Duševní sebeobrana: Nedělej kompromisy!

18. srpen 2009 | 18.58 |

Jestliže tě svádí tvé pravé oko, vyrvi je a odhoď pryč, neboť je pro tebe lépe, aby zahynul jeden z tvých údů, než aby celé tvé tělo bylo uvrženo do pekla.A jestliže tě svádí tvá pravá ruka, utni ji a odhoď pryč, neboť je pro tebe lépe, aby zahynul jeden z tvých údů, než aby se celé tvé tělo dostalo do pekla. Matouš 5, 29...

V minulém dílu našeho seriálu jsme si povídali o Duševním cizoložství. Dnes bychom si měli ukázat, jak svou duši před hříchem chránit. Velmi provokativně to vysvětluje ve výše uvedeném citátu náš Učitel a Pán, Ježíš Kristus...

Nedělej kompromisy! To je Kristovská výzva pro dnešní den. Rozluč se radikálně se svým hříchem, se svým pokušením. Rozluč se s ním a pošli jej k čertu, do pekla, do smrti. Nenech se vést svým tělem, neboť tělo spěje do záhuby. Kristus hovoří o oku, o ruce, o údu, který tě svádí k hříchu.O pohledu, o činění. Oko, které tě svádí k hířchu, není tvým fyzickým okem. Můžeš si vypíchnout obě své oči, a přesto ti to nepomůže, neboť v představách by tvá hříšné pokušení zůstalo. Oko svádící k hříchu není orgán fyzického těla, ale těla duševního. Stejně tak i ruka. Když usekneš pravou ruku, můžeš krást levou, když si usekneš i ruku levou, můžeš pro krádež zneužit své blízké, anebo i vycvičit nejrůznější zvířata. Ruka svádící k hřríchu není tvá fyzická ruka, ale tvá ruka duševní.

A naše duše, ta má těch očí více. Některé oko tvé duše může patřit Bohu, jiné tvé ženě. Ale již další tvé duševní oko jsi mohl věnovat své milence, ať už tělesné, nebo duševní. Ať je tvá milenka, kterou si hýčkáš ve své duši, žena, nebo představa ženy, anebo třeba sousedův majetek a tvá závist. Každé duševní oko, které patří tvé milence a né tvému Bohu a tvé manželce, tě svádí k hříchu. Vyloupni jej, volá Ježíš. Stejně tak může mít naše duševní tělo spoustu rukou. Některé ruce patří službě Bohu, jiné službě bližním, tvému zaměstnání. Ale další tvá ruka může patřit smilstvu, nebo zloději, který chce krást.  Utni ji!

Tvým duševním okem může být i tvůj přítel. Který ti osvětluje život. Který ti vysvětluje zákonitosti tohoto světa. Který tě třeba vede. Anebo to může být i tvůj šéf či starší kolegav práci, který tě zaučuje, rozumí tvé činnosti lépe než ty. Který ti třeba zadává úkoly, co máš splnit. Jestli tě toto duševní oko svádí k hříchu, pošli jej k čertu. Odděl se od něj. Nenech se tímto okem zavést tam, kam tě vede, t.j. do Pekla, do Smrti...

Tvou rukou může být i další tvůj kamarád, známý, člen rodiny, který ti třeba někdy pomohl v tísni. A teď čeká protislužbu, či tě třeba vydírá. Může to být tvůj věřitel, kterému dlužíš peníze. Svádí - li tě k hříchu, odděl se od něj.

A co takhle démon alkoholu? Neovládá tvůj zrak, aby jsi jej vyhledával? Neovládá tvou ruku, aby sis dal půllitr k ústům? Není to démon, kdo tě svádí skrze toto oko, a skrze tuto ruku?

Pán Ježíš hovoří o pravém oku a o pravé ruce.

Né o levém oku či levé ruce. Teďka nechť mi leváci odpustí, sám jsem údajně předělaný levák. Rozloučit se s pravým okem znamená učinit tak bez kompromisně. Pravá ruka je ta důležitější, taktéž pravé oko. My jsme někdy v pokušení učinit kompromis s pokušením. Říkáme si, že nebudeme pít, ale od určité hranice. Anebo v určité dny "uděláme vyjímku." Jestliže však tvé ruce ovládá démon a né ty, pak na kompromisy není místo. Pak je třeba se zakopat ve frontové linii, postavit se na Skálu, pevně. Zaujmout nesmiřitelný postoj. 

Pravé oko, pravá ruka. Pravé ("pravost") znamená také pravdivost. Upřímnost. Naše rozhodnutí musí být pravdivé, upřímné.  Stále jej musíme mít před očima. Nespustit z něho náš zrak.

Co, nebo kdo je ta Skála? Kdo nás v tomto boji zaštítí?

V soužení jsem vzýval Hospodina, ke svému Bohu jsem volal. Uslyšel můj hlas ze svého chrámu, mé volání proniklo až k jeho sluchu. Zachvěla se země, roztřásla se, nebesa v základech se hnula, chvěla se před jeho plamenným hněvem. Z chřípí se mu valil dým, z úst sžírající oheň, planoucí řeřavé uhlí. Hospodin zaburácel z nebe, Nejvyšší vydal svůj hlas. Vztáhl ruku z výše, uchopil mě, vytáhl mě z nesmírného vodstva. Nepříteli mocnému mě vyrval, těm, kdo nenáviděli mě, kdo zdatnější byli.Přepadli mě v den mých běd, ale Hospodin mě podepíral. Učinil mě volným, ubránil mě, protože si mě oblíbil. Hospodin mi odplatil podle mé spravedlnosti, odměnil mě podle čistoty mých rukou, neboť jsem dbal na Hospodinovy cesty, neodvrátil jsem se svévolně od svého Boha.Všechny jeho řády jsem měl na zřeteli, neodbočil jsem od jeho nařízení.Ty věrnému osvědčuješ věrnost, muži dokonalému svou dokonalost, ryzímu svou ryzost osvědčuješ, s neupřímným se však pouštíš do zápasu.A lid ponížený zachraňuješ, ale svým pohledem ponižuješ povýšené.Ty jsi moje světlo, Hospodine. Hospodin mi září do mých temnot. S tebou proběhnu i nepřátelskou vřavou, se svým Bohem zdolám hradbu, s Bohem, jehož cesta je tak dokonalá! To, co řekne Hospodin, je protříbené. On je štítem všech, kteří se k němu utíkají. Kdo je Bůh krom Hospodina, kdo je skála, ne-li Bůh náš! 2 Samuelova, z 22. kapitoly.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře

RE: Duševní sebeobrana: Nedělej kompromisy! tenisák 22. 08. 2009 - 20:01
RE(2x): Duševní sebeobrana: Nedělej kompromisy! bohu-a 22. 08. 2009 - 20:39