Paul Washer: Citlivost k hříchu - Závěr...

18. červen 2011 | 05.00 |

Paul Washer: O jistotě spasení -  otestujte se, zda-li jste znovuzrozeni  - test druhý - závěr...

Teď bych Vám rád něco pověděl o psychologické hodnotě tohoto vyznání. Ne, nebojte se, neotevřeme ždnou psychologickou knížku, ale společně navštivme proroka Izajáše: Izajáši, předstup před Pána: Spatřil jsem Panovníka. Seděl na vysokém a vznosném trůnu a lem jeho roucha naplňoval chrám. Nad ním stáli serafové: každý z nich měl po šesti křídlech, dvěma si zastíral tvář, dvěma si zakrýval nohy a dvěma se nadnášel. Iz 6,1. Jak velkolepý obraz, avšak co Izajáš odpověděl? I řekl: "Běda mi, jsem ztracen. Jsem člověk nečistých rtů a mezi lidem nečistých rtů bydlím, a spatřil jsem na vlastní oči Krále, Hospodina zástupů." Iz 6,5. Avšak teď pozorujme Boží reakci. Podívejme se, co Bůh neudělal: Bůh se nepodíval na Izajáše a neřekl mu: "Ó, Izajáši, bereš to moc vážně, já to tak nemyslel, všechno je v pořádku..." 

Přemýšlejme nad tím chvilku. Někdy se stane, že k Vám přijde Váš bratr ve víře, protože zhřešil proti Vám, a řekne: "Provinil jsem se proti tobě, prosím, odpusť mi."  A jaká bývá naše reakce? "Ale to je v pořádku, netrap se tím..."  Toto však je špatně.  Tak špatně, že to ani horší být nemůže. Byl bych rád, kdybychom reagovali jinak. Já musím mít tvoje odpuštění.A já to musím i slyšet. Jestliže mi Duch Svatý ukáže můj hřích proti tobě a já přijdu za tebou s prosbou o odpuštění, pak nenazývej Boha lhářem.  Neříkej: "Nic se nestalo, to je v pořádku, to je v pohodě..."Ne. Já potřebuji Tvoje odpuštění! A potřebuji to uslyšet. "Bratře Paule, ano, zhřešil jsi, ale já ti odpouštím." A až tím je to uzavřené.

Takže to je to, co Bůh neudělal. On neřekl: "Ale Izajáši,  to je v pohodě, nic se neděje." Ale zároveň: On také Izajáše nezničil, nerozmáčknul. Nepověděl mu: "Izajáši, je konec, zkončili jsme spolu, odejdi od mé přítomnosti.." Nic takového. Co tedy udělal? On povolal anděla a rozkázal mu: "Očisti tohoto člověka!"   Když přicházíš před Boha, buď jsi vědom, že jsi zhřešil. Ale On je věrný, důvěryhodný a spravedlivý. On tě nezničí, nerozmáčkne tě. On ti odpustí a očistí tě ze všech Tvých hříchů.  ,

Tak, podívejme se opět na náš text: Říkáme-li, že jsme nezhřešili, děláme z něho lháře a jeho slovo v nás není.

.. Osoba, která s tvrdostí zatvrdila své srdce, osoba, která je necistlivá ke svému hříchu, se zde nevykresluje pouze jako osoba, která není dítětem Božím, ale jako dítě ďábla. Protože ta samá slova, která jsou napsána o ďáblovi, se zde vztahují k této osobě: Že žádná pravda v něm není. Jeho Slovo v něm není. Evangelium v něm není. Toto všechno jde mimo něho.

Teď bych rád vyslovil dvě další věci:
1) Bůh je věrný, důvěryhodný a spravedlivý, že nám odpouští hříchy. Musíme si vysvětlit ještě něco z verše 10: Říkáme-li, že jsme nezhřešili, děláme z něho lháře.  Dělat z někodo lháře znamená zaútočit na Jeho Charakter. Jestliže Bůh ti řekne: Zhřešil jsi, a ty odpovíš: Ne, nezhřešil jsem, pak shazuješ Jeho Charakter. Možná si myslíte, že to tak není, ale já vám dokážu, že právě toto mnoho z nás, také z křesťanů, děláte.  Když Bůh o sobě řekne: Já jsem věrný, důvěryhodnýa spravedlivý, že ti odpustím tvé hříchy, tak vy mu často neuvěříte. Vyznáme své hříchy, a pak žijeme v nějakém duchovním očistci po mnoho dní , během kterých přemýšlíme, jestli jsme udělali všechny zkoušky v kurzu, jenž by nás oprávnili opět předstoupit před Boží Tvář a  opět volat Jeho Jméno.  Znám mnoho lidí,  opravdových křesťanů podobných onomu Křesťanovi z Poutníkovy cesty, kteří přesto pochybují o Božím odpuštění, pochybují o Boží ochotě očistit je z hříchu, pochybují o slově z Písma: Odpouštím Vám... Křesťané, ta největší demonstrace víry spočívá ve Víře Bohu: Uvěřit Bohu, když Vám říká, že Vás miluje, uvěřit Bohu, když Vám říká, že je vám odpuštěno.  A to je všechno.  Potřebujeme jednoduše uvěřit v tom Bohu.

Konečně druhá věc, závěrem:  Jsem zděšen, absolutně zděšen. Kážu, cestuji světem, viděl jsem několik věcí. Došel jsem k poznání, že mnoho vedoucích, teologů, jsou vedle jak ta jedle.  Jestliže vezmeme Bibli vážně, tak poznáme, že znovuzrozených křestanů je méně než těch deset patnáct procent z věřících, členů evangelikálních církví.  Přiblížím vám, proč si myslím to, co jsem právě vyslovil: Pro tu děsivou necitlivost k hříchu.  Když přijdete domů dnes večer, po tom, jak jste chválili Boha, jak jste slyšeli zprávy o misii, jste schopni pustit si bezbožný televizní program, který popírá všechno, co řekl Bůh o sobě a o Své Vůli? Můžete se na toto volně dívat, aniž by jste se cítili nesví? A když pojedete zítra ráno do práce, jste schopni řídit stejně strašlivě jako bezbožný zbytek světa okolo Vás? Copak můžete chodit cestami, kterými chodíte, a promlouvat slova, která mluvíte? Jak si můžete na sebe obléct to, co právě máte na sobě? Jaktože jste toto všechno schopni vykonat?

Mí drazí přátele? Nejste citliví na hřích? Sedíte tu, dnes večer, a jestliže si po tom všem, co jsem tu řekl, říkáte, že velmi citlivě vnímáte  svůj hřích, a potřebujete o tom s někým mluvit, budu tu pro Vás celý večer. Jak se vyrovnáváte s těmito věcmi, které tu dneska zazněli? Potřebujeme to všechno probrat s Ním.

Rád bych Vás teď pozval, abyste o tom všem přemýšleli. Přál bych si, aby jste o tom všem popřemýšleli. Položte si otázku: Jsi spasen? Znáš ho? A zná On tebe?  Můžeš své spasení doložit svým stylem života, který odráží Boží Charakter a Jeho Vůli. demonstruje tvůj styl života, že vnímáš citlivě svůj hřích? Protože jestliže ne, pak prosím, po této bohoslužbě, po tomto kázání, přijděte za mnou, nebo za ostatními pastory. Neodcházejte z těchto dveří, aniž by se Slovo Boží vlámalo do Vašeho Srdce. Neodcházejte v nezměněném stavu. Pojďme se modlit...

Tenhle článek si nedělá nárok na přesný ani doslovný překlad přednášky kazatele Paula Washera, na to nejsem dost dobrý angličtinář. Jedná se pouze o parafrázi  některých myšlenek, které mne osobně oslovili. Originál v angličtině si můžete poslechnout zde, zde, zde, zde a zde.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře