MP3: Copak není Bůh v Izraeli?

20. červen 2011 | 19.22 |

Link: http://www.ulozto.cz/9437411/muller-skupinka-buh-v-izareli-mp3

Obsah nahrávky:
- Životní pády a životní bouře
- Čí jsme nevěsta? Aneb manželstvi a jeho ovoce
- Kde hledáme rady pro svůj život?
- Veškeré naše tužby směřují pouze na naší smrtelnou postel, pouze to, co jde z Boha, je věčné.
- Jak vypadá naše víra, jka vypadá náš život?
- Duchovní boj s vlastním selháním
- Oblečme si Krista a Boží zbroj
- Sluší se poslouchat Boha a ne lidi - Jak poslechnout krále a přitom se neprotivit Boží vůli?

Po Achabově smrti odpadl Moáb od Izraele. Achazjáš propadl mříží svého pokojíku na střeše v Samaří a churavěl. Vyslal posly a řekl jim: "Jděte a dotažte se Baal-zebúba, boha Ekrónu, zdali z tohoto ochoření vyváznu živ." Tu promluvil anděl Hospodinův k Elijášovi Tišbejskému: "Vstaň a vyjdi vstříc poslům samařského krále a pověz jim: Což není Bůh v Izraeli, že se jdete dotazovat Baal-zebúba, boha Ekrónu? Proto Hospodin praví toto: Z lože, na něž jsi ulehl, nepovstaneš, ale zcela jistě zemřeš." A Elijáš šel. Když se poslové vrátili ke králi , zeptal se jich: "Jak to, že se vracíte?" Odvětili mu: "Jakýsi muž nám vyšel vstříc a řekl nám: ‚Jděte zpět ke králi, který vás vyslal, a vyřiďte mu: Toto praví Hospodin: Což není Bůh v Izraeli, že se obracíš s dotazem na Baal-zebúba, boha Ekrónu? Proto z lože, na něž jsi ulehl, nepovstaneš, ale zcela jistě zemřeš.‘" Otázal se jich: "Jak vypadal ten muž, který vám vyšel vstříc a mluvil k vám tato slova?" Oni mu řekli: "Byl to muž v chlupatém plášti a bedra měl opásaná koženým pásem." Tu řekl: "To byl Elijáš Tišbejský." Poslal pro něho velitele s padesáti vojáky. Ten k němu vystoupil, a hle, Elijáš seděl na vrcholu hory. Promluvil k němu: "Muži Boží, král rozkazuje: ‚Sestup!‘" Elijáš veliteli těch padesáti odpověděl: "Jsem-li muž Boží, ať sestoupí oheň z nebe a pozře tebe i tvých padesát!" I sestoupil oheň z nebe a pozřel jej i jeho padesát. Král pro něho poslal opět jiného velitele s padesáti vojáky . Ten promluvil: "Muži Boží, toto praví král: ‚Rychle sestup!‘" Elijáš jim odpověděl: "Jsem-li muž Boží, ať sestoupí oheň z nebe a pozře tebe i tvých padesát!" I sestoupil Boží oheň z nebe a pozřel jej i jeho padesát. Ale král poslal ještě potřetí velitele s padesáti vojáky . Když tento třetí velitel přišel nahoru, poklekl před Elijášem a prosil ho o smilování. Promluvil k němu: "Muži Boží, kéž má v tvých očích život můj i život těchto tvých padesáti služebníků nějakou cenu. Hle, oheň sestoupil z nebe a pozřel oba předešlé velitele i jejich padesát vojáků . Kéž má nyní můj život v tvých očích nějakou cenu!" Tu promluvil k Elijášovi Hospodinův anděl: "Sestup s ním. Neboj se ho!" Povstal tedy, sestoupil s ním ke králi a promluvil k němu: "Toto praví Hospodin: Že jsi poslal posly s dotazem k Baal-zebúbovi, bohu Ekrónu, jako by nebyl Bůh v Izraeli, aby ses dotázal na jeho slovo, proto z lože, na něž jsi ulehl, nepovstaneš, ale zcela jistě zemřeš." I zemřel podle Hospodinova slova, které promluvil Elijáš. Po něm se stal králem Jóram, a to v druhém roce vlády judského krále Jórama, syna Jóšafatova. Achazjáš totiž neměl syna. O ostatních příbězích Achazjášových, o tom, co konal, se píše, jak známo, v Knize letopisů králů izraelských.

Druhá královská, první kapitola...

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře