PCh: My, blázni pro Krista II

30. srpen 2010 | 05.00 |

Petr Chelčický: My, blázni pro Krista II

  Ale o dalších říká, že jsou "moudří v Kristu". Neboli: "V Jeho víře, milosti a službě jste moudří, ve smyslu tělesné a pozemské vychytralosti, umíte opatrněji, pomaleji, Kristovi sloužit a žít v Křesťanské Víře, než my blázni. Vy opatrnějí a tělesně se chápete služby Kristu, tak, aby jste se pro krista nedostali do takových nesnází, jako my, neboť nechcete opustit svůj poklidný, pokojný život. Usilujete o dobro svých těl, aby netrpělo žádným nedostatkem a aby se nepropadlo do nepřízně zlých lidí."   A tak, aby si tito lidé uvědomili trest, který jim hrozí, jim toto slovo říká něco v tomto smyslu: "Ale vy, moudří v Kristu, ve svých vlastních očích se považujete za moudré pro svou tělesnou opatrnost a tak nás, spolu se zlými lidmi, považujete za hlupáky a blázny, když se vystavujeme nepříjemných věcem..."

 Z výše uvedeného výkladu tedy vyplívá, v čem byli apoštolové "blázni pro Krista." Když své životy vydávaly v pohanění a v bezpráví pro Ježíše Krista. A taktéž to jistě umožní moudrým lidem poznat, jakou moudrostí či vychytralostí přesahujou nynější apoštolové apoštoly první. Jejich motivace spočívá v nalezení "chytré" služby Kristu, aby místo chudoby zbohatli a stali se vrchností a pány, místo hladu a žízně aby nalézali rozkoš, sytost a hojnost všech věcí. Zatímco první apoštolové chodili po městech a dědinách, oni hledají takové místo odpočinku a lenosti. Svou službu se odměňují čistými pokoji, měkkými postely a všelijakými rozkoši. Místo aby jako první apoštolové pracovali na vinici Páně, ti dnešní skládají veselé žákovské písně, ustanovují všelijaké mnišské řády, staví veliké chrámy, zvoní hlasitými zvony, páli hojný počet svíček. Vymysleli si mnoho dalších svých náboženství, které zpětně připisují Kristu a nazývají je službou Bohu nebo Božím Řádem. V moudrosti si volí i svůj pokoj. Odvrhují pokoj apoštolů spočívající v trpělivém snášení protivenství. Oni hledají ochranu v rukou držící světský meč. Nechají se doprovázet houfem ozbrojenců. Nenastavují svá líce, namísto hrdel svých obětují hrdla druhých a ke své obraně cizí krev prolévají, chráníce se, jenom aby je samotné nikdo nemučil či aby se jim cokoliv jiného nepříjemného nepřihodilo. I když mají plná ústa řečí o mučednictví, chudým kážou  trpělivosti v protivenství a takovýto způsob života vychvalují, však sami ani špetkem utrpením nechtějí projít.  A tak moudře své věci v Kristu uspořádali ve srovnání s oněma pravýma bláznama. Tak moudře, až z nich získávají poklidný život, rozkoše a čest, ktererou jim svět prokazuje, čest, kterou s nimi svět i sdílí.

A taktéž si jiné křesťany, moudré ve víře, ustanovují, aby se málo a slabě drželi Krista, a to skrze své vymyšlené řády a příkazy.

Tito se starují o lid, který sám již dávno odběhl od Krista svou mrtvou vírou.  Pečují o něj lží, kterou Kristovi připisují, lží plnou přestoupení Božího Zákona. Touto lží vylévají kýble plných pohanských ohavností, nečistot, necudností, rozličnou pýchou, bezednými lakomstvími. V tomto všem loví a hromadí si majetky a feudální léna, jedni druhým lžou rozmanitými lstmi, jsou plní svárů, nenávistí, vražd, násilí, loupeží. Vše zlé, na co si jen vzpomeneš, toho ten lid od Božího Zákona odpaldlý překypuje. A kněží překrývají zvrácenost tohoto lidu svými vymyšlenými světovými řády a zákony a nepravým pokáním. Vymýšlenou moudrost ustanovují jménem Kristovým. 

A tak, k velikému  zostuzení bylo řečeno: "vy, moudří v Kristu" těm, kteří milují svět a jsou jeho bludy oslepeni, kteří chtějí v Kristově víře najít sobě samým moudrou cestu bez protivenství a bez pohanění.

==============================

Zdroj původního textu:
Boubín, Jaroslav: Petr Chelčický - spisy z Pařížského sborníku, Praha : Historický ústav Akademie věd České republiky, rok 2008, od strany 109.

Vyjádření Historického ústavu:
Historický ústav ani autor nemají námitek proti používání Vašich textů na internetu, pokud bude vždy citován originál díla s odkazem na stránky a zřetelně vyznačeno, že příslušné úpravy, které internetově publikujete, jsou autorsky Vaše.

Historický ústav AV ČR
Prosecká 76
190 00 Praha 9

www.hiu.cas.cz 

Doručeno mejlem: 8.12.2009, v 12:25

Zpět na hlavní stranu blogu

Anketa

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře