Satanův původ...

7. červen 2011 | 08.26 |
› 

Ten příběh známe snad všichni, kdo jsme se nějak, ať už hluboce, nebo povrchně, setkali s křesťanstvím. Byl jednou jeden dobrý anděl, cherubín, který vedl v Nebi skupinu chval. Jednou se však v něm, v dobrém Božím Stvoření,  zničeho nic, probudila závist, on zatoužil  po Božím místě. Vzbouřil se proti Bohu a na jeho stranu se přidala třetina všech andělů. Bůh se však nedal, vzpouru potlačil a vzbouřence vyhnal z Nebe. Toto vše se pak mělo udát ještě před stvořením života na zemi. Mnozí teologové v tomto příběhu hledají vysvětlení, proč byla země na počátku "pustá a prázdná," anebo soulad mezi biblí a darwinistickou evoluční teorii - jako příčinu existence  smrt zvířat na zemi ještě před stvořením Adama a Evy. Proti tomuto příběhu však lze vznést vážné biblické námitky a tím jeho věrohodnost zpochybnit.

Za prvé musíme říci důležitou věc: Že tento příběh takto v Bibli zapsán není. Nenajdeme jej. Najdeme v Bibli místa, které vyprávějí příběh podobný (Izajáš, 14. kapitola a Ezechiel 28. kapitola). Problém však je v tom, že Bibla sama tyto úseky nikde nespojuje se Satanem. To už je lidský výklad. Bible tyto úseky spojuje s babylonským králem a tyrským vévodou. Žádný citát v Bibli však tyto místa nespojuje se satanem nebo počátkem světa. Tato námitka je velice vážná, neměli bychom ji podceňovat. Protože bychom neměli vyučovat to, co si myslíme, že Bible říká, jako spíše to, co Bible opravdu říká. Jestliže začneme učit, co Bible neříká, pak nebudeme učit to, co Bible říká, ale to, co neříká, pak se ocitáme na půdě nebibličnosti. Starodávné heslo reformace "Sola scriptura" - vykládat Bibli jenom biblí, bychom měli brát radikálně. To, co bible neříká a skutečnost, že to Bible neříká, je stejně důležité a důležitá, jako to, co Bible říká a skutečnost, že to Bible říká. Neučí - li něco Bible, neměli bychom to učit ani my.

2) Na druhé straně máme o původu satana jednu velmi jasnou řeč, která protiřečí s úvodním příběhem. Tuto větu z úst Ježíše Krista najdeme v Janově evangeliu, 8 kapitola, 44. verš: Váš otec je ďábel a vy chcete dělat, co on žádá. On byl vrah od počátku a nestál v pravdě, poněvadž v něm pravda není.Ježíš nazývá ďábla "vrahem od počátku," jinými slovy, ďábel byl vrahem vždycky. Již od svého vzniku. Nebyla doba, kdy by vrahem nebyl. A na jiném místě Bůh říká (tentokrát ne přímo o satanovi, ale obecně): A já jsem stvořil šiřitele zkázy, aby hubil.(Iz 54, 16). Bůh říká: Já jsem stvořil ničitele, aby ničil. Ne aby mne chválil, ne aby v nebi vedl andělský hudební soubor chval, ale aby ničil. Satan nikdy nestál v pravdě. Nikdy, což je hlavní přepoklad pro zpěváka chval. Ježíš tu neříká, že na počátku byl satan dobrým, ale pak se v něm nejak vzala závist, lež, že se postupem doby stal vrahem a odešel z Pravdy. Ne. Říká jasně: satan byl vrahem již od počátku a nikdy v pravdě nestál, neboť v něm prostě pravda není.

Již od počátku. Nikdy nebyla doba, kdyby satan vrahem nebyl. 

3) Bůh sám označuje své dokončené stvoření za "velmi dobré."  V Genesis 1, 13 čteme: Bůh viděl, že všechno, co učinil, je velmi dobré. Byl večer a bylo jitro, den šestý. Všechno co učinil Bůh, je velmi dobré. Tuto větu Bůh řekl až po stvoření člověka šestý den. Všechno, co učinil, bylo velmi dobré. Tedy podle Jeho Plánu, podle Jeho změru. Všechno bylo přesně tak, jak si Bůh přeje. Velmi dobré. Kdyby tu již v té době byla nějaká vzpoura proti Bohu, něco, co se "pokazilo," jak to třeba čteme v  Genesis šesté kaptiole, těžko by to Bůh označil slůvkem "velmi dobré." Svět, který zde byl, se Bohu velmi líbil. Byl z něho nadšený, spokojený. Těžko si představit, že by to byl svět, kde by bylo utrpení, nemoce, umírání, smrt,  kde by silní žili na úkor slabých, kde by se živočichové vzájemně požírali navzájem. To by narposto popíralo Boží charakter, jak jej známe z Bible. Například v příběhu Jonáše velmi dobřé víme, že Bůh soucítí i se zvířaty, i s dobytkem (Jonáš 4,11)

Můj osobní názor je takový, že Bůh stvořil zosobněné Zlo - Satana již na počátku. A že to bylo dobré. Zlo v "dobrém" Satanu nevzniklo nějak samo od sebe, ale zlo v satanu bylo dobré. Proč?

Satan je v Bibli, v knize Genesis, překvapivě, počítán mezi "polní zvěř." Neberme to jako biologické zařazení podle řazení druhu zvířat Carla Linného, ale jako teologickou výpověď. Satan byl stvořen jako polní zvíře šestý den bezprostředně před stvořením Člověka a jako polní zvíře byl Satan podřízen autoritě člověka. Ano, Bůh stvořil zlo, ale stvořil ho jako bezmocné. Jako podřízené autoritě své i člověka (Gn 1,26; 1,28; 2,19; 2,20). Stvořil ho jako "opozici," která, jak to známe z našich poslaneckých lavic, nemá moc konat, ale jenom kecat. Avšak člověk se své autority nad Satanem vzdal. Poddal se mu a odevzdal mu svůj život. Místo, aby satan poslouchal Adama, Adam s Evou poslechli satana - ač byli Bohem varováni.

Proč tedy Bůh stvořil Satana? Osobně se domnívám, že proto, aby dal Adamovi možnost volby. Kdyby Bůh stvořil jenom dobro, pak by Adam musel být dobrý. Pak by Adam musel následovat dobro. To by však nebylo dobré. Není dobrem vnucovat dobro druhému pro jeho dobro. Takto si počíná diktatura. Ale Bůh není diktátor. Bůh ani není vězeňským dozorcem. I zlaté vězení je vězením, nejsou li odtamtud dveře vedoucí jinam, ven. Není-li odtamtuď cesta vedoucí jinam, ven. Bůh stvořil dveře ven z ráje (strom ovoce pozání dobrého a zlého) a nechal je otevřené. Dal Adamovi možnost volby: Chceš odejít, anebo zůstat zde se mnou? Aby si Adam mohl vybrat, zda Boha následovat, nebo nikoliv, pak tu nemohl být pouze dobrý Bůh, ale i eventualita k němu, Jeho Vlastní Opak. Jenom s touto eventualitou, s možností, s volbou, s "bezmocným" Zlem kecajícím v opozici mohl být svět "velmi dobrým."

Bůh požehnej dnešní den...

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1.5 (2x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře

RE: Satanův původ... martin 10. 01. 2012 - 11:11
RE: Satanův původ... bohu-a 10. 01. 2012 - 11:21