O antikristovi ještě jednou a trošku jinak...

21. srpen 2009 | 06.11 |
› 

Tu jsem uviděl, jak z moře vystupuje šelma, která měla deset rohů a sedm hlav; na svých rozích měla deset diadémů a na svých hlavách jména urážející Boha. Ta šelma, kterou jsem uviděl, byla podobná levhartovi, její nohy jako tlapy medvěda a její tlama jako tlama lví. A drak jí dal svou sílu, svůj trůn a velikou pravomoc. A jednu z jejích hlav jsem viděl jakoby praněnou k smrti, ale její smrtelná rána byla vyléčena. Celá země nad tou šelmou užasla... zj 13,1nn

Vtom jsem viděl jinou šelmu, jak vyvstala ze země: měla dva rohy jako beránek, ale mluvila jako drak. Z pověření té první šelmy vykonává veškerou její moc. Nutí zemi a její obyvatele, aby klekali před první šelmou, které se zahojila její smrtelná rána. A činí veliká znamení, dokonce i oheň z nebe nechá před zraky lidí sestoupit na zem. Bylo jí dáno dělat znamení ke cti první šelmy a svádět jimi obyvatele země; rozkazuje obyvatelům země, aby postavili sochu té šelmě, která byla smrtelně zraněna mečem, a přece zůstala naživu. Je jí dáno, aby do sochy té šelmy vdechla život, takže ta socha mluvila a vydala rozkaz, že zemřou všichni, kdo před ní nepokleknou. A nutí všechny, malé i veliké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby měli na pravé ruce nebo na čele cejch, aby nemohl kupovat ani prodávat, kdo není označen jménem té šelmy nebo číslicí jejího jména. To je třeba pochopit: kdo má rozum, ať sečte číslice té šelmy. To číslo označuje člověka, a je to číslo šest set šedesát šest.
Zj 13, 11nn

Šelma, kterou jsi viděl, byla a není; má vystoupit z bezedné propasti a jít do záhuby; a ti, kdo přebývají na zemi a jejich jméno není zapsáno od založení světa v knize života, užasnou, až uvidí, že ta šelma byla a není, a opět přijde. Zde je třeba mysli, která má moudrost: Těch sedm hlav je sedm hor, na nichž ta žena sedí. A je sedm králů: pět jich padlo, jeden je, další ještě nepřišel; a až přijde, musí zůstat jen nakrátko. A šelma, která byla a není, je tím osmým; je z těch sedmi a jde do záhuby. Těch deset rohů, které jsi viděl, je deset králů, kteří královskou moc ještě nepřijali, ale pravomoc jako králové mají přijmout v jednu hodinu spolu s šelmou. Ti budou mít jeden úmysl a svou sílu a moc dají šelmě. ...
Zj 17,8 nn

V minulých článcích jsme si povídali o Antikristovi na základě (nejenom) těchto míst z knihy Zjevení. Dnes bych Vám rád nabídl ještě jeden možný pohled na Antikrista. Takový můj původní náhled. Ptal jsem se: Existuje dnes šelma, nad kterou by celá země užasla? Která byla, pak nebyla a zase třeba je? Která činí veliké zázraky, má ve své podstatě plno jmen rouhající se Bohu? Má něco nebo někdo dnes před zraky lidí moc nechat sestoupit oheň z nebe? Oživnout sochu? Někdo nebo něco, co vystupuje z bezedné propasti a vede celý svět do záhuby? Co poskytuje cejch k prodávání a kupování? Odpověd zněla: Ano...

Odpověd zněla: "Ano, existuje.

Jedná se o vědu, vědecké myšlení, racionalita, uctívání lidského rozumu." Nad vědeckými pokroky dnes žasne celý svět a využívá jej. Takový Úsama si nedokáže představit video, aniž by na něm byl například samopal. Je to věda, co dokáže dneska "přivolat" oheň z nebe, ať už jsou to vesmírné rakety, nebo jaderná zařízení. Vždyť i název jedné z nejslavnějších jaderných elektráren, Černobyl, se odráží v knize Zjevení. Věda dává "život" i sochám, takže mluví, zpívají, kážou, například televize, rádio přijímače, kazeťáky, CD přehravače. A je to věda, která jako svůj vedllejší produkt ničí životní prostředí, ať už to jsou freony, skleníkové plyny anebo třeba taková promiňte mi ten výraz "vyčůraná" antikoncepce v našich řekách, jezerech a mořích. Kolik ekologických havárií jsme již zavinili.

V těchto  dnech dokonce ve švýcarských horách věda spouští experiment ne nepodobný Babylonské věži. Obrovský urychlovač částic, na jehož stavbu přispěli snad všechny vyspělé a významné státy světa včetně té naší země. Jestliže zde selhal lidský faktor, tak svět již mnoho dní své existence nemá. A 666? Hodnotu 6 má v řecké abecedě w. Postavme tři 6 vedle sebe a vyjdou nám tři dvojitá wéčka. Asi zde, na internetu, nemusím připomínat, co to znamená. Další výdobydek vědy, který i já používám, který mne dokonce živí.

Ovládáme naši vědu, nebo naše věda ovládá nás? Nestal se kult lidského myšlení, lidského mozku, velmi nebezpečným, fanatickým, antobožským, náboženství, které následují všechny státy světa počínaje západem, přes izrael, arabské země a konče skoro v poslední křovácké vesnici? Čekáme na nový "Peliněk", aby otrávil třetinu lidstva, když jsme se z toho prvního nepoučili? Čeká nás průšvih předpotopní generace, která mohla být také vědecky na docela dobré výši, Daeniken by mohl vyprávět? Anebo průšvih typu Babylonské věže, který tiká ve švýcarských horách?

Co s tím můžeme dělat my? Vrátit se jako středověcí poustevníci do jeskyń?

Nevím, jestli toto je cesta zpět. Jestli je vůbec nějaká cesta zpět. Můžeme snad jenom s apoštolem Pavlem volat: Maranatha! Pane, přijď!

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře

RE: O antikristovi ještě jednou a trošku jinak... tenisák 22. 08. 2009 - 19:54