Celník zaveden k sobě domů...

15. září 2010 | 06.59 |

Obrácení Celníka jménem Matouš Levi patří k velice neobyčejným biblickým příběhům. Pojďme se na něj společně podívat i my (Markovo evangelium, druhá kapitola)...

Ježíš opět vyšel podél moře a celý ten zástup k němu přicházel a on je vyučoval. Cestou uviděl Leviho, syna Alfeova, sedícího v celnici, a řekl mu: "Následuj mne." On vstal a začal ho následovat. Když Ježíš stoloval v jeho domě,mnozí celníci a hříšníci stolovali spolu s Ježíšem a jeho učedníky, neboť jich bylo mnoho a následovali ho. Když učitelé Zákona z farizeů viděli, že jí s hříšníky a celníky, říkali jeho učedníkům: "Jak to, že jí a pije s celníky a hříšníky?" Když to Ježíš uslyšel, řekl jim: "Lékaře nepotřebují zdraví, nýbrž nemocní. Nepřišel jsem povolat spravedlivé, ale hříšné." Janovi učedníci a farizeové se právě postili. I přijdou k němu a říkají: "Proč se Janovi učedníci a učedníci farizeů postí, ale tvoji učedníci se nepostí?" Ježíš jim řekl: "Mohou se svatebčané postit, když je ženich s nimi? Dokud mají ženicha s sebou, nemohou se postit. Přijdou však dny, kdy jim bude ženich odebrán, a tehdy v onen den fse budou postit." "Nikdo nepřišívá záplatu z neseprané látky na starý šat, jinak se ta výplň odtrhne, nové od starého, a trhlina se ještě zhorší. A nikdo nedává mladé víno do starých měchů, jinak víno ty měchy roztrhne a víno se vylije a měchy se zničí. Ale mladé víno se má dávat do nových měchů!"

Levy vstal a začal Ježíše následovat. První místo, kam ho však Ježíš zavedl, bylo do jeho vlastního domu. Proč to? Jaké si z toho můžeme vzít ponaučení?

Náš dům, náš byt, tam, kde bydlíme, to tvoří náš intimní prostor. Ne každý má do něho přístup. Snažíme se přístup dovnitř omezovat nejrůznějšími dveřmi, zámky, bezpečnostními prvky, aby se sem nedostal nikdo nepovolaný. Vlastně k nám, domů, může přijít jenom ten, koho my sami pozveme. Náš dům tedy může představovat náš vnitřní svět. Naš duši. Náš život. Podívejme se nejprve na náš text z tohoto úhlu pohledu.

Ježíš jakoby prvně zavedl celníka, aby spolu udělali inventuru u něho doma. Připomeňme si, že Matouš Levy nevěděl dopředu, že Ježíš přijde, aby svůj dům uvedl do nějakého pořádku. A vlastně i on sám přichází dříve než obvykle. Pan Dobeš v jedné své písní zpívá, co všechno se může stát, když člověk "dříve  než o hodinu, vypne svou mašinu."

Co Ježíš u Matouše doma našel? V Písmu čteme, že se tam nacházelo spousta dalších celníků a hříšníků. Ježíš jakoby přišel na revizi Lévyho předchozího života, přišel si prohlédnout Matoušovy staré hříchy, hněvy, úplatky, nečestnosti, násilí, útlaky, kolaborace s nepřítelem a vydělávání na neštěstí druhých i celé vlasti, ovoce toho všeho Ježíš přišel zrevidovat, aby s tím vším stoloval.

Co asi tak jedli za pokrm a za nápoj?

Když se řekne "stolování s Ježíšem", tak nás,křesťany, napadne Večeře Páně. Kdy Ježíš dává sám sebe. Své tělo, které se obětuje za hřích na kříži a svou krev, která se prolévá za mnohé. Stolování s Ježíšem znamená navázat intimní vztah s Ním. Tento oběd s celníky a hříšníky je předobrazem Večeře Páně. Věřím tomu, že jako jsme si v předchozích článcích říkali, že Zlo, Satan, nemůže dát ze sebe nic jiného, než zase jenom zlo, žádný jiný pokrm než jed, který zabijí, ať už nezřetelně a pomalu, tak i rychle a namístě, že tímto hnojem nás živí a šatí jako otrokář po celá ta léta, co mu patříme  a otročíme mu, tak obdobně Ježíš dává dary dobré. Ježíš dává pokrm Sebe Samého, Své Přítomnosti, ovoce  Své Smrti, ovoce Odpuštění Hříchu skrze Svou Oběť ale také Svého vzkříšení. Dává svou krev, t.j. svou duši a svůj věčný život, neboť právě v krvy je život. A každý hřích celníka Matouše Lévyho, syna Alfeova, musel stolovat s Ježíšem. Každý Matoušův hříšný skutek a hříšná myšlenka zde jí s Kristem, stává se součástí Obětovaného Kristova Těla a Prolévané Kristovi krve, toho balíku hříchů, které Ježíš vynesl na Golgotu, aby je tam na kříži zničil a zikvidoval.  

 Na tento příběh bychom se měli podívat ještě druhým úhlem pohledu. Opět opakuji, že to neznamená, že z těchto dvou pohledů je jeden správný a jeden špatný. Ne. My se musíme učit z každého biblického místa a hledat asociace a aplikace s naším vlastním životem. V prvním pohledu nás Ježíš vyzívá, abychom si udělali revizi naši vlastní duše, našich vlastních hříchů, abychom je ukázali a vyznali pánu Ježíši, který chce s nimi stolovat.  Jako první věc následování Krista. Když to neuděláme, nemůžeme jít dále. A to neplatí pouze o prvním dnu s Ježíšem kristem, ale o každém dnu, o každé chvíli života s Bohem. Jestliže si denodenně neuděláme revizi nás samotných, nemůžeme jít dále ve Kristových službách.

Druhý pohled na náš příběh nás učí, že naše prvotní služba Bohu, náš nejdůležitější úkol, to první, co po nás chce Ježíš, spočívá ve službě Jemu u nás doma. V naší vlastní rodině, mezi našimi vlastními přáteli. sousedy, kolegy v práci. Všichni ti, skrze nás, mají stolovat s Ježíšem. Naši nejbližší  musí dostat pozvánku na stolování s Kristem. A to ne pouze skrze naše Slova, ale mnohem více, skrze náš život. Skrze naši lásku k nim, náš zájem k nim. Je smůtné pozorovat služebníky Boží, kteří pro samou službu Bohu či jiná zaměstnání zapomněli na svou vlastní manželku, na svou vlastní rodinu, na jejich potřeby třeba i jeho přítomnosti. Je smůtné vidět služebníky Boha, který svým vlastním osobním životem, spíše aby zvali lidi ke Kristu, je od Kristu odrazují a zrazují.

První účty, které celník Matouš Lévy klade Kristu, jsou z jeho vlastního domu. Tytéž účty bude Ježíš Kristus chtít vidět i po nás. Jak se chováme u nás doma, ke své ženě, ke svým dětem, rodině, přátelům, sousedům, kolegům, k našim bližním. Bez služby u nás doma nemůžeme pokročit a jít dále, sloužit dále. Teda můžeme, ale bez Božího požehnání, pouze z vlastních sil, bez žádného ovoce, či efektu. Takovou službu po nás Kristus nežádá, Kristus nás, v prvé řadě, vede k nám, do našeho vlastního domu, k naší vlastní rodině a přátelům. První vlastní dům a pak všechno ostatní.

Požehnané ráno!

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář