O antikristovi

12. srpen 2009 | 21.53 |
› 

...

V kontextu Janova zjevení by pak těchto šest králů mohlo být šest říší, ketré se objevuje v oněch 1260 dnech, ve kterých prorokují dva svědci (Boží Slovo) a ve kterém bojuje drak (satan) proti ženě (Duchu Svatém), proti jejímu synu (církev, Ježíš Kristus, Tělo Ježíše Krista), který však byl hned po narození vznesen k Božímu trůnu, a proti dalším jejím potomkům, což jsou jednoltiví věřící. Říše, které jednotlivé věřící přemohly a ovládly. Tyto děje popisované v této knize se pak neodhrávají ani tak na fyzickém světě, jako ve světě duchovním. Pojďme se tedy podívat na těchto šest říší / caesarů podívat blíže...

První říše, první caesar. Neděle. Na počátku Bůh stvořil nebe a zemi, praví kniha Genesis, země byla pustá a prázdná a nad propastnou tůni byla tma. Když si čtu tyto slova, vždycky si připomenu fotky z měsíce, Marsu, či Venuše. Naprosto mrtvou planetu, bez nejmenšího záblesku života.  Takový byl svět před příchodem mesiáše, Izajášovského služebníka. Takto můžeme popsat duchovní stav první antkritstovské říše, prvního caesara. Octaviána Augusta, Egypt. Octavián Augustus vládnul nejdéle ze všech caesarů, obdobně i starověká egyptská civilizace trvala rekordně dlouho. I řekl Bůh, píše autor genesis, budiž Světlo a bylo Světlo. A Bůh oddělil světlo od tmy, světlo nazval dnem a tmu nocí. Stejně tak řekl Bůh: Budiž světlo ve tmě této antikristovské říše, ve tmě světa. I narodil se ve chlévě v Betlémě Ježíš Kristus, i vzniknul národ v egyptském otroctví národ Izrael.

Druhá říše, druhý caesar. Pondělí. V pondělí oddělil Bůh vody nebes od vod země. Jako vody bývají v Bibli označovány také učení. I oddělil Bůh v pondělí falešné učení od učení pravého. Druhá antikristovská říše zaútočila právě na tento akt. Babylonská říše, říše Tiberia. Antikristus v této době zbořil první chrám, skrze Pontského Piláta ukřižoval Pána Ježíše. Židovský národ byl poražen, odvlečen, zbytek pobyt, zničen, zahuben. Židovský národ, první chrám, Ježíš Kristus byl zavražděn. Ale vstal z mrtvých. Tiberia vyhnal strach z Říma, usídlil se v Capri a v Římě vládnul skrze praetorianské prefekty. Tiberia ovládala paranoia. Babylonskou říši ovládli Peršané. A chrám byl znovu vzkříšen. Postaven po sedmdesáti letech babylonského zajetí, chrám byl obnoven v den Letnic.

Třetí říše, třetí caesar. Úterý. Říše řecká, seleukovců, Caesar Caligula. Jeho jméno znamená "botička." Botička, která pošlapala vše posvátné. Barbar Antiochos IV pošlapal druhý chrám, dal do něj umístit sochu boha Dia a uspořádal v něm pro něj oběti. Čtvrtá říše, čtvrtý caesar. Středa. Caesar Claudius. Říše Římská.  Claudius byl epilektik, chromý, koktavý. V době před nástupem na trůn pravděpodobně své nedostatky zvýrazňoval, aby přežil čistky v julijsko - klaudijském rodu, který organizovali jeho císařští předchůdci. Svou vládu zahájil slibně, dobyl Britanii, při čemž ukázal svůj nesporný vojenský talent. Ale postupem doby chřadnul stále více a více. Na panování v podstatě rezignoval, stále více moci přenechával svým ženám, Messalině a Agripinně. Až nakonec byl potupně odstraněn.

Římská říše. Říše se smrtelným zraněním od meče, když se na přelomu 4. a 5. století jednak rozpadla na dvě poloviny, jednak když byl Řím dobyt a poničen barbary. Ale nakonec se rána zacelila. V roce 800 převzal Karel Veliký z rukou papežových titul římských císařů. S pomocí falešného proroka, který vyšel ze "země," t.j. z Božího lidu, který na pohled vypadal jako Beránek, ale ve skutečnosti mluvil jako drak, jako satan, jako ďábel, s pomocí tohoto falešného proroka přemohl a zvítězil nad Kristovými věrnými. Falešným učením o trojím lidu tento lid přikoval pod světskou a duchovní moc. Z vlády Caludiovy máme v Bibli dvě zprávy. Jednak tu, že v jeho době propuknul veliký hlad. I v době vlády tohoto antikrista a falešného proroka byl veliký hlad po Božím Slově. Lidé doslova umírali hlady. Bible byla k dispozici jenom úzké skupině vzdělanců, lidu se předala zpráva okleštěná, znásilněná, s formou, ale bez obsahu, která sloužila jenom k utlačování a k porobení nevolníků, kteří se úmyslně udržovali v analfanbetství a v nevědomosti. Druhá zpráva, kterou o Claudiovi máme, je ta, že nechal vyhnat všechny židy včetně křesťanů vyhnat z Říma. Také středověká katolická církev vyháněla ze svých řad mnohé z křesťanů, kteří dali Kristu celý svůj život. Ve středu stvořil Bůh dvě veliké světla, jedno aby pomáhalo vládě ve dne, jedno v noci. Obdobně i satan vytvořil císařský a papežský (pontifex maximus) úřad,  aby mu pomáhal s vládou jak nad světským životem, tak s kontrolou nad duchovními věcmi.  Tento systém dostal těžkou ránu ve dvou revolucích: Ve velké francouzské a z roku 1848. A přesto se antikristovské pomazání se udrželo až do roku 1918, kdy padlo Rakousko - Uhersko.

Pátá říše, pátý caesar. Čtvrtek. Den, kdy Bůh stvořil draky, veliké netvory a polní zvěř. Den, kdy Bůh stvořil Satana. Říše Neronovská, říše nacistická. Avšak tento král směl zůstat jenom na krátko. Šestá říše, šestý caesar. Pátek. Den stvoření člověka. Den lidské pýchy, kde lidské potřeby jsou na prvním místě. Euro atantická říše konzumu. Vyvěrající z osvícenství Velké francouzské revoluce a z liberalismu revoluce roku 1848. Systém, který jako svoji hlavní modlu vidí peníze, úspěch, pokrok. Spěch.

A jaká bude sedmá říše, sedmý caesar? Sobota, den odpočinku. Den smrti Pána Ježíše. Bude to říše, ve které budou zabiti dva proroci, Boží Slovo. Ve které se křesťané rozprchnou a odpadnou, případně zalezou za zamčené dveře. Ti odvážnější z nich se budou jako Petr plížit za Kristem v bezpečné vzdálenosti, aby viděli konec. Bude to říše, ve které nebude Boží Slovo živé a mocné, usvědčující, ostré jak dvousečný meč, ale mrtvé, prázdné, nic neříkající, bezmocné. Avšak i on bude smět zůstat jenom na krátko. Dva svědkové, dva proroci vstanou z mrtvých a na lid padne veliká bázeň. Budou přijati do oblak. A pak přijde Pán Ježíš, který zabije osmého krále, a přesto jednoho z těch sedmi, dechem svých úst...

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře