Druh-é artikulum, království, přikázání; -ou tvář

1. duben 2011 | 11.04 |

Malý slovníček křesťanských pojmů:  Písmeno "D" - pokračování 

Vážený čtenáři,

my, křesťané, si často tak mezi sebou říkáváme, že při sdílení víry a svědectví s nevěřícími lidmi používáme slovníček, žargón, mluvu, kterým rozumíme v podstatě jenom my sami :-) Tato propast mezi věřícím a nevěřícím může být překonávána jenom působením Ducha Svatého. Přesto mne tyto řeči inspirují k tomu, abych se pokusil, co možná nejjednodušeji, vysvětlit některé křesťanské pojmy a pomoci tak k pochopení sdíleného, jestli by byl o to zájem.  Máte-li tedy zájem, vejděte dále... 

Písmeno: A B C Č D...

Druhé artikulum pražské: Přijímání pod obojím způsobem. Jeden ze zásadních požadavků husitské revoluce. Přijímání při Večeře Páně (nebo jinak řečeno při mši svaté) nejenom Těla Krista v podobě chleba, ale také Krev Krista v podobě vína. Církev od toho v průběhu doby upustila pravděpodobně z hygienických důvodů. Začala učit, že "prostým" věřícím stačí přijímat pouhé Tělo Páně, neboť v Něm, údajně, je již krev plně zúčastněna. Krev Páně v podobě vína pak přijimal lid pouze prostřednictvím kněží.   Jestliže se mně jeden bratr katolík jednou zeptal, proč by tedy měl prostý věřící příjímat kromě chleba i víno, zněla odpověď, že takto přikázal při ustanovení Večeře Páně sám Pán Ježíš Kristus. Jestliže se tedy tradici "podařilo" zrušit Boží přikázání, jedná se o typ tradice, před kterou varoval Pán Ježíš. Což je pak ve svých důsledcích velice nebezpečné pro církev i jednotlivce néchávající se církvi vést. Jedná se i o narušení rovnosti lidí před Bohem a principu všeobecného kněžství křesťanů. Proto ona naléhavost na druhé artikulum pražské, které se jako jedinné ze čtyř artikulů plně prosadilo v kompaktátech.

Relevantní biblické odkazy:
Když jedli, vzal Ježíš chléb, požehnal, lámal a dával učedníkům se slovy: "Vezměte, jezte, toto jest mé tělo." Pak vzal kalich, vzdal díky a podal jim ho se slovy: "Pijte z něho všichni. Neboť toto jest má krev, která zpečeťuje smlouvu a prolévá se za mnohé na odpuštění hříchů. Mt 26:26

Já jsem přijal od Pána, co jsem vám také odevzdal: Pán Ježíš v tu noc, kdy byl zrazen, vzal chléb, vzdal díky, lámal jej a řekl: " Toto jest mé tělo, které se za vás vydává; to čiňte na mou památku." Stejně vzal po večeři i kalich a řekl: "Tento kalich je nová smlouva, zpečetěná mou krví; to čiňte, kdykoli budete píti, na mou památku." Kdykoli tedy jíte tento chléb a pijete tento kalich, zvěstujete smrt Páně, dokud on nepřijde. Kdo by tedy jedl tento chléb a pil kalich Páně nehodně, proviní se proti tělu a krvi Páně. Nechť každý sám sebe zkoumá, než tento chléb jí a z tohoto kalicha pije. Kdo jí a pije a nerozpoznává, že jde o tělo Páně, jí a pije sám sobě odsouzení.
1Kor 11, 23nn

Tak rušíte Boží slovo svou tradicí, kterou pěstujete...
(Marek 7,13)

Druhé království z knihy Daniel: Království, které je v knize Daniel, sedmé kapitole, jako zvíře podobné medvědu, jenž nese v zubech tři žebra.  Je o něm zmínka v duhé kapitole Danielova proroctví. Jedná se o království prorokované babylonskému králi Nebúkadnesarovi, že přijde po něm. Pravděpodobně se jedná o persko-médské království, které dobylo novobabylonskou říši přibližně třicet let po Nebůkadnesarově smrti v roce 539 před Kristem. Co zobrazují ty tři žebra, těžko říci. Možná se jedná o poražené a podmaněné tři největší Izraelské nepřátele dřívější doby: Egypt, Asýrii a právě Babylónii. Perská říše padla pod náporem vojsk Alexandra Velikého v roce 330 př. Kr. Do té doby o byl prosperující státní celek respektující svobodu náboženského svědomí podrobených národů. V době této nadvlády se židé mohli vrátit zpět do vlasti, obnovit svůj chrám a znovuopevni město Jeruzalém. V době perské říše se také rozšířila aramejština, která se pak stala rodným židovským jazykem místo sesterské hebrejštiny.

Druhé přikázání z desatera:Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, Bůh žárlivě milující. Stíhám vinu otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kteří mě nenávidí, ale prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kteří mě milují a má přikázání zachovávají. Ex 21. Přikázání zakazující mít své vlastní, lidské představy o Bohu a těmto lidským představám sloužit a uctívat je jako samotného Boha. My nesmíme zaměňovat svou představu Boha za samotného Boha. A také, což se nám, zvlášť evvangelikálůmj, často stává, nesmíme zameňovat to, co říká Bůh, s tím, co my si osobně myslíme, že říká Bůh. Obrazem Božím na této planetě by měl být člověk sám, který byl stvořen k tomu, aby jím byl. Leč kvůli vlastní hříšnosti tento úkol člověk nenaplňuje. Jediným dokonalým, přesným a úplným obrazem Božím je Ježíš Kristus, t.j. Bůh sám přišlý na tento svět, který se stal člověkem s lidským tělem.

Druhé zvíře z knihy Daniel: Jedná se o zobrazení království popsaného výše v hesle: "Druhé království z knihy Daniel."

Druhou tvář, nastavit: O nastavení druhé tváře  podrobně pojednává tento článek: http://bohu-a.svetu.cz/7171-o-nastaveni-druhe-tvare.html

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář