Paul Washer: Je Bůh lhářem?

11. červen 2011 | 10.26 |

Paul Washer: O jistotě spasení -  otestujte se, zda-li jste znovuzrozeni  - test druhý díl sedmý...

Někdo může říci, že stále dokola kážu proti hříchu. Víte, proč? Právě kvůli věřícím, to oni musí pochopit, že jsou hříšní a ty hříchy zraňují a působí bolest. Ale že mohou být osvobození. Avšak aby mohli být osovobození, tak my musíme nejdříve kázat proti hříchu.Otázka pro Boží Lid není v tom, jak se stát duchovnějšími, ale jak být osvobozen. A to je to, o čem se tu píše, že máme Spasitele, který je tak věrný a spravedlivý, že nám odpouští naše hříchy a očišťuje nás od každé nepravosti.  A co je to nepravost? Vše, co se odchyluje od Dokonalého Charakteru a Dokonalé Vůli Boží. A takto můžeme charakterizovat i hřích, jako poskvrnění, snížení, poplivání či pomluvení Jeho Charakteru a Jeho Vůle.

On nás může očistit ze všech věcí, které jsme kdy udělali a  které nejsou v souladu s Jeho Dokonalým Svatým Charakterem.  A to je ten důvod, proč mohu stát před vámi. Já, ten strašlivý hříšník, jakým jsem byl přd obrácením.  Jak já mohu stát před vámi?

Vraťme se k textu, který jsme prve přečetli: Říkáme-li, že jsme nezhřešili, děláme z něho lháře a jeho slovo v nás není. 1 Jan 1,10.  Tento verš je také velmi důležitý. Osoba necitlivá k vlasntímu hříchu, která nevyznává, že nezhřešila,  podívejme se pozorně, tato osoba neříká pouze, že Bůh lže. Tato osoba tvrdí něco mnohem mnohem strašlivějšího: Že Bůh je lhářem. Je velký rozdíl říci druhému člověku: Ty jsi teď zalhal, a říci mu: Ty jsi lhář, svým charakterem, svou přirozeností, ty jsi lhářem. Tyto dvě věty rozhodně nevyjadřují to samé.  Avšak co říká o Bohu Písmo? Že on je věrný - a tedy důvěryhodný -  a spravedlivý. Tedy naprostý protiklad oproti tomu "být lhářem". 

Neměli bychom zatvrzovat své srdce, aby Duch Svatý mohl přijít a ukázat nám Slovo, které Bůh promlouvá k nám.  Tisíckrát ne: Nezatvrzujme svá srdce. Nedělejme to. Naopak, otevřme své životy, oteveřme svá srdce a zvolejme: Pane, zde jsem, prosím, ukaž mi. Vyznávejme své hříchy před Naším Pánem - On je přeci věrný, t.j. důvěryhodný.

Teď bych Vám rád něco pověděl o psychologické hodnotě tohoto vyznání. Ne, nebojte se, neotevřeme ždnou psychologickou knížku, ale společně navštivme proroka Izajáše: Izajáši, předstup před Pána: Spatřil jsem Panovníka. Seděl na vysokém a vznosném trůnu a lem jeho roucha naplňoval chrám. Nad ním stáli serafové: každý z nich měl po šesti křídlech, dvěma si zastíral tvář, dvěma si zakrýval nohy a dvěma se nadnášel.

Iz 6,1. Jak velkolepý obraz, avšak co Izajáš odpověděl? I řekl: "Běda mi, jsem ztracen. Jsem člověk nečistých rtů a mezi lidem nečistých rtů bydlím, a spatřil jsem na vlastní oči Krále, Hospodina zástupů." Iz 6,5. Avšak teď pozorujme Boží reakci. Podívejme se, co Bůh neudělal: Bůh se nepodíval na Izajáše a neřekl mu: "Ó, Izajáši, bereš to moc vážně, já to tak nemyslel, všechno je v pořádku..." 

Přemýšlejme nad tím chvilku. Někdy se stane, že k Vám přijde Váš bratr ve víře, protože zhřešil proti Vám, a řekne: "Provinil jsem se proti tobě, prosím, odpusť mi."  A jaká bývá naše reakce? "Ale to je v pořádku, netrap se tím..."  Toto však je špatně.  Tak špatně, že to ani horší být nemůže. Byl bych rád, kdybychom reagovali jinak. Já musím mít tvoje odpuštění.A já to musím i slyšet. Jestliže mi Duch Svatý ukáže hřích proti tobě a já přijdu za tebou s prosbou o odpuštění, pak nenazývej Boha lhářem.  Neříkej: "Nic se nestalo, to je v pořádku, to je v pohodě..."Ne. Já potřebuji Tvoje odpuštění! A potřebuji to uslyšet. "Bratře Paule, ano, zhřešil jsi, ale já ti odpouštím." A až tím je to uzavřené.

Tenhle článek si nedělá nárok na přesný ani doslovný překlad přednášky kazatele Paula Washera, na to nejsem dost dobrý angličtinář. Jedná se pouze o parafrázi  některých myšlenek, které mne osobně oslovili. Originál v angličtině si můžete poslechnout zde, zde, zde, zde a zde.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář