Han kunne drepe meg også

25. červenec 2011 | 15.35 |

On mohl zabít i mne. Ne, nebyl jsem v té době v Norsku, ale sdílím mnoho společných postojů s obětmi jeho řádění.  V každém nábožesntví se někdy najde šílenec, kterému "rupne v bedně." Tento šílenec vraždil ve jménu konzervativních hodnot, křesťanství a demokracie. Všechny tyto hodnoty však svým činem popřel.

He could kill me too. No, I was not at that time in Norway, but share many common positions with the victims of the spree. In each religions ever find a madman, who "bursts in the box." This madman murdered in the name of conservative values​​, Christianity and democracy. All these values, however, their action contradicted...

Neexistují slova, které mohou popsat, co se stalo, zvlášť, když to člověk nezažil na vlastní kůži. Neexistují slova, jak vyjádřit soustrast. Vše, co člověk může říci, či napsat, zní křečovitě. Snad jen povstat a vzdát pět minu ticha obětem a pomodlit se za pachatele.

There are no words that can describe what happened, especially when you  did not experience it firsthand. There are no words to express condolences. All that man can say or write is convulsively. Perhaps just stand up and give five minute of silence to the victims and pray for the perpetrators.

Děsivý však není pouze čin, ale i jeho ohlas v mediích a v různých diskuzích. Už se objevují názory, které mají pro tento hrozný čin pochopení. Většinou začínají slovy: "Odsuzuji, co on udělal, ale ..." A po tom ale následuje výčet důvodů, proč si vlastně Norové a celá západní EU civilizace za tento čin může sama. Zpravodajství samo působí až návodně. Maniakův čin byl v podstatě "technicky" jednoduchý, osobně očekávám, že se stane vzorem a že se najde další dva, tři, čtyři šílenci, kteří se jeho čin  pokusí napodobit a zopakovat. Vůbec nechci srovnávat moralní rozměr činu, která je skutečně někde jinde, ale například také Palachova oběť byla pro další lidi inspirativní.

Scary is not only act but also its echo in the media and in various discussions. We can see appearing  opinions to have an  understanding for this horrible act. Usually begin by saying, "I condemn what he did, but ..." And after that "but" followed by a list of reasons why Norwegians deserved it and with them the whole of Western civilization in the EU. News itself acts like guideline to use. Maniac's act was in fact "technically" simple, I personally expect that it will become a model and that there will be another two, three, four lunatics who try to imitate his actions and repeat it.

I do not want to compare the moral dimension of action, which is actually somewhere else, but for example also Palach victim was an inspiration for other people.

Další děsivost spatřuji v podrobném popisování názorů a myšlenkových pochodů onoho šílence. Srovnejme, tento můj článek přečte asi cca deset lidí, možná dvacet.Maximálně tak sto a to už mu hodně fandím. Zato šílenec zabije stovku lidí a jeho názory už zná celý svět. Už to je jeho velké vítězství a selhání západní společnosti. Čeká nás proces, jistě veřejně celosvětově monitorovaný, který mu poskytne novou tribunu pro hlásání svých zvěrstev. Už to je pozvánkou, návod, pro další vlastníky agresivních pravd a jednoduchých řešení. Osobně bych navrhoval spíše nevřejný proces sledovaný jenom rodinami obětí a necitovat a nešířit veřejně dále jeho šílené výpady.

More creepiness I see the detailed labeling of opinions and thought processes of that madman. Compare, this article will be read by about ten people, maybe a twenty. One hundred men maximally and that's a lot of his big fan. But a madman kills a hundred people and his views have known the world over. It is his great victory and the failure of Western society. Process awaits us, certainly publicly monitored worldwide, who provide him with a new grandstand for the proclamation of their atrocities. Already it is an invitation, instructions for other owners of aggressive truths and simple solutions. Personally, I would suggest rather nonpublic process just watched the families of the victims and do not quote and do not disseminate publicly more his crazy opinions.

Šílenec vykonal svůj čin ve jménu konzervativních hodnot - nedělitelnou součástí těchto hodnot však je právo na život. Zaštiťoval se demokracií, avšak svým činem popřel právo druhých mít názor odlišný od toho jeho. Zaštiťoval se bojem proti islámsko - marxistické tyranii, jeho svévolné odsouzení k smrti stovky nevinných mladých lidí však byl skutkem tyranie úplně stejné. Co říci k jeho "křesťanství?" Vždyť návštěvy nevěstinců o ní hovoří jasnou řečí. Pán Ježíš Kristus nepřišel zahubit životy lidí, ale zachránit je (Lk 9, 54), On přináší a rozdíví život a to život v hojnosti. Ten, kdo přichází krást, zabíjet a hubit, je zloděj a ne spasitel (Jan 9, 11), je to syn ďáblův, který byl vrahem od počátku, neboť jednal tak, jak po staletí jedná on.

Freak performed his act in the name of conservative values ​​- an integral part of these values​​, however, are the rights to life. Protect themselves democracies, but their offense has denied others the right to have an opinion different from his. Shield in the fight against Islamic - Marxist tyranny of arbitrary sentencing to death hundreds of innocent young people, however, was an act of tyranny the same. What to say to his "Christianity?" After visits to brothels on it are bleak. Lord Jesus Christ did not come to destroy people's lives but to save them (Luke 9, 54), and he brings and gives out the life and life in abundance. He who comes to steal, kill and exterminate, is a thief and not a savior (John 9, 11), he is the devil's son, who was a murderer from the beginning because he was acting the way the devil acts for centuries.

Kéž norská, ale i EU, společnost neustoupí na základě tohoto barbarství od svých hodnot. Ustoupí-li, pak ti všichni mladí lidé zemřeli nadarmo.

May the Norwegian and the EU, the societies resolved on the basis of this barbarism from their values. Retreat to, then all those young people died in vain.

Pokoj obětím, jejich rodinám, avšak pokoj i vrahovi, ať on pozná pravého Pána. Amen.

Shalom to victims, their families, but the shalom to the murderer too, let him to know and meet the true Lord. Amen.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář