody.‘" Tak ho obelhal. 1 Královská 13, 10n.

Muž Boží se nechal odvést od své cesty. Stačilo tak málo: Aby za ním přišel prorok a prohlásil: Mám pro tebe pokyn od Hospodina. A muž Boží nepoznal lež. Jak se vyvarovat jeho omylu?

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 234x

Muži Boží, nic tam nejez ani nic nepij!

21. červen 2010 | 11.36 | rubrika: Jarobeám a Muž Boží

Tento blog už nějakou dobu hostí vzácnou návštěvu: Krále Jarobeáma a muže Božího. Král Jarobeám nám na svém životě ukazuje, co rozhodně neznamená žít životem v bázni Boží,  posléze jsme se od něho nechali poučit, že věřit v Boha takovým svým svévolným způsobem neobstojí. Do třetice jsme byli upozorněni, ať si dáváme pozor na své ruce, a v minulém článku jsme společně zatoužili po usmíření s Bohem. A čím nás naši hosté překvapí dneska? 

Muž Boží prosil Hospodina o shovívavost a král přitáhl ruku k sobě zpět a byla zase jako dřív. Král k muži Božímu promluvil: "Pojď se mnou do domu, posilni se a dám ti dar." Muž Boží králi odvětil: "I kdybys mi dal polovinu svého domu, nepůjdu s tebou. Na tomto místě nebudu jíst chléb ani pít vodu, neboť tak mi přikázal Hospodin svým slovem: ‚Nebudeš jíst chléb ani pít vodu a nevrátíš se zpět cestou, kterou jsi šel.‘" Muž Boží pak odešel jinou cestou a nevracel se cestou, po níž do Bét-elu přišel. 1. Královská, 13. kapitola, od 6. verše... 

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 137x

Jarobeám zatoužil po usmíření s Bohem

20. červen 2010 | 16.57 | rubrika: Jarobeám a Muž Boží

Král se na muže Božího obrátil se slovy: "Prosím, pros Hospodina, svého Boha, o shovívavost a modli se za mne, abych mohl přitáhnout ruku k sobě zpět." Muž Boží prosil Hospodina o shovívavost a král přitáhl ruku k sobě zpět a byla zase jako dřív.1. Královská 13, 6.

Příběh krále Jarobeáma stále pokračuje. Nejprve nám ukázal, co to neznamená mít bázeň před Hospodinem, posléze zase, že věřit v Boha tak nějak svým způsobem neobstojí. V posledním článku jsme si ukázali, jak Jarobeámova ruka, která měla sloužit Bohu Nebes, usychá, když ji král vztáhnul proti Hospodinu. No jo, ale co teď. Jarobeáme?

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 151x

Pozor na ruce, Jarobeáme!

17. červen 2010 | 19.23 | rubrika: Jarobeám a Muž Boží

Už ve dvou článcích jsme si povídali o králi jménem Jarobeám. V předchozím článku jsme si přiblížili, jak si Jarobeám vymyslel své vlastní náboženství. Sám si rozhodl, kdy chce uctívat Boha, jakým způsobem chce uctívat Boha, jak jej bude představovat lidu, svévolně rozhodoval, kdo bude v rámci jeho kultu sloužit kněžskou službou Bohu. Krále jsme opustili ve chvíli, kdy se chystal pálit kadidlo. Zrovna tehdy jej vyhledal "muž Boží," aby mu vyřídil Hospodinův vzkaz: Že Jarobeámova víra "takovým vlastním způsobem" neobstojí. Co se však dělo dále?

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 138x

Věřit v Boha "svým způsobem" neobstojí...

14. červen 2010 | 05.00 | rubrika: Jarobeám a Muž Boží

Zdravím Vás, vážený čtenáři těchto řádků. V jednom z minulých článků jsme si již povídali o králi jménem Jarobeám. Tento muž se vzepřel králi Šalamounovi, když nucenými pracemi příliš zatěžoval lid severních Izraelských kmenů. Při útěku do Egypta se mu dostalo zaslíbení, že Bůh odtrhne onu severní část Izraele od králů z davidovské judské dynastie a věnuje ji jemu. Po smrti krále Šalamouna se postavil do čela vzpoury proti Šalamounovu synu a nástupci, králi Rechabeámovi. Dosud jednotný židovský stát se rozpadl na dvě poloviny a Jarobeám se stal králem té větší, severní, půlky.

Potom si však Jarobeám vymyslel své vlastní náboženství. Ano, věřil stále v toho samého Jednoho Boha, ale tak nějak svým způsobem. Řekli jsme si, že se tak stalo proto, že vyměnil zdravou bázen před Bohem za strach před lidmi. Za svým postavením přestal vidět Boží prozřetelnost, přestal vděčit za svůj titul Bohu. Naopak, patrně si myslel, že se této cti zmocnil sám svou odvahou, rozhodností, umem, svými schopnosmi. Že za své kralování nevděčí ani tak vyvolení Božímu, ale volbě lidu. A kdyby  vedl lid tak, jak si přeje Bůh, podle pravého náboženství, musel by jej třikrát ročně zvát slavit svátky do Jeruzaléma. Pak by se jeho lid mohl dostat zpět pod vliv davodosvkého krále Rechabeáma a on by se dostal do nebezpečí života. Místo, aby se obával, co si o něm pomyslí Bůh, začal se strachovat o to, co si o něm myslí lidé. 

 A to ho přivedlo na myšlenku založit si náboženství své vlastní. Zabil by dvě mouchy jednou ranou: Stále by uctíval a chválil Boha, ale zároveň by se odstřihnul do nebezpečného vlivu jeruzalemského chrámu. Postavil si tedy svatyně vlastní a řekl svému lidu: Už jste si dost nachodili do Jeruzaléma. Vymyslel si svátky vlastní, sám určil, kdy a kde se bude Bůh uctívat. Nechal zhotovit obrovské modli ve tvaru býka, sám si tedy rozhodl o tom, jak Boha bude představovat druhým. Boha se vůbec neptal na Jeho Názor. Nezáleželo mu na Božím názoru. Bůh přece musí být rád, říkal si, že jej stále uctívám, stále jej ctím, chci mu obětovat své oběti. Ale k obětem, svatyním, modlám, potřeboval vlastní kněze. A tak vysvětil každého, koho si sám vyvolil. Že Bůh v Zákoně přikazuj, aby kněžskou službu vykonávali levité, jej nezajímalo. Již jej vlastně vůbec nezajímal názor Boží, ale jen a pouze názory jeho lidu.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 2 (2x) | přečteno: 158x

O bázní před Bohem - král Jarobeám

16. květen 2010 | 14.45 | rubrika: Jarobeám a Muž Boží

Jeden profesor na střední nám říkával: Rodiče musí být svým dětem příkladem - ať už dobrým, nebo špatným... :-)

Obdobně to můžeme říci i o historických osobnostech. Biblické nevyjímaje, ba právě naopak. U biblických musíme toto konstatování dvakrát podtrhnout. Každá postava, o které nám Bůh předává svědectví v Bibli, nás má něco naučit, o něčem poučit. Někdy se máme poučít na jejich přednostech, na její víře, jindy zase na jejich chybách a nevíře. Kdo se nedokáže poučit z chyb druhých, bude se muset učit na chybách vlastních. 

Dneska se společně podívejme na příběh prvního krále severního Izraele, který se jmenoval Jarobeám. Na jeho životě si přiblížíme, co to znamená "bázeň před Hospodinem," ke které nás Bible tak často vyzívá. O králi Jarobeámovi se dočteme v první knize Královské, v 11. až 14.kapitole

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1 (1x) | přečteno: 368x