Druhá - křižová, rána, smrt, šelma...

19. březen 2011 | 12.27 |

Malý slovníček křesťanských pojmů:  Písmeno "D" - pokračování 

Vážený čtenáři,

my, křesťané, si často tak mezi sebou říkáváme, že při sdílení víry a svědectví s nevěřícími lidmi používáme slovníček, žargón, mluvu, kterým rozumíme v podstatě jenom my sami :-) Tato propast mezi věřícím a nevěřícím může být překonávána jenom působením Ducha Svatého. Přesto mne tyto řeči inspirují k tomu, abych se pokusil, co možná nejjednodušeji, vysvětlit některé křesťanské pojmy a pomoci tak k pochopení sdíleného, jestli by byl o to zájem.  Máte-li tedy zájem, vejděte dále... 

Písmeno: A B C Č D...

Druhá bytost z knihy Zjevení: Duchovní bytost popsaná v knize Zjevení, ve čtvrté kapitole, jako podobná býku. Podle některých výkladů se může  jednat o  duchovní bytost stojící za druhým, Markovým, evangeliem. Po odstranění druhé ze sedmi pečeti knihy života tato bytost povolala jezdce na ohnivé-rudém koni, jehož úkolem bylo odejmout zemi mír a pokoj. Lidé se tak začali vraždit mezi sebou. Tento jezdec byl ozbrojen velkým mečem.

Druhá křížová výprava: Druhou křížovou výpravu vyvolala zpráva o pádu křižácké pevnosti s názvem Edessa do muslimských rukou. Vyhlásil ji v roce 1146 papež Evžen III, vedl ji římský císař Konrád III a francouzský král Ludvík VII doprovázený svou tehdejší chotí, královnou Eleonor, pozdější manželkou anglického krále Jindřicha II a matkou dalšího slavného křižáka Richarda Lvi Srdce. Tato výprava v podstatě ničeho nedosáhla. Po rozpadu německé části se akce stala závislou na francouzském kontingentu, leč král Ludvík VII ji spíše pojal jako osobní pouť ke Svatým místům než jako válečné tažení.

Výpravy se zúčastnil i český kníže Vladislav II. Část německých vojáků, která se oddělila od hlavního voje, zaútočila proti pobaltským slovanům, čímž předznamenala další budoucí směr křížových výprav. V rámci španělské reconquisty pak byl dobyt z rukou Maurů i evropský Lisabon. Wiki: http://cs.wikipedia.org/wiki/Druh%C3%A1_k%C5%99%C3%AD%C5%BEov%C3%A1_v%C3%BDprava

Druhá křížová výprava proti husitům: V roce 1421 ji vyhlásili porýnští kurfiřti a do čela se ji postavil římský král Zikmund. Výprava utrpěla porážky u Žatce a  drtivou u Kutných hor od husitských vojsk vedených Janem Žižkou. Až do roku 1427 se pak zahraničí neodvážilo uspořádat tažení nové. http://cs.wikipedia.org/wiki/Druh%C3%A1_k%C5%99%C3%AD%C5%BEov%C3%A1_v%C3%BDprava_proti_husit%C5%AFm

Druhá pečeť z knihy života: Druhá ze sedmi pečetí knihy Života, kterou není hoden otevřít nikdo jiný, jen Beránek Boží Ježíš Kristus. Po odstranění této pečeti druhá bytost povolala na zem jezdce na ohnivě-rudém koni, jehož úkolem bylo odejmout zemi mír a pokoj. Lidé se tak začali vraždit mezi sebou. Tento jezdec byl ozbrojen velkým mečem.

Druhá pražská defenestrace: Nepočítáme-li pražské nepokoje v době panování Vladislava Jagelonského proběhla druhá pražská defenestrace v roce 1618, kdy nespokojené stavy vedené Jindřichem Matyášem Thurnem a Václavem Budovcem z Budova vyhodili z oken pražského purkrabství české místodržící Viléma Slavatu z Chlumu a Košumberka a Jaroslava Bořitu z Martinic spolu s písařem Fabriciem. Defenestrace odstartovala neúspěšné a amatérsky vedené stavovské povstání proti habsburského domu, čímž byla ukončena doba Rudolfova majestátu a náboženské svobody, která ve větší či menší míře trvala od konce husitských válek a vyhlášení kompaktát.

Druhá rána egyptská:Druhá z deseti ran proti faraónovu Egyptu v době Exodu židů z Egyptského otroctví. Spočívala v obrovském přemnožení žab, které v Egyptě byly uctívány jako božstvo. Žáby byly naprosto všude. Posléze začal hynout, rozkládat se a smrdět. Tato rána byla vedena proti náboženskému cítění Egypťanů a otřásla jejich nepravými jistotami. 

Druhá smrt: Bible nezná pojem "duchovní smrt". Pojem "duchovní smrt" je vykladačským pokusem vystihnout a vysvětlit určité děje v Bibli. Osobně raději používám termín "druhá smrt" - což je smrt v Ohnivém jezeře připraveném pro satana a jeho anděly a je důsledkem hříchu proti Božímu Zákonu. Člověk má však možnost své hříchy vyznat a tím odevzdat Pánu Ježíši, aby za ně zaplatil Smrtí na Golgotě. Kdo je v Kristu, praví písmo, není souzen. Spása v Kristu není v tom být souzen spravedlivě, ale nebýt souzen vůbec. Osobně však nevěřím tomu, že umírání v Ohnivém jezeře je pro každého odsouzeného, kdo není v Kirstu, věčné. Každý hřích má svoji vážnost, své důsledky, bolesti, kterou způsobil. Věčná smrt v ohnivém jezeře je důsledkem pouze rouhání proti Duchu Svatému. Odtamtuď člověk nevyjde, dokud nezaplatí poslední haléř svého dluhu, praví Písmo. Pouze rouhání proti Duchu Svatému pak způsobuje nekonečný dluh. Ale ten poslední haléř, který odsouzený musí zaplatit, to je ten život sám, existence samotná. Z druhé smrti není cesta Očistcem do Života, ale do neexistence. Podrobněji o druhé smrti a o rouhání Duchu Svatému: Na mp3 nahrávce ke stažení zde nebo také v článku Věčné zatracení: Pláč a skřípění zubů.

Druhá šelma - falešný prorok: Šelma popsaná v knize Zjevení, ve třinácté kapitole. Je nápadně podobná Beránkovi, avšak mluví jako drak, t.j. jako satan. Je jakousi pozemskou výkonnou mocí první šelmy, antikrista. Může to být duchovní bytost , jejíž pozemské tělo tvoří - tvořila pozemská instituce podobná Boží církvi, která se však klaní obrazu šelmy a patří draku. Respektivě ve středověku její tělo tvořila  společnost rozdělená na Trojí lid, která byla vydávána za Kristovo tělo.  Tato duchovní bytost také může stát v současnosti za praktickou vědou.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 5 (1x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře