Vydáno před: Vy jste světlo světa...

16. červen 2011 | 20.53 |
› 

Vydáno před dvěmi lety...

Zdravím, vážený čtenáři,

tento blog oslavil druhé výročí a to už je příležitost jednak poděkovat, že tento blog může fungovat a sloužit Bohu i lidem v tom našem malém českém  internetovém světě, jednak se i ohlédnout zpět za článkami, které se zde objevili. Dneska bychom si připoměli úvahu na téma:

Vy jste světlo světa...

Vy jste světlo světa... Matouš 5,14a...

Vítám Vás již u třináctého zastavení se nad Kristovým projevem proneseným na hoře. Jen málokterý projev v lidských dějinách tak změnil svět, měl takovýto obsah a dosah, jako tento Kristův.  A tento třináctý Kristův výrok je taktéž velmi silný. Kristus se obrací ke svým posluchačům a říká: Vy jste světlo světa. Později si ještě ukážeme, ke komu zde Kristus mluví. Ale všimněme si: Zde Kristus neříká: Já jsem Světlo světa, a také neříká: My jsme světlo světa. V kontextu tohoto citátu tedy můžeme říci, že světlem tohoto světa není Pán Ježíš Kristus, ale my, kdo Krista slyšíme, křesťané. Jaktože? Copak nenazývá apoštol Jan v prologu svého evangelia Krista Pravým Světlem? Proč zde Kristus označuje za světlo světa nás a né sebe? Domnívám se, že jedna z příčin tohoto Kristova prohlášení tvoří následující důvod:

Tento svět totiž Krista nezná a ani nechce znát. Zavírá před ním oči. Otáčí se k němu zády. Nevidí jej a nechce vidět, neslyší jej a nechce slyšet, nechce Kristu naslouchat, nechce Krista poslouchat. Ale kupodivu, někteří z našich přátel a příbuzných chtějí nás. Chtějí mít s námi vztah. My křesťané, jsme pro všechny nevěřící jedinným svědectvím o Kristu.Neznám křesťana, který by uvěřil, aniž by poznal dalšího Kristovce. A tak si to i Bůh přeje.  Bůh si přeje, abychom byli svědectvím, světlem, tomuto světu. Co však v Bibli znamená slovo Světlo?

I řekl Bůh: "Buď světlo!" A bylo světlo. Viděl že světlo je dobré, a oddělil světlo od tmy. Světlo nazval Bůh dnem a tmu nazval nocí. Genesis 1,3nn

Za prvé tedy Bible označuje slovem Světlo: Den.  Bůh nazval světlo dnem a tmu nocí. A oddělil to od sebe. Bůh nazývá vše pravými jmény. A stanovil hranici mezi Dnem a Nocí. Noci vládne satan - temnota, strach, nepřátelství, chlad, dni kraluje Bůh - bezpečí, láska, teplo.

A církev je (resp. by měla být) dnem světa.  Země má tvar koule, ne všude svítí slunce v jednu chvíli. Taktéž i duchovní den nevládne všude. Mohou být dva v místonosti: Zatímco jeden žije v Božím dni, druhý se krčí v Satanově temnotě. Tehdy se Svědek Kristův, církev, může stát z Boží milostí Dnem satanova otroka. Může být apoštolem, skrze kterého se dotkne druhého Kristus. Který v druhém vzbudí touhu po Králoství Nebes. Vážený čtenáři, příteli, byl li si takto dotknut Kristem skrze Jeho Služebníka a ucítil si touhu po změně, nevyslovenou, neujasněnou a možná ani stoprocentně neuvědomělou touhu po Kristu, pak tato touha je Boží hlas k tobě. Pak Bůh k tobě mluví a volá tě. Jdi za Světlem...

Byl večer a bylo jitro, den první. Genesis 1,5...

I večer, i jitro je součástí dne. A byl večer a bylo jitro. Ale již nebyla noc. Stejně tak i v církvi, i v tomto pozemském životě v Kristu, může být večer a může být jitro. Ale již nemůže být noc. Může se ve tvém životě stmívat, může se i rozjasňovat, ale nikdy již, nikdy již se nesetmí.  A my, křesťané, jsme Dnem Světa. Naše světlo může zhasínat a může se i rozednívat, ale již nikdy nezhasne. Zůstaneme - li v Kristu, již nikdy nebudeme pod vládou tmy, pod vládou Satanově. Srpek, paprsek světla, vždy prozáří tmou. Stejně tak i církev. I její světlo nám může zhasínat. Může nám být k pohoršení, může nám být ke studu, ale nikdy nezhasne. Je - li věrná a upřímná, světlo v ní nikdy nezhasne. I církev pozdního večera vyzařuje světlo, slabé sice, mlhavé, ale světlo, které se nevidí jenom tehdy, když se před ním zavřou oči...

I řekl Bůh: "Buďte světla na nebeské klenbě aby oddělovala den od noci! Budou na znamení časů, dnů a let. Ta světla ať jsou na nebeské klenbě, aby svítila nad zemí." A stalo se tak. Učinil tedy Bůh dvě veliká světla: větší světlo aby vládlo ve dne, a menší světlo, aby vládlo v noci; učinil i hvězdy. Gen 1, 14nn

Bůh církev za druhé volá k tomu, aby se stala znamením, jak dne, tak i noci. Aby se stala znamením věku, věku Milosti, současného věku Oběti Ježíše Krista, ale také znamením věku budoucího, věku soudu. Světlo oddělující Světlo od Tmy.  Církev je volána k tomu, aby nazývala věci pravými jmény, aby ukazovala a oddělovala to, co patří Dni, od toho, co patří Noci. To, co patří Lásce, od toho, co patří Temnotě. To, co patří Bohu, od toho, co patří světu. Ale zde církev dělává jednu velkou chybu. Spokojuje se jenom s úlohou: Být znamením Noci. Církev se často stává zdrojem pekelné síry dštoucí nevěrnému světu, svolatel nebeského Ohně a hněvu. TZak by to nemělo být. Církev by měla být i znamením pro králoství nebeské. Naše úloha není v odsuzování  světa ve jménu Boha, ale také v pokání před Bohem ve jméně světa. My, křesťané, často říkáme, co je špatné a co dobré jenom lidem, ale již ne Bohu. A když Bohu, tak bez pokání. Říkáme sice Bohu: Oni jsou zlí, ale již ne: Bože, odpusť jim. Ale již nevyznáváme: Hřích světa je i naším hříchem, uznáváme to, Bože, odpusť nám, nehodným. Již se často necítíme omilostněnými hříšníky, kteří však stojí v jednom řadu s nevěřícím světem. Ale: Svět sám od sebe pokání činit nebude. Kdo tedy je může přenést Bohu, než my? Ti, kdo neznají Boha, nikdy nebudou volat k Bohu o odpuštění svých hříchů. Kde jsou tedy naše hlasy za naše blízké? 

Bylo tu pravé světlo, které osvěcuje každého člověka, to přicházelo na svět. Jan 1,9.

Světlo umožňuje vidět. Slabiny, slabosti, hřích. Ale také Milost, Boha, Lásku Kristovou. Bez světla nikdo nic nevídí. Díky světlu můžeme pozorovat svět. Světlo osvěcuje člověka. Jeho tělo, jeho duši, jeho ducha. To je také úkolem církve. Umožňovat druhým vidět. S církví bude konfrontován každý člověk, ať už za života, anebo po smrti, ve dni soudu. Každý. Každý si může vybrat, kdy. 

Pravé světlo nikdy nezhasíná, to jen člověk před ním zavírá svůj zrak. Amen.      

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře