Druhý: Anděl, den stvoření, příchod Pána Ježíše...

2. duben 2011 | 05.00 |

Malý slovníček křesťanských pojmů:  Písmeno "D" - pokračování 

Vážený čtenáři,

my, křesťané, si často tak mezi sebou říkáváme, že při sdílení víry a svědectví s nevěřícími lidmi používáme slovníček, žargón, mluvu, kterým rozumíme v podstatě jenom my sami :-) Tato propast mezi věřícím a nevěřícím může být překonávána jenom působením Ducha Svatého. Přesto mne tyto řeči inspirují k tomu, abych se pokusil, co možná nejjednodušeji, vysvětlit některé křesťanské pojmy a pomoci tak k pochopení sdíleného, jestli by byl o to zájem.  Máte-li tedy zájem, vejděte dále... 

Písmeno: A B C Č D...

Druhý anděl z knihy Zjevení: Čtvrtý ze sedmi andělů stojících před Bohem popsaných v osmé a v šestnácté kapitole knihy Zjevení. Tito andělé měli dvě úlohy: Troubit a vylívat obsah nádoby. Na  zatroubení druhého anděla byla mohutná hořící hora uvržena do moře, přičemž třetina vod se změnilo v krev. Podobný efekt mělo vylití obsahu nádoby druhého anděla: Tento obsah proměnilo moře na krev jako je krev zabitého a všechno živé v moři zahynulo. 

Další "druhý anděl", možná se jedná o toho samého, je zmíněn ve čtrnácté kapitole knihy Zjevení, kde ohlašuje pád velikého města Babylón.

Druhý den stvoření. V druhý den stvořil Bůh klenbu, aby oddělovala vody pozemské od vod nebeských. Tuto klenbu Bůh nazval nebem. Podle některých vykladačů zde na fyzické rovině stvořil Bůh atmosféru a určil její složení (78% dusíku, 21% kyslíku a 1% toho zbytku)

Druhý duchovní zákon: Druhý ze čtyř duchovních zákonů, který říká: Člověk je HŘÍŠNÝ a ODDĚLENÝ od Boha.

Proto nemůže poznat a prožívat Boží lásku a Boží plán pro svůj život. Hřích je však zde popsán pouze jako něco, co člověku samotnému komplikuje život. Avšak ve skutečnosti hřích není pouze komplikace člověka v životě a ve vztahu s Bohem, ale především to je jeho vina, kterou nosí jako dluh na svých zádech. Dluh člověka vůči Bohu.  Jedná se o přestoupení zákona, o bolest způsobenou jinému člověku, ale také Bohu. Viz dále (dá-li Bůh) heslo hřích a hříšnost

Druhý jezdec z knihy Zjevení: Druhý ze čtyř jezdců popsaných v knize Zjevení v šesté kapitole. Tento jezdec jede na ohnivém koni a dostal moc odejmout zemi pokoj, čémž se lidé začnou vraždit navzájem. Tento jezdec je ozbrojen blíže nespecifikovaným "velkým mečem."

Druhý list Ježíše Krista andělům církví z knihy Zjevení: Je list adresován církvi ve Smyrně. List povzbuzuje křesťany v pronásledování, kterým procházeli. Může se jednat i o obraz tzv. druhé fáze církevních dějin - od smrti posledního z apoštolů po edikt Milánský. Pak těch deset dní soužení je eufemismus pro poslední velké pronásledování v době římské říše, která církev zažila za císaře Diocletiána v letech 302 - 311 (313).

Druhý příchod Ježíše Krista: Událost, která nastane někdy v budoucnosti. Kristus se vrátí fyzicky stejně tak, jak před očima učedníků odcházel do nebe. Jeho návrat bude tak zřejmý, že si jej všimnou všichni lidé žijící na zemi. Při svém příchodu zabije svým Dechem (Duchem?) Antikrista, zajme a sváže Satana, vzkřísí mrtvé a nastolí tisícileté království, během kterých se oddělí "zrno od plev," "ovce od kozlů", věrní od nevěřících. Věrni pak budou vzati do nebe. Na malý moment bude Satan opět vypuštěn, aby vedl posledí útok "plev a kozlů" na odcházející Církev a věrné, tento útok však nebude nic platný. Po odchodu Krista a Jeho Věrných zbudou na zemi pouze Satan a jeho následovníci. Vznikne svět bez Boží Milosti a bez Lásky. Můžeme si nalistovat třináctou kapitolu prvního listu apoštola Pavla do Korintu, kde se dočteme, co budou ti zanecháni na zemi postrádat: Vznikne zde svět bez trpělivosti, svět závisti, vychloubačství, domýšlivosti, nečestnosti, sobectví hledícího jenom na svůj vlastní prospěch, svět lehce se vydráždějící k násilnostem, kde nic nebude zapomenuto, ale každý bude počítat a bude mít chuť mstít i tu nejmenší křivdu. Svět, který se bude radovat ze špatnosti, nenávidět pravdu, ale vše halit do lži. Jak dlouho bude takovýto svět existovat, nevíme, ale bude zničen ohněn a roztaven do ohnivého jezera. Zatímco Kristovi věrní budou žít na nové zemi nového nebe, ve městě nazývaném Nový Jeruzalém...

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář