Čarodějnici nenecháš naživu!

12. srpen 2011 | 18.10 |

Upozornění: Článek je třeba přečíst celý! Nedokončené či povrchní čtení může vést ke špatným závěrům.
V knize Exodus, 22. kapitole, sedmém verši, je napsáno: Čarodějnici nenecháš naživu. Vážení bratři, milé sestry, jak aplikujeme tento verš v našich životech?

Vidíme to všichni. Okultismus naplnil naší zemí. Vynořily se zástupy hvězdopravců, kartářek, čarodějů, léčitelů, šamanů. V našem městě se objevují billboardy zvoucí na seance a meditace s "nebeskými nanebevzetými" mistry a pohanskými Bohy. Věcí, které Bůh v Bibli odsuzuje. Jak my, křesťané, aplikujeme v našich životech verš výše uvedený? Anebo chodíme kolem a zavíráme před těmito jevy oči?

Za prvé, a to musím zdůraznit, ať je to jasné:Tento verš je dán v kontextu "Staré smlouvy."Z učení, kázání na hoře, které zaznamenal evangelista Matouš v páté až sedmé kapitole, víme, že my, křesťané Nové smlouvy, máme zde na světě zcela jiný úkol, než měli židé Smlouvy staré. Nepokládejme "kázání" na hoře jen a pouze za nějaké "lepší, hlubší výklad" Starého zákona, jak nám předkládají někteří exegeti. Ježíš Kristus nepřišel proto, aby přinesl nějaký lepší, nový výklad Staré smlouvy. On nám přináší smlouvu Novou. Nový právní vztah mezi Božím Lidem a Bohem, který křesťanům Nové Smlouvy dává jiné úkoly než Smlouva Stará jejich židovským otcům. Lépe řečeno, ne že by Kristus nějakou smlouvu přinesl, On Sám se stal takovouto Novou Smlouvou, kterou uzavřel Bůh se Svým Lidem.  Pro nás tedy není určena Smlouva Stará, ale nová Smlouva, Ježíš Kristus, této Nové Smlouvy, Ježíši kristu jsme voláni, abychom se stali jejími otroky. Té Smlouvy, Toho Krista, který však nepřišel Starou smliuvu zrušit, ale naplnit. Jakožto křesťané naplňujeme Starou smlouvu, když jsme V Kristu, který je právě naplněním této Staré smlouvy. Ptejme se tedy, jak v Kristu naplňovat dnešní přikázání.

Rozhodně né v doslovném slova smyslu. Bůh nám totiž v Kristu vzal právo trestat druhé smrtí. Kdyby tomu tak nebylo, pak bychom skutečně byli povinni zahájit a vyvolat čarodějnické procesy. Židé Staré smlouvy měly být obrazem Boží Svatosti a Spravedlnosti. Obrazem, ba přímo nástrojem. Jakožto křesťané Nové smlouvy však máme zcela jiný úkol: Být obrazem, odrážet, ba přímo stát se nástrojem Milosti a odpuštění, které přišlo v Kristu Ježíši. My, křesťané, bychom si měli být dvojnásobně vědomi, že stejně jako ty čarodějnice, okultisté, nebo třeba homosexuálové, že stejně jkao oni jsme tím stejným zákonem odsouzeni k téže smrti. Leč: Přijímáme Milost. Milost vydobytou smrtí, obětí, Ježíše Krista. Milost, kterou  vírou přijímáme jako dar. Ne tedy, kterou jsme si vírou, na rozdíl od výše uvedených, zasloužili jako mzdu, ale přijímáme  ji jako Dar. Není z nás, my se nemáme čím chlubit, jak píše apoštol Pavel jinými slovy, nemáme proč se cítit povýšeni nad výše uvedené. Nejsme lepší než oni. Stejně jako oni jsme pod trestem smrti, ale obdržujeme a přijímáme Milost. Ne Milost Lacinnou, ale Draze Zaplacenou. Tuto milost jsme povinni rozdávat dále.

Starý zákon říká: Nenecháš čarodějnici naživu, potrestáš ji smrtí. Nový Zákon, Nová Smlouva, Ježíš Kristus praví: Nejsi morálně způsobilý toto učinit, neboť sám jsi pod timtéž trestem smrti. Na tobě není rozdávat tresty smrti, ale šířit Milost právě před tímto trestem smrti. Stát se služebníky Milosti dávající Život, ne Zákona vyžadující smrt.

Na druhé straně však zde cítíme výzvu k aktivitě. My nemáme být tím, kdo zavírají oči. Ale kdo aktivně bojují proti Zlu, proti Zlému. Jakub Čech na jedné přípravě k English campu říkal, že brány pekel, které nepřemohou církev, že tyto brány nejsou aktivně útočící zbraní, ale obranou hradbou. Tento slavný verš můžeme tedy pochopit jako: Brány pekel před Vámi neobstojí, zřítí se jak hradby Jericha. 

Nevedeme svůj boj proti lidkým nepřátelům, píše Pavel,ale proti duchovním mocnostem, nadzemským duchům zla. Náš boj tedy nemá směřovat ani proti čarodějnicím, většcům, kartářkám, ale má být veden proti těm duchům zla, kteří škodí skrze ně. Okultisté bývají oběti, otroci, kteří byli obelhání Satanem vydávajícím se za "Anděla Světla."

Jsme volání k "frontálnímu útoku." Ale útoku jinými zbraněmi. Ježíš Kristus hovoří o modlitbě, ke které některé rukopisy přidávají i půst (Mk 9,29) Modleme se za ně, svědčme jim. Čtěme správně, né pře-svědčit je, ale svědčit jim. V duchu mírnosti, lásky, služby. My nejsme lepší než oni, v našich lidských osobnostech a tělech není nic, čím bychom se my mohli chlubit. Jenom Tím Jedinným. Pojďme se, věřící, sbory, církve, aktivně modlit za tyto oběti. A volejme k Bohu, který nenechává nečisté duchy a démony mluvit (Mk 1,34).

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře

RE: Čarodějnici nenecháš naživu! sayonara®pise.cz 28. 01. 2012 - 15:22
RE: Čarodějnici nenecháš naživu! bohu-a 01. 02. 2012 - 11:05