Petr Chelčický: Bezcitný kvas a násilí na chudých

23. prosinec 2009 | 08.28 |

Vážený návštěvníku tohoto blogu,

rád bych ti nabídl sérii traktátu českého apoštola Petra Chelčického "přežvýkanou" do současné češtiny. Dnes tě zvu  již k desátému dílu úvahy Petra Chelčického na téma: "O trojím lidu." Máš - li zájem, neváhej a se srdcem otevřeným vejdi.

Avšak když Pavel začíná své kázání o tomto těle, nazývá ty věci věcmi duchovními, a aby to bylo jasné věrným, podpírá tuto duchovnost těmito slovy: "Rozdílné jsou milosti, ale jeden je Duch, rozdílné jsou služby, ale jeden Pán, rozdílné jsou skutky, ale jeden je Bůh, který toto všechno ve všech vyvolává, aby každému bylo dáno zjevení ducha k užitku. Někomu je zajisté duchem věnována řeč v moudrosti, některému řeč umění podle toho samého ducha, jinému víra v tom Duchu, dalšímu milost uzdravování, onomu divů činění, dalšímu dar proroctví, jinému dar rozlišení duchů, někomu dar jazyků a jinému výklad řeči. A to všechno činí jeden a ten samý Duch, který rozděluje vším, jak sám chce, neboť jakože je složeno jedno tělo z rozdílných údů, tak všechny údy jedno tělo jsou." A tak apoštol popisuje tělo Kristovo podle duchovních věcí, ale o tělu na tři rozkrojené žádná zmínka. Žádná zmínka o tom, že by lid rozdělený na tři byl tělem Kristovým, ale milosti a dary vyjmenovává mnohé, aby vespolek sobě sloužili, každý podle zvláštního daru jemu věnovanému. Toto připodobňuje hmotnému tělo, kde všechny údy slouží si vzájemně. Ale dělení lidu na tři na díl obecného lidu, světské moci a jiných údu, nemůže být v pravdě Kristovo tělo, neboť podobně může být rozdělen všechen svět. Takto na tři skupiny se můžou rozdělit všichni pekelníci, nepřátelé Boží, kteří nemají nic společného s Kristem a  s Jeho tělem už vůbec ne. Jenom ti, kdo jsou příjemce vyjmenovaných darů Ducha Svatého, jsou pravé údy těla Kristova a společně tvoří toto jedno tělo Kristovo.

V těchto slovech sv. Pavla nevidím nic,  co by podepíralo nebo potvrzovalo legitimitu světské moci, ani rozdělení trojího lidu, což by se dalo nazvat tělem Kristovým.. Ani forma, ani obsah Pavlových slov nic takového neříká. I když jmenuje rozličné údy, avšak s faktem, že se jedná duchovní údy,  které jsou tvořeny různými dary Ducha svatého jednotlivým údům..I v hmotném těle jsou jeho části jednotné, s velkým potenciálem služby jeden druhému, každý podle své podstaty. Podobně život Ducha Svatého v mnohých svatých rozdělený rozličnými dary spojené v Jedné Vůli, aby podstata mnohých údu byla k prospěchu jednotlivých částí i celku samotného.

A to v nich působí ten vnitřní život Ducha Svatého, který v nich přebývá. Ale světský fyzický svět nikdy nestvoří tu svornost a potenciál ve vzájemné prospěšné službě, mezi dvěmi lidmi, ani v jedné čeledi, když následují svého přízemního ducha, vlastní vůli a pyšné srdce. Té jednoty a vzájemné lásky však v sobě nemá ani ten troj lid křesťanský, plný přízemnosti a nesvornosti. 

Protože patří světu a obsahuje pouze světské potřeby. Proto nelze v pravdě pokládat tělo Kristovo za takovouto trojici. Vždy´t dělení lidu na podobné tři strany známé i z pohanského světa. I v nich je slavný stav knížecí, který povrchní světskou spravedlnost mnohem pilněji prosazuje mezi lidem, než naši lenochové ve víře Kristově, neboť oni svůj lid drží v mnohem větší hrůze, pro kterou žádný nesmí škodit. Také u nich je lid robotný, který například orá, a také u nich najdeme kněze, kteří svádí od jednoho Boha, stvořitele všech věcí k mnohým svým býkům. Vždyť i mezi námi jsou různí svůdci, sice neslouží bůžkům dřevěným, ale věrnými řečmi Božími, celou vírou, i peklem i svatými v nebi a nebem, tím vším táhnou lidi od Boha. Takže nejenom že svádí, ale samotným Bohem svádí lidi od Boha, když jej ukazuje lstivě z falešné strany. Aby Ho v lidech pomluvili a zdiskreditovali z té strany, ve kterém se v Pravdě Nachází.

A protože i mezi pohany, kteří Boha neznají, je podobné rozdělení lidu v trojici, kteří v některých věcech si sice vzájemně prospívají, ale ještě z toho důvodu nejsou tělem Kristovým. A také mezi námi nemusí být pro přízemní věci tělo Kristovo, když nejsme skrze dary Ducha Svatého uzpůsobení být údy Svatého těla, když v sobě nemáme život v milosti a vzájemný užitek. A meč pánů nespojí sedláky v jednotu mysli, ač je podrobí pod jedno jho jako nevolné otroky. A rozkošný stůl vladaře třeba obveselí blázna v ornátu kněze, aby jeho přízeň považoval za ovoce své víry, když se břicho tak dobře pomnělo u jeho stolu. Avšak toto všechno není dílo těla Kristova, ale bezcitný kvas a násilí na chudých.

 Pozn: Původně psáno pro ezin bloudil.cz a pro diskuzní server granosalis.cz: http://musicalis.granosalis.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=8261&mode=thread&order=0&thold=0

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře