Lidské tlachání na lidském výboru v prvotní církvi

2. srpen 2010 | 21.13 |
› 

Někteří křesťané - domnívám se - si docela špatně vysvětlují "Vedení Duchem." V podstatě učí, že křesťan má sedět doma, pěkně v teplíčku a nedělat nic, dokud mu to Duch Svatý nezjeví pomocí vidění či jiného přímého nadpřirozeného zásahu. Duch Svatý prý komunikuje jen a pouze nadpřirozeně a my se musíme obávat říci cokoliv, co by nám nebylo takto nadpřirozeně zjeveno. Všechno dopředu zorganizováno pak podle nich pramení z tělesnosti. Dokonce i společné modlitby například Otčenáše, jsou - li dopředu naplánovány, například při Večeři Páně, nevznikají údajně z vanutí Svatého Ducha. V polemice s těmito (domnívám se) chybnými názory (které jsem zde - přiznávám - zjednodušil a možná i zkarikaturizoval) jsem asi tak před dvěmi lety napsal následující článek. Nepoužíval jsem dialektiku, omlouvám se tedy za chybějící háčky a čárky a i jiné pravopisné chyby...


Ve skutcích se prvotní křesťané často odvolávali na Ducha Svatého. Duch Svatý jim něco ukázal, Duch Svatý jim něco zabránil udělat, Duch Svatý k nim promlouval. Jakými všemi prostředky Duch Svatý působil na ně a jak působí i na nás?

Podívejme se na knihu skutků, 15 kapitola od šestého verše. Poznámky budu vpisovat do biblického textu...


>Apoštolové a starší se shromáždili, aby tu věc prozkoumali (dosl. aby se... podívali).

První poznatek. Vyvstal problem a apostolove a starsi se shromazdili, aby jej vyresili. Neni zde zminena přímá aktivita Ducha Svateho. Apostolove a starsi se sami od sebe rozhodli sejit se, aby vec prozkoumali. Vidime v tom lidske organizovani veci.

>Když došlo k velkému sporu, povstal Petr a řekl jim: "Muži bratři, víte, že si mě Bůh odedávna mezi vámi (var.: námi) vyvolil, aby skrze má ústa pohané uslyšeli slovo evangelia a uvěřili.

(Vida, také v provotní církvi se vedli i velmi vzrušené diskuze, nezaujatý divák by možná použil i slovo hádka  pozn VM2010).Neni zde psano, ze by Petr zde dostal Zjeveni od Ducha Svatého: Teď povstaň a řekni to, řekni ono. Ne, zde prvotní křesťané začali analyzovat Zjevení, které církev již obdržela (co jsem označil za čisté, nepokládej za nečisté).

>A Bůh, jenž zná lidská srdce, jim vydal svědectví, když jim dal Ducha Svatého tak jako i nám a neučinil žádného rozdílu mezi námi a jimi, když vírou očistil jejich srdce. Proč tedy nyní pokoušíte Boha a chcete vložit na šíji učedníků jho, které nebyli schopni unést ani naši otcové ani my? Ale věříme, se jsme zachráněni milostí (dosl skrze milost) (nebo: přízní) Pána Ježíše stejně jako oni."

>Celé shromáždění (dosl.to množství) utichlo a poslouchalo Barnabáše a Pavla, kteří spodrobně svypravovali, jaká znamení a divy učinil Bůh skrze ně mezi pohany. Když domluvili (dosl. umlkli), řekl Jakub: "Muži bratři, poslyšte mne!

Všimněme si. Jakub neříká: Poslechněte Ducha Svatého, který promlouvá skrze mne. Neříká a Bible se ani nezmiňuje, že by teď zde dostal přímé Zjevení od Ducha Svatého. Jakub zde říká svůj osobní názor! Svůj lidský osobní názor! (Tedy něco, co se v oněch křesťanských kruzích považuje za něco naprosto nepřístojného - pozn. VM2010)

>Šimon pověděl, jak se Bůh předem postaral, aby z pohanů přijal lid pro své jméno. A s tím se shodují slova proroků, neboť (doslv: jak) je napsáno: Potom se vrátím a znovu postavím Davidův zbořený stánek, jeho trosky znovu vystavím a vztyčím jej, aby i ostatní lidé horlivě hledali Pána, všechny národy, nad nimiž je vzýváno moje jméno, praví Pán, který toto činí. 18Známé jsou Bohu jeho skutky od pradávna.

>Proto soudím,
Opět, všimněme si. Ani zde Jakub neříká, že přijal Zjevení od Boha. Neříká: Proto Duch Svatý soudí, jak mi teď Zjevil ve zjevení... Ani Lukáš, který tento příběh zapisuje, se o přímé aktivitě Ducha Svatého nezmiňuje. Jakub říká svůj lidský,osobní názor! Duch Svatý mu přímým Zjevením neřekl: Teď vstaň a udělej a řekni to či ono. Stejně jako Petr i Jakub zde jen obyčejně lidsky tlachá!

>abychom nedělali potíže těm, kteří se z pohanů obracejí k Bohu,0le napsali jim, aby se zdržovali toho, co bylo poskvrněno modloslužbou, smilstva, zardoušeného od masa zvířat, která nebyla zbavena krve a krve. Neboť Mojžíš má ode dávných pokolení v každém městě své hlasatele v synagógách, kde bývá čten každou sobotu." Potom apoštolové a starší s celou církví usoudili, že s Pavlem a Barnabášem pošlou do Antiochie muže, které mezi sebou vybrali. Poslali Judu zvaného Barsabáš a Silase, přední muže mezi bratřími. Po nich poslali tento list (dosl.Skrze jejich ruku) napsali: "Apoštolové a starší, vaši bratři, bratřím z pohanů v Antiochii, Sýrii a Kilikii pozdrav. Doslechli jsme se, že vás někteří, kteří vyšli z nás, zneklidnili svými slovy a zmátli vaše duše, když říkali, že je třeba dát se obřezat a zachovávat Zákon, ačkoliv jsme jim to nenařídili. Došli jsme k jednomyslnosti a usoudili jsme, že vybereme muže, které k vám pošleme s našimi milovanými Barnabášem a Pavlem, lidmi, kteří nasadili svůj život (dosl. své duše) pro jméno našeho Pána Ježíše Krista. Posíláme tedy Judu a Silase a oni vám totéž oznámí ústně (dosl: skrze slovo).

>Neboť tak usoudil Duch Svatý i my,

Všimněme si! Jakubovo lidské tlachání na lidsky svolané schůzi je zde (nakonec) prezentováno jako Slovo Ducha Svatého! Jak to? Neboť církev jako opora a sloup pravdy rozeznala ve slovech Jakuba hlas Ducha Svatého, byť Jakub přímé Zjevení od Ducha Svatého nedostal, ač Jakub neřekl nic jiného než svůj osobní názor, ač se Jakub ve své řeči vůbec na Ducha Svatého neodvolal. Cokoliv přijmete na zemi, bude přijato i na nebi. Lidské tlachání na lidské schůzi je prezentováno a rozeznáno jako hlas Ducha Svatého!

>že nebudeme na vás klást žádné jiné břemeno než tyto nezbytnosti: zdržovat se masa obětovaného modlám, krve, masa zardoušených zvířat a smilstva. Jestliže se těchto věcí budete chránit, dobře uděláte. Buďte zdrávi." <

Závěr:
I první církev měla lidské výbory, které nebyly svolány na základě přímého Zjevení od Ducha Svatého, na kterém se lidsky tlachalo (žádný z účastnéku diskuze neměl příme Zjevení od Ducha Svatého: teď řekni to a teď ono), a přesto výstup z tohoto jednání byl přijat jako Hlas Ducha Svatého. Jak to? Neboť Duch Svatý promluvil i přes takovouto lidskou schůzi skrze takovéto lidské tlachání.

Navíc si povšimněme, že ani apoštol Jakub, ani apoštol Petr, si nepřivlastňovali patent na Ducha Svatého. Neřekli ostatním: Teď mlčte, neboť my a jedině my pro vás nyní máme čisté a jasně Zjevení od Ducha Svatého. Ne. Jakubův názor byl přijat a rozeznán jako Hlas Ducha Svatého až tím, když jej celá církev, celá pospolitost prozkoumala a vyjádřila s Ním souhlas. Pozn VM2010

Timto clankem nechci rici, ze Duch Svaty k prvotni cirkvi (a tedy i k nám) nepromlouval (a nepromlouvá) primo skrze Zjeveni, ale ze promlouval i skrze lidska tlachani na lidske schuzi.A až to lidské tlachání bylo rozeznato a přijato za Slovo Ducha Svatého k tehdejší situaci a k tehdejší době.

Umístění původního textu: http://www.granosalis.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=8815

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře

RE: Lidské tlachání na lidském výboru v prvotní církvi danek 08. 01. 2011 - 18:50