Paul Washer 2: Otestujte se!

30. květen 2010 | 21.47 |

Paul Washer: O jistotě spasení, 2. díl 1. přednášky...

Takže, Pavel zde napsal dvě slova určené pro vás. Ne pouze pro tuto církev. Ale pro Vás a pro mne, jsou  nám dána tato dvě slova. Slyšte je: Otestujte se. Jděte se nechat vyzkoušet. A jaké "maturitní otázky” můžeme použít? Pouze jedinné. A to Slovo Boží. Vyzkoušejte svůj život Světlem Božího Slova.. Vyzkoušejte svůj život, prozkoušejte své křesťanství. To byste měli udělat. Prozkoušejte se.

Někdy, když půjdete na túru do hor, může se Vám přihodit, že narazíte na chatrný most, který se Vám postaví do cesty. Já bych ho otestovat. Proč? Protože je tak chatrný. Otestujte ten most. Proč? Protože Váš život na tom závisí. Copak to nevidíte? Poslouchněte mne! Mluvíme spolu o tom, jak nebezpečné je přejít most. Může Vás to stát život! A život Vašich dětí! Záleží na tom, jak pečlivě most vyzkoušíte. Nemluvíme zde o něčem, co by bylo druhotné, na čem by nezáleželo. To je právě to! Nemyslím teď pouze na Vás, ale také na děti. Kolik lidí jde do pekla, protože uvěřili v nějakém lacinném biblickém rychlokurzu na dovolené?

Když se zeptáte dětí v besídce nebo ve školce: Kdo z Vás miluje Ježíše. Žádná ruka se nezvedne, aby řekla: Já jej nenávidím. Anebo když se dětí zeptáte, kdo z nich chce jít do nebe, jistě nikdo neodpoví, že by chtěl do peka. Když otázka stojí: Kdo z Vás miluje Ježíše, kdo z Vás chce jít do ráje, pak všechny děti zvednou souhlasně ruce. A to by podle oněch kazatelů mělo stačit ke spasení. Anebo křest. Když se zeptáte, proč se ten či onen nechal pokřtít, řekne, že když jim bylo patnáct šestnáct, začali to tak nějak cítit. Trochu podivný důvod. Důvod trochu odtržený od pravdivého vyzvání. Oni všichni potřebují být spasení. Potřebují být znovuzrození Mocí Boží.

My totiž musíme být doktoři duší v této církvi. Musíme být lidé, kteří milují tak moc, že bychom neměli jít pouze na test, naopak, ta zkoušku by měla být naším životem. Naše zodpovědnost spočívá v duchovním vedení církve. Musíme pečovat o duše lidí, které Bůh do naši církve poslal.

Otestujte sebe sama, aby jste viděli, zda žijete ve víře. Jak to máme udělat? Že bychom se měli porovnat s ostatními věřícími? To by byl velmi hloupý způsob. Tak jak máme otestovat sebe sama, vyzkoušet se? Světlem Božího Slova. Poslechněte si, co povídá apoštol Pavel: Jestliže nerozeznáte, že Ježíš Kristus je ve Vás, pak jste v testu neobstáli! Všude můžete nalézt lidi, kteří proklamují, že jsou věřící, anebo si to aspoň myslí. Jestli žijete tak, jako nevěřící lidé okolo Vás, jak potom rozeznáte, že si Bůh přišel vybudovat rezidenci ve Vašem životě? To nemůžete jen tak přejít.

Zastavte se. Protože Bůh  zatím nepřišel postavit si ve Vašem životě příbytek.

Jestliže ten, v kom má přebývat Duch Ježíše Krista, žije jako ostatní, pak tu něco nehraje. Mnoho kazatelů hlásá: Miluj! Kolik z Vás, a to nechci nikoho odsuzovat, chodí v neděli do kostela, přičemž existuje, byť drobný, rozdíl mezi vírou v Krista, kterou zde proklamuje, a způsobem života, který žije tam venku? To neříkám nic PROTI Vám, ale PRO Vás! Jak moc toužíte být bohatí? A kolik z Vás, týnejdžrů, z mladých lidí, žijete  stejně jako Vaši nevěříci  spolužáci či spolustudenti, vyjma pár chvil ve křesťanském sboru? Vezměte své srdce, vezměte vážně, co Vám tu mluvím, přemýšlejte nad tím, vyplňte ten test! Kolika testy jste prošli, aby jste se dostali na dobrou univerzitu? Aby jste získali stipendium? Já teď nehovořím o testech, které Vás pošlou buď na soukromou, nebo na veřejnou školu, já zde dnes hovořím o věčných věcech! O konečném rozhodnutí! O smrti a životě, o nebi a pekle. To nezáleží na tom, jaké emoce prožíváte v neděli ve sboru.

Je Vaše ”víra” víra? Vyzkoušejme ji. Podívejme se do prvního listu Jana, kapitola pět, verš třináct. Tento Jan ve svém evangeliu kapitola 20, 31, napsal, proč napsal, co napsal: Tyto věci však zapsány jsou, abyste věřili, že Ježíš je Kristus, Syn Boží, a abyste věříce měli život v jeho jménu. To je důvod, proč si Jan dal tu práci. A také proč sepsal svou epištolu, jak potvrdil v první kapitole, třináctém verši: Toto píšu vám, kteří věříte ve jméno Syna Božího, abyste věděli, že máte věčný život.... Proč tedy Jan poslal svůj dopis? Aby pomohl skupině lidí, kteří si myslí, že věří v Krista, uvědomit si, zda – li pravdivě věří v Krista a jsou spaseni, nebo ne. To sledoval tímto svým listem. Spása nespočívá v předříkání nějaké staré modlitby někdy v hluboké minulosti. Abychom věděli, že tajemství spasení nespočívá v nějaké magické formuli.

Chcete – li tedy vědět, zda-li jste opravdu spaseni, nalistujte si první kapitolu první Janovi epištoly. Protože tam je popsána holá a svatá pravda o tomto vážném testu. Abychom nechali svá srdce prověřit Ducham Božím. Až pak obdržíme biblické ujištění o naší Záchraně. To nezáleží na našich emocích. Nebo naopak získáme biblické zjištění o tom, že jsme ztraceni (a potřebujeme se v pokání vrátit k Bohu – pozn. VM). Navzdory vyznání víry v Krista, které jsme si  připevnili. A o tom to je. Čtěme pečlivě verš třináct, z něho vyvodíme dva nebo tři testy, jeden pro dnešní ráno, druhý pro příští článek.

Zopakujme si  základní princip: Je to psáno pro Vás, aby jste prozkoumali svůj život. Není důležité, pane Novák, nezáleží na tom, sestro Nováková, jestli jste uvěřila dnes, anebo před desítkami let. Slovo Boží nikdy neříká nic, co bychom mohli odložit z toho důvodu, že jsme to, či ono místo už kdysi dávno prostudovali. Slyšte: To je pro Vás. Každý jednotlivě by měl pravdivě otestovat svůj život, jestli žije ve víře, či nikoliv. Ale také. Mnozí z Vás slouží jako vedoucí, nebo jako rodiče vedete své děti, projděme tím testem právě pro bezpečí svých svěřenců. Protože bychom měli být schopni je učit, jak opravdově přijít k víře.

Napsal: Toto píšu. Co píše? Otevřeme si knihu u prvního Jana. Toto píšu vám, kteří věříte ve jméno Syna Božího... Tímto popisem významu svého dopisu hovoří k člověku, kdo věří. Ne k tomu, kdo proklamuje, že věří. Ale tomu, kdo věří, tomu je určeno toto pastýřské slovo Nemohu se podívat do Vašich srdcí, nevím, jestli Vaše vyznání víry je opravdové, ale to jedinné, co si mohu zaznamenat, je, že vyznáváte, že věříte.

Jan říká: aby jste věděli. Podívejte se. Toto jedno slovo může zničit Vaše věroučná vyznání, že nemůžete vědět, zda – li jste spaseni. Protiřečí to Janovi: Aby jste věděli, že máte věčný život. Věčný žívot není lístek z nebe pro útěk z pekla. Věčný život znamená tohle: Jan ti dává vědět, že pouze Sám Bůh v osobě Ježíše Krista může vzít Tvůj hřích. Mnoho lidí chce jít do nebe jenom proto, že chce jít do nebe. Avšak v podstatě nemají žádný důvod, aby se dostali do nebe. Proč? Když nebe představuje takové pěkné místo? Věčnost však je hrozná. Unudili by jste se v ráji, jestliže neznáte Jeho.

Přátelé: Nebe je nebe, protože Bůh tam přebývá. Nepředstavujme si nebe jako slunnou pláž, kde si zaplaveme v moři. Protože takováto víra nepřináší spásu. My bychom měli chtít do nebe, protože tam toužíme žít s Bohem, sloužit mu, chválit ho.. A né pro dlouho trvající zábavu. Nebe není dokonalá pláž pro dokonalá těla. Ne. Nebe znamená milovat Boha. A nakonec, nejdeme do nebe, abychom oslavili sebe samotné. Vždyť tam spatříme Spasitele tváří v tvář!  Buď toužíme sloužit Jemu, anebo toužíme být obsluhováni. Uvidíme Ho, ne přes špinavé, nedokonalé brýle, ale uvidíme Ho. Dnes zde sedíme a nebe se zdá být pouze jednou z alternativ nebo skvělé místo k žití.  Avšak ne každý z nás tam směřuje. Protože králoství nebe, to je všechno, co se týká Boha. Všechno, co se týká Boha. Jestliže toužíte po dovolené, leťte raději do Karibiku.

Podívejme se teď na testy z Písma, první list Janův, kapitola první, verš pátý. Zde začíná naprosto klíčová zpráva do našeho života. Klíčová k tomu, abychom pochopili tuto knihu, tuto epištolu a tuto pasáž. Mysleme na to, až se jej budeme zabývat.: A toto je zvěst, kterou jsme od něho slyšeli a vám ji oznamujeme: že Bůh je světlo a není v něm nejmenší tmy.

Tohle ještě není ten test, tohle je teze. Musíme však porozumět této pasáži, než přikročíme k testu. A jak zní ta zpráva? Že Bůh je světlo. Co to znamená? Takto se nám On sám představuje. Nám osobně I dnešní, dnešní církvi. Potřebujeme ji slyšet.  A co vlastně říká? Tento problém musíme vyřešit.

Kolem nás stále existuje mnoho herezí na toto téma. Co ti falešní učitelé tvrdí? Již dlouhou dobu stále přetrvává esoterické učení, to slovo znamená "Skrytý”. Věřícím se zde nabízí skrytá, tajemná nauka, která není ve skutečnosti určená každému k pochopení. Toto přetrvávající poznání umožnuje žít volněji. Tvrdí, že Bůh podporuje hřích, což je nemorální. Velmi nemorální. Mnozí z nich tvrdí: Víš, do nebe jde pouze duše a duch,  tělo je určeno ke zničení a hřích je spojený s tělem,  ne  s dučí a duchem, takže jestliže budeš hřešit, tak to ani tak nevadí... Vedou k entuziasmu. Žijí, jako by Bůh nikdy nevydal zákon. Mohu činit, co se mi zlíbí, neboť záleží na duši a duchu, tělo je určené k zničení a všechno zlé se prý zničí spolu s ním. Existuje mnoho herezí podobných této. Mnoho z nich se také zabývá osobou Ježíše Krista, nebo slabostí zákona (?lásky?).

Jan však uvádí zprávu, kterou potřebuješ slyšet, abys rozeznal tyhle zvrácenosti. A jakže zní ta zpráva? Bůh je světlo. Drazí přátele, toto poselství se musí dostat I k uším církve Ježíše Krista dnešních dnů. Bůh je světlo. Tento citát však chápeme lehkomyslně. Žijeme v kultuře, která si ve všem stále znovu zahrává, která si myslí, že si lze všechno zaplatit. Mnohem více, než si dovedeme představit. Nemysli si, že můžeš plavat v tomto moři, a nebýt zamokřen okolím. Okolo nás poletuje spousta sekulárních, nebiblických věcí, které nás obepínají jako smyčka kolem krku. Takže znova, ta zpráva nevaruje pouze věřící žijící před dvěma tisíci lety, ale I ty dnešní.

Bůh je světlo. Co to znamená. Hledáme – li význam tohoto verše, musíme se podívat na kontext. Protože, na příklad, není dobré vyznávat, že Bůh je světlo, když nevíme, co to znamená.  Měli jsme jednou takovou seminární třídu s profesory a mladými semináristy a profesor jim řekl, aby každý z nich si představil jednu Boží Vlastnost. Třída popsala celou tabuli Božích vlastností. Nakonec jsem však poznamenal něco v tom smyslu, že ač je popsána celá tabule, neznamená to absolutně niv. Nic co by mohlo proměnit něčí život.  A profesor odpověděl: "A to máš absolutně pravdu." Co znamená "Nic?” No že nelze nic dodat k tomu, že Bůh je svatý. Co to znamená, že Bůh je svatý? Protože Písmo definuje svatost, definuje lásku, definuje světlo, definuje to, co je dobré a co nikoliv! Když říkáš, že Bůh je světlo, pak prostě musíš jít do Bible a přesvědčit se, co to znamená!

Světlo má totiž zvlášť u Jana specifický význam. Apoštol staví do protikladu Světlo a Temnotu: Svatost, Morální Čistotu, Bezhříšnost,  Dokonalost a na druhé straně hřích, nepravost, špatnost, zlo, zvrácenost. A tak když Jan řekne, že Bůh je Světlo, znameá to, že Bůh je Svatý. Zapamatujme si, že Bible nikde neříká, že "Bůh je láska, láska, láska [pozn. V bibli se píše jenom, že Bůh je láska s jednou láskou, ne s třemi]”, anebo, že "Bůh je milostivý, milostivý, milostivý," ale, že "Bůh je Svatý, Svatý, Svatý [Iz 6,3 a Zj 4,8]. A tato Boží pověst je velmi důležitá.

Tenhle článek si nedělá nárok na přesný ani doslovný překlad,přednášky kazatele Paula Washera, na to nejsem dost dobrý angličtinář. Jedná se pouze o parafrázi  některých myšlenek, které mne osobně oslovili.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1.8 (5x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře