Petr Chelčický: Pravda a mýty o Očištění 10

15. květen 2010 | 11.22 |

Vážený čtenáři tohoto blogu, rád bych Vám nabídnul druhý traktát Petra Chelčického, který se budu snažit převést do srozumitelné češtiny. Toto Chelčického dílo je známe pod názvem "O očistci." Původní text můžete najít v níže uvedené literatuře...  

Další principy postavené na písku jsou všechnny ty modloslužebné poutě. Ty vedou do doupat lupičů. Anebo také všechny zákony a ustanovení od papežů, které se snaží ze světskosti udělat slavnou službu Bohu. Tím vším Smlouvu Kristovu a všechna Jeho Přikázání beze strachu přestupují. V chrámech tak okázale Bohu slouží, ústy se Jemu Přibližují, s vysokými hlasy, prolamovanými notami, s varhany, zvony i s jinými nástroji vzdávají velikou čest Bohu, zatímco ve svých domech, krčmách, na trzích a na všech svých cestách se čertu klanějí, když činí jeho vůli ve svých hříších.Při tom pevně spoléhají na sedm půstních neděl, na zpověď a na kněze s rozhřešením, aby účet, který celý rok u čerta propili, zde jej smazali a na nový účet pít mohli začít.Jestliže však někdo třeba zemřel a nedočkal se druhého půstu, při čemž by měl účet u čerta nedoplacený, toho uklidňují, že v očistci třetího pekla, jak jsme o něm dříve mluvili, může svůj dluh vyrovnat. K tomu mu pomůžou mnozí přátelé a najatí kněží žaltáři, virgiliemi, svatokupeckými mši a modlitbami. Tak ho vysekají z očistce a on půjde rovnou k Bohu do nebe. To jsou ty základy budov života položené na písku těch stavitelů, kteří odvrhli úhelný kámen - Krista a Jeho Pravdu. Proto ten, kdo takovouto budovu naděje svého spasení staví na špatně položených písečných základech, si zakládá na velký průšvih.

Proto jestli někoho zajímá  pevnost jeho díla, ať jej položí na principech Krista, Svědectví Jeho i Jeho Apoštolů. To mu zpevní všechny jeho stavby. Zde ti roste chrám, o kterém pravil Apoštol Pavel: "Chrám Boží jste Vy. (1K3,17)" K té samé víře nás povzbuzuje i Apoštol Petr, když napsal: Když jste ‚okusili, že Pán je dobrý‘, pak tedy přicházejte k Němu, kameni živému, jenž od lidí byl zavržen, ale před Bohem je ‚vyvolený a vzácný‘. I vy jako živé kameny tedy sestavte duchovní dům,  oběti milé Bohu pro Ježíše Krista (1Pt 2,3-5 ČEP upraveno podle překladu používaného Petrem Chelčickým).  Jsme volání, abchom sestavili s pomocí Boží naše domy s živou vírou a věrností, s nadějí, která neoklame, a nikdy nezpoléhejme na ty základy pokládané na písku, ze kterých falešní proroci šijí pohodlně polštáře podle rozmanitých svévolných mír, aby je věnovali všemu světskému věku jako podušku pod hlavu...

Proto volá Pán Bůh: Řekni: Toto praví Panovník Hospodin: Běda těm, kteří šijí pohodlné polštáře svévolnou mírou a dělají podušku na hlavu každé velikosti, aby lákaly duše. Lovíte duše mého lidu a svou duši chcete zachovat naživu? Znesvěcujete mě před mým lidem pro hrst ječmene a kus chleba; svým lhaním lidu, který poslouchá lži, usmrcujete duše, které neměly zemřít, a při životě chcete zachovat duše, které nemají žít.

" Proto praví Panovník Hospodin toto: "Chystám se na vaše pohodlné polštáře, na které lákáte duše jako ptáky na lep. Zničím Vaše svévolné míry a duše, které lákáte jako ptáky, propustím. A vaše polštáře vám zabavím a svůj lid vám vytrhnu z rukou. Už nebudou úlovkem ve vašich rukou. I poznáte, že já jsem Hospodin. 2Poněvadž mučíte srdce spravedlivého podvodem, zatímco já jsem ho nechtěl zarmucovat, a posilujete ruce svévolníka, aby se neodvrátil od své zlé cesty a nebyl zachován naživu, proto už nebudete mívat šalebná vidění a věštit věštby, ale vytrhnu svůj lid z vašich rukou. I poznáte, že já jsem Hospodin." (Ez 13, 18-23; ČEP upraveno podle překladu používaného Petrem Chelčickým)   

 Ó Pane Králi věků, rač povstat a pošli jako anděle Své svaté, pravdivé a věrné kazatele. Učiň je hlásnou troubou Svého Slova. A osvoboď Lid Svůj z rukou těch bezectných lhářů, kteří své lži již dávno ušili a ještě nepřestávají šít rozličné pasti Tvého lidu. Jak chytrýcky si připravuji baťohy své, aby napásly své nenasytné břicha, své milenky i levobočky.  K tomu ůčelu loví lid Tvůj zneužíváním Tebe Samého, Tvého Syna, Všechny Jím Ustanovené Svátosti, Pannu MArii s apoštoly, Starého i Nového Zákona, anděly, peklo a všechny ďábly. Tak moudře zaopatřili svá tučná těla, aby je pásli a drahými rouchy oblíkali. Stále nekompromisně předkiádaji své polštáře i podušky, ušité tu falešnou, tu pravou mírou, aby se hodily pod každou hlavu, živých i mrtvých. Touží totiž, aby jejich pastva trvala na věky. 

==============================

Poznámka: Slovo "loket" zde Petr používal jako slovní hříčku ve dvou významech: Jak "míra", tak "část ruky". Pro zjednodušení jsem se rozhodl tento výraz převádět pouze ve významu "míra."

Zdroj původního textu:
Boubín, Jaroslav: Petr Chelčický - spisy z Pařížského sborníku, Praha : Historický ústav Akademie věd České republiky, rok 2008, strana 141.

Vyjádření Historického ústavu:
Historický ústav ani autor nemají námitek proti používání Vašich textů na internetu, pokud bude vždy citován originál díla s odkazem na stránky a zřetelně vyznačeno, že příslušné úpravy, které internetově publikujete, jsou autorsky Vaše.

Historický ústav AV ČR
Prosecká 76
190 00 Praha 9

www.hiu.cas.cz 

Doručeno mejlem: 8.12.2009, v 12:25

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář