Vydáno před: Plné Božství Ježíše Krista

14. duben 2011 | 18.05 |
› 

Vydáno před dvěmi lety...

Zdravím, vážený čtenáři,

tento blog slaví druhé výročí a to už je příležitost jednak poděkovat, že tento blog může fungovat a sloužit Bohu i lidem v tom našem malém českém  internetovém světě, jednak se i ohlédnout zpět za článkami, které se zde objevili. Dneska bychom si připomněli úvahu na téma Proč nejsem Jehovista: Plné Božství Ježíše Krista  , neboť z následující pětice článků jste na ni, vážení čtenáři, klikali prozatím nejvíce...


Vydáno před dvěmi léty:

Není dobré, aby byl člověk sám..
Tichost, mírnost, pokora... 
Závist a závislost... 
Odpovědi na otázky muslimů III 
Proč nejsem Jehovista: Plné Božství Ježíše Krista 

Proč nejsem Jehovista: Plné Božství Ježíše Krista

Já jsem Hospodin, Jahve, to je mé jméno. Svou slávu nikomu nedám, svou chválu nepřenechám modlám. Izajáš 42, 8

Dnes bych rád se podruhé zamyslel nad učením Svědků Jehovových, na oblasti tohoto učení, které považuji za bludné, nesprávné a nebezpečné. Jedno z těhto nebezpečných témat se týká Ježíše Krista. Svědkové mu upírají Plné Božství, nevěří, že Ježíš Kristus je Plně Bůh a Plně Člověk. Pokládají jej, zjednodušně řečeno, za archanděla Michaela.

Pokusme se  podívat na tento názor očima Bible. Stejně jako minulý článek, i tento bych rád opřel o úvodní citát z prorocké knihy Izajáš, který zdánlivě podporuje učení Jehovismu. Když se však na něj zaměříme z úhlu pohledu Nového Zákona, stane se tento verš naopak kamenem úrazu, o který se učení Svědků rozbijí, řečeno básnicky, na padrť.

Nad osobou Pána Ježíše jsme se již zamýšleli v článku, v kterém jsem odpovídal na představy muslimů. Pro osvěžení teď uvádím link a než půjdeme dále, byl bych rád, kdyby jste se na tuto úvahu aspoň zběžně podívali:

http://bohu-a.svetu.cz/15100-proc-nejsem-muslimem-ii.html

Takže. Ze kterých biblických veršů je dostatečně patrno, že Ježíš je Plně Bůh?

1)  Jděte tedy a učiňte mými učedníky všechny národy, křtěte je ve jméno Otce, i Syna i Ducha Svatého. Matouš, 28. kapitola.

I na tento citát jsme se dívali v předchozím článku. Všímali jsme si, že jména Otce, Syna i Ducha Svatého jsou zde v jedné rovině. Ve křtu se jméno Jahve neobejde bez jména Ježíše Krista a Ducha Svatého. Ale, ač to zní neuvěřitelně, v otázce křtu se jméno Ježíš Kristus obejde bez jména Jahve a jména DUcha Svatého. Když si pročítáme Skutky Apoštolské, máme tam mnoho příkladů, kdy apoštolové křtili Pánovi učedníky. Ale nikdy to nebylo ve Jménu Otce, Syna a Ducha Svatého, ale vždy, jen a pouze ve Jméno Ježíše Krista. Pánův příkaz ohledně křtu ve jméně Svaté Trojice přišel pravděpodobně až později, kdy začali první útoky proti božství Krista a Ducha Svatého. Apoštol Matouš pravděpodobně  napsal své evangelium po roce 71, kdy byl zničen chrám. Příkaz Ježíše Krista tedy můžeme datovat do této doby. Ale, jestliže se křest obešel bez jména Jahve, co tedy učiníme s citátem od proroka Izajáše? Bůh nikomu svou slávu nepředává, o svou chválu se s nikým nedělí, ani s archandělem Michaelem.

2) Ačkoli byl v podobě Boží, nelpěl na tom, že je roven Bohu, nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe podobu otroka a stal se podobným lidem. A když se ukázal ve způsobu člověka, ponížil se, stal se poslušným až k smrti, a to smrti na kříži. Fp 2,6n, překlad Nová Smlouva.

Jak by jste se cítili, kdyby o Vás začal váš syn tvrdit, že způsobem bytí jste rovni červu, psu anebo kamenné soše. Ne moc dobře, že? Může být Archanděl Michael roven Bohu? Může se stvořené rovnat stvořiteli? Konečné, omezené, nekonečnému, nomezenímu? Kdo může být způsobem bytí roven Všemocného Bohu, jak tento verš přeložili Ekumeničtí, než Všemocný Bůh Sám?

3)  Je bez otce, bez matky, bez rodokmenu, nemá ani počátek dnů ani konec života; a tím je podobný Synu Božímu a zůstává knězem navždy. Žd 7, 3 Na počátku byl Logos a ten Logos byl u Boha a ten Logos byl Bůh. Ten byl na počátku u Boha. Jan 1,1n

Zde se o Synu Božímu, Ježíši Kristu, píše, že nemá ani počátek, ani konec svého Života, své existence. Ježíš Kristus nebyl stvořen na Počátku, ale, jak Jan praví, on již JE na počátku. Není stvořený. Avšak, kdo, kromě Boha, nebyl stvořený? Vždyť celý svět byl stvořen z Jeho Rukou. I Andělé jsou stvořené bytosti, i archanděl Michael musel mít svůj počátek, svůj začátek. Ježíš Kristus však Počátek nemá, on JE již od Počátku, on JE Počátkem pro všechno stvoření. Ježíš je stvořitel.

4)Ježíš jim řekl: "Amen, amen, pravím vám, dřív než byl Abraham, já Jsem. Jan 8, 58. Ježíš řekl: "Já jsem. A spatříte Syna člověka sedícího po pravici Moci a přicházejícího s nebeskými oblaky. Marek 14,62.

Boží jméno Jahve má svůj význam. Znamená: Já jsem. Ježíš zde otevřeně říká: Já jsem. My, češi dvacátého století, sílu této věty nevnímáme, ale judaistě v prvního století, když ji slyšeli, si rvali oděv z těla a křičeli: To je rouhání, rouhá se! Jak to? Ježíš zde totiž říká: Mé jméno je Jahve.

5)  Jeden z nich, když uviděl, že je uzdraven, se vrátil a velikým hlasem oslavoval Boha; padl na tvář k Jeho Nohám a děkoval mu. A byl to Samařan. Ježíš na to řekl: "Nebylo jich očištěno deset? Kde je těch devět? Nikdo z nich se nenašel, aby se vrátil a vzdal chválu Bohu, kromě tohoto cizince?" A řekl mu: "Vstaň a jdi, tvá víra tě pzachránila." Matouš 17, 18. Tomáš mu odpověděl slovy: "Můj Pán a můj Bůh." Ježíš mu řekl: "Že jsi mne viděl, uvěřil jsi. Jan 20,28.
 

Tomáš se vrhá Ježíšovi k nohou a vyznává mu: Ty jsi můj Pán a můj Bůh. Jestliže v prologu evangelia Janova mohou být pochybnosti, jestli ve větě: "Logos byl bůh", jestli se má překládat Bůh s malým B, nebo velkým, tak zde pochybnosti žádné nejsou, neboť Tomáš oslavuje Krista jako Boha se členem určitým.  A co řekl na to Ježíš? Že jsi viděl, uvěřil jsi! V co uvěřil Tomáš? Že Ježíš je Bůh! Stejně tak, uzdravený samařan padne Ježíšovi k nohám, chválí Boha  a děkuje mu a Ježíš si jeho chválu osobuje na sebe, vděčnost Své Osobě chápe, jako by to byla vděčnost samotnému Bohu. Co tedy s Tím? Bůh Jahve skrze proroka Izajáše vzkazuje, že svou Slávu nebude sdílet s nikým. Jestliže je Ježíš archanděl Michael, pak je pěkně drzým archandělen, je - li však Bohem, pak mu tato chvála Právem Patří!

6) Vyznáš–li svými ústy, že Ježíše je Pán, a uvěříš–li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš zachráněn. Řím 10, 9.

Žádný Svědek Jehovův nemůže vyznat, že Ježíš je Pán. Slovo Pán, v Judaistickém kontextu, označuje totiž Boha. Když novozákonní autoří citovali žalmy, kde se Bůh nazývá slovem Pán, občas se "jim stalo", že toto místo vztáhli na Krista. Novozákonní Autoři slovem Pán označovali Boha. Vyznání, že Ježíš je Pán, neznamená nic jiného, že já jsem otrokem, vlastnictvím Ježíše Krista. A nikdo, jak praví Ježíš, nemůže mít Dva Pány. Nemlže otročit dvěma Pánům. Žádný svědek Jehovův nikdy nemůže vyznat, že Ježíš je Pán, jestliže si je vědom toho, co tato věta biblicky znamená.

Shrnutí:

1) Jméno Ježíš je na stejné rovině jako jméno Jahve. Křest se neobejde bez jména Ježíš, ale v době apoštolů se obešel bez jména Jahve.

2) Ježíš je roven Bohu

3) Ježíš nemá počátek, ani konec

4) Jméno Ježíše Krista je Jahve

5) Chvála Boží je chválou Ježíše Krista. Ježíš je Bůh s velkým B.

6) Žádný svědek Jehovovův nikdy nemůže vyznat, že Ježíš Kristus je Pán, zná li pravý biblický význam této věty.

Pokračování příště...

A stane se, že každý, kdo bude vzývat Pánovo jméno, bude zachráněn. Sk 2, 21
Ať je známo vám všem a všemu lidu Izraele, že ve jménu Ježíše Krista Nazaretského, kterého jste vy ukřižovali, ale kterého Bůh probudil z mrtvých, v tomto jménu stojí tento člověk před vámi zdráv. Neboť není pod nebem jiného jména daného lidem než jméno Ježíše Krista Nazaretského, v němž bychom měli být zachráněni."
Sk 4,13nn. 

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře