Smrt bible?

29. červenec 2009 | 08.00 |
› 

A dám pravomoc svým dvěma svědkům, a budou prorokovat tisíc dvě stě šedesát dní, oblečeni v žíněný šat. To jsou ty dvě olivy a ty dva svícny, které stojí před Pánem země. Bude–li jim chtít někdo ublížit, z jejich úst vyjde oheň a sežehne jejich nepřátele; kdo by jim chtěl ublížit, musí být takto usmrcen. Tito svědkové mají pravomoc zavřít nebe, aby ve dnech jejich prorocké služby nepršelo, a mají pravomoc nad vodami, aby je obraceli v krev, a aby zasáhli zemi jakoukoli ranou, kdykoli budou chtít. A když dokončí své svědectví, bude s nimi bojovat šelma, která vystupuje z bezedné propasti, přemůže je a zabije. A jejich mrtvá těla budou ležet na náměstí toho velikého města, které se duchovně nazývá Sodoma a Egypt, kde byl také ukřižován jejich Pán. Mnozí z lidí, kmenů, jazyků a národů budou hledět na jejich mrtvá těla po tři a půl dne a nedovolí je uložit do hrobu. Obyvatelé země se nad nimi budou radovat, budou jásat a navzájem si posílat dary, protože tito dva proroci trýznili obyvatele země.

Ale po třech a půl dnech do nich vstoupil duch života z Boha, postavili se na nohy a na ty, kteří na ně hleděli, padl veliký strach. Tu uslyšeli silný hlas z nebe, který jim řekl: "Vystupte sem!" A vystoupili v oblaku do nebe a jejich nepřátelé je pozorovali. V tu hodinu nastalo veliké zemětřesení, desetina toho města se zřítila a v zemětřesení bylo zabito sedm tisíc lidí. Ostatní se vyděsili a vzdali slávu nebeskému Bohu. Z knihy Zjevení, 11. kapitola.


Je mnoho možností, jak Bůh může naplnit toto své slovo. Rád bych zde nastínil jeden z možných scénářů. Netvrdím, že se následující věci vyplní, přeci jenom, nejsem prorok. Jedná se čistě o spekulace. Ale církev by i na tuto možnost měla být připravena.Písmo hovoří o 1260 dnů. Přesně tolik vládnul (nejenom) v Jeruzalémě Antiochos IV. Epifanés, tyran, který proslul násilnou helénizací. Znesvětil chrám, dal do něj postavit sochu Dia a uspořádával v něm oběti. Jeho vláda znamenala pro židovský národ velký otřes. Jestliže zde Písmo hovoří o 1260 dnech, nemusí zde charakterizovat čas trvání oné doby, ale obsah oné doby. To, co se má dít. Může zde obrazně říkat, že se jedná o dobu vlády Antikristově, V prorockých knihách často jeden den znamená jeden rok. Máme zde obraz dlouhé doby vlády satanovy a antiKristovy. Jedná se o dobu, kdy žena (t.j. Duch Svatý) je na poušti a satan se ji snaží zničit přívaly vod (t.j. falešných učení, lží, pomluv, pronásledováním křesťanů).

Avšak číslo 1260 znamená ještě něco jiného. Jedná se o dobu proroctví. Starý zákon, stará smlouva, byla prorokována přibližně 1200 let - Od Mojžíše po Jana Křtitele, smlouva Nová zase přibližně let 60, t.j. od Letnic po sesání knihy Zjevení. Dva svědkové prorokující 1260 dní, to může být i Bible, Starý a Nový zákon. Číslovka 1260 by zde opět neznamenala časový údaj, kdy je kázáno Boží Slovo, jako živé, mocné, usvědčující, ale znamenalo by to přímé označení toho, že se jedná o Bibli.

Doba, kdy se káže Mocné a Živé Boží Slovo by tedy byla totžná s dobou, kdy vládne satan a antikristus. Obrazných 1260 dní, t.j. let. Ti, kdo v té době bojují a bojovali s Biblí, ti musí zemřít, ty sežehne Oheň Gehenny, Pekla.

Avšak tato doba zkončí. Tím, že tyto dva svědky, Starý a Nový Zákon, Bibli, přemůže a zabije Antkrist. Slovo Boží se podle tohoto scénáře stane mrtvým, neživým, neusvědčujícím. Doslova směšným, vzbuzující smích, radost, tanec a uvolnění těch, které dříve Písmo usvědčovalo. Jsme - li my součásníci téhle doby, jaká událost by to mohla způsobit?

Úspěšný jaderný útok na Izrael ze strany arabského státu. Naprosté zničení státu Izrael, ohněm, sírou, radiací.

V dnešních protestantských církví je totiž silný, řekněme sionistický proud, který ve znovu obnovení státu Izrael vidí naplnění Božích zaslíbení. Podle tohoto proudu, dosti hlasitém, je Izrael pod přímou ochranou Boží. Kdyby byl Izrael zničen, nastala by v křesťanských církví silná vlna deziluze a deprese. Lidé by si nedovedli opovědět na otázku: Proč? Mohutné odpadnutí. Drtivá většina (možná všechny) protestanstkých církví by přestala existovat, jednak pro vlastní hluboké zklamání, jednak pro ztrátu důvěryhodnosti.

Nastalo by řádově mnohem kratší odbobí. 3,5 dne. To je 365 krát měně, než onich 1260 dní. Je to i přibližná doba, po kterou byl Kristus mrtvý, započítaje v to i zatčení, odsouzení a ukřižování. V té době byli Kristovi učedníci rozprchnutí a zaleznutí, třásli se strachy za zamčenými dveřmi. Nebál se jenom Jan, pro rodinné konekce, a částečně i Petr, který se však za Kristem plížil jenom proto, aby viděl konec. To je duchovní charakteristika církve v době po eventuální zničením Izraele.

V té, krátké, době by Boží Slovo nebylo hlásáno a i kdyby, nebyl by v tom Život a Moc. Nebylo by to usvědčující a budující kázání. V nedělích by byly kostely a modlitebny prázdné.

Avšak po nějakem čase, řekl bych ještě za života generace, která by zažila depresi ze zničení Izraele, by nastalo Nové vylití Ducha. Bible říká, že do dvou svědků se vrátí Život, Duch od Boha. Boží Slovo opět začne být kázáno v moci, neboť Bůh se k Němu zcela viditelně, nevyvratitelně a nezvratitelně přizná.

Poslední odstaveček pak může znamenat, že po tomto novém probuzení by Bůh Bibli, Boží Slovo, odňal tomuto nevěrnému světu. A to by byla největší tragédie.

Tyhle řádky se mi nepsaly lehce. Neříkám, že se tyto věco stanou a ani bych nechtěl, aby se staly, ale církev by na ně měla být připravena. Církev by měla již dnes v modlitbách a v pokání zápasit, aby velkou dobu zkoušky, buď výše popsané, nebo jiné, které ji jistě neminou, prošla s Boží pomocí a bezúhony. Amen.

Doplění: Ještě mě po napsání článku napadlo, že podobný efekt diskreditace bible či církve by mohlo mít třeba například i setkání s inteligentními mimozemšťany či nějaký velmi významný evolučně - vědecký pseudo-objev. Případně by se mohlo to všechno sejít v jeden čas...

 Anketní otázka: Kdyby byl zničen Izrael, znevěrohodnotilo - zdiskreditovalo by to ve Vašich očí církev a biblické poselství?

Zpět na hlavní stranu blogu

Anketa

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře

RE: Smrt bible? vladka 01. 08. 2009 - 03:23
RE(2x): Smrt bible? bohu-a 01. 08. 2009 - 20:30
RE: Smrt bible? eleazar 01. 08. 2009 - 21:59
RE: Smrt bible? pospa 03. 08. 2009 - 11:58
RE: Smrt bible? miro 04. 08. 2009 - 23:17
RE: Smrt bible? ten 08. 08. 2009 - 20:19