MP3: Slabý ve víře...

11. červenec 2011 | 21.06 |

Link: http://www.ulozto.cz/9652563/muller-slaby-ve-vire-mp3

Slabý ve víře jako:
1) Slabý člověk, který věří
2) Slabý ve věrnosti Kristu v určité oblasti lidského života
3) Slabý v poznání víry v Krista, co je v souladu s vírou a co není.

Varování v textu, která nejsou patrná na první pohled:
1) Nedělejme ze svého bratra lháře
2) Můj bratr není můj sluha
3) Nechť se každý plně přesvědčuje o tom, čemu věří - je to ve víře (věrnosti, důvěře) Ježíši Kristu? Je to ve chvále Bohu? Chválí to Bůh?
4) Pokládáme za správné totéž, co pokládá za správné i Bůh?

Text  k zamyšlení (Římanům, 14k a  začátek 15k):

 • 1Bratra ve víře slabšího přijímejte mezi sebe, ale nepřete se s ním o jeho názorech.
 • 2Někdo třeba věří, že může jíst všechno, slabý však jí jen rostlinnou stravu.
 • 3Ten, kdo jí všecko, nechť nezlehčuje toho, kdo nejí, a kdo nejí, nechť neodsuzuje toho, kdo jí; vždyť Bůh jej přijal za svého.
 • 4Kdo jsi ty, že soudíš cizího služebníka? O tom, zda obstojí či ne, rozhoduje jeho vlastní pán. A on obstojí, neboť Pán má moc jej podepřít.
 • 5Někdo rozlišuje dny, jinému je den jako den. Každý nechť má jistotu svého přesvědčení.
 • 6Kdo zachovává určité dny, zachovává je Pánu. Kdo jí, dělá to Pánu ke cti, neboť děkuje Bohu; a kdo nejí, dělá to také Pánu ke cti, neboť i on děkuje Bohu.
 • 7Nikdo z nás nežije sám sobě a nikdo sám sobě neumírá. Žijeme-li, žijeme Pánu,
 • 8umíráme-li, umíráme Pánu. Ať žijeme, ať umíráme, patříme Pánu.
 • 9Vždyť proto Kristus umřel i ožil, aby se stal Pánem i mrtvých i živých.
 • 10Proč tedy, ty slabý, soudíš svého bratra? A ty, silný, proč zlehčuješ svého bratra? Všichni přece staneme před soudnou stolicí Boží.
 • 11Neboť je psáno: ‚Jako že jsem živ, praví Hospodin, skloní se přede mnou každé koleno a každý jazyk vyzná, že jsem Bůh.‘
 • 12Každý z nás tedy sám za sebe vydá počet Bohu.
 • 13Nesuďme už tedy jeden druhého, ale raději posuďte, jak jednat, abyste nekladli bratru do cesty kámen úrazu a nepůsobili pohoršení.
 • 14Vím a jsem přesvědčen v Pánu Ježíši, že nic není nečisté samo v sobě, ale tomu, kdo něco pokládá za nečisté, je to nečisté.
 • 15Trápí-li se tvůj bratr pro to, co jíš, nežiješ už v lásce. Neuváděj tedy svým jídlem do záhuby toho, za nějž Kristus umřel!
 • 16Nevydávej v potupu to dobré, co jste přijali.
 • 17Vždyť království Boží není v tom, co jíte a pijete, nýbrž ve spravedlnosti, pokoji a radosti z Ducha svatého.
 • 18Kdo takto slouží Kristu, je milý Bohu a lidé si ho váží.
 • 19A tak usilujme o to, co slouží pokoji a společnému růstu.
 • 20Nenič kvůli pokrmu Boží dílo! Ano, všecko je čisté, zlé však je, když někdo pohoršuje druhého tím, co jí.
 • 21Je tedy dobré nejíst maso a nepít víno a nedělat nic, co je tvému bratru kamenem úrazu.
 • 22Tvé přesvědčení ať zůstane mezi tebou a Bohem. Blaze tomu, kdo sám sebe neodsuzuje, když se pro něco rozhodl.
 • 23Ten však, kdo pochybuje, byl by odsouzen, kdyby jedl, neboť by to nebylo z víry. A cokoli není z víry, je hřích.

 • 1My silní jsme povinni snášet slabosti slabých a nemít zalíbení sami v sobě.
 • 2Každý z nás ať vychází vstříc bližnímu, aby to bylo k dobru společného růstu.
 • 3Vždyť Kristus neměl zalíbení sám v sobě, nýbrž podle slov Písma: ‚Urážky těch, kdo tě tupí, padly na mne.‘
 • 4Všecko, co je tam psáno, bylo napsáno k našemu poučení, abychom z trpělivosti a z povzbuzení, které nám dává Písmo, čerpali naději.
 • 5Bůh trpělivosti a povzbuzení ať vám dá, abyste jedni i druzí stejně smýšleli po příkladu Krista Ježíše,
 • 6a tak svorně jedněmi ústy slavili Boha a Otce našeho Pána Ježíše Krista.
 • 7Proto přijímejte jeden druhého, tak jako Kristus k slávě Boží přijal vás.

Zdroj: http://www.biblenet.cz/app/bible/Rom/chapter/15

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře