Co je v životě důležité?

27. červenec 2009 | 19.29 |

Přinášíš-li tedy svůj dar na oltář a tam se rozpomeneš, že tvůj bratr má něco proti tobě, nech svůj dar před oltářem a jdi se nejprve smířit se svým bratrem; potom teprve přijď a přines svůj dar... Mat 6, 23n

Vítám Vás, vážený čtenáři, u další úvahy na téma Kristova učení na hoře. Už jsme si zvykli, že zde Kristus vyslovil spoustu silných vět a slov. Tak nás tedy vůbec nepřekvapí, když nám Kristus svým Slovem opět vyrazí dech...

Abychom si vůbec uvědomili vážnost těchto Kristových slov, zodpovězme si napřed jednoduchou otázku: Co je ten dar, který přináší novozákonní křesťan Bohu na oltář? Ano, je to jednak jeho vlastní život, kdy křesťan již nepatří sám sobě. Ano, je to odevzdání se Bohu. Služba Pánu. Ale ne pouze. Novozákonní křesťan totiž přináší jako dar Bohu na Oltář Oběť Jeho Syna, samotného Ježíše Krista. 

Ježíš tedy říká, že existuje něco, co nám brání obětovat Jeho Oběť na Božím Oltáři. Teda, mi Ho můžeme lidsky z vlastních sil na ten oltář přínést a položit, ale již Jej nemůžeme obětovat, neboť k Tomu, aby člověk mohl obětovat Pána Ježíše Krista, je zapotřebí, aby Bůh tuto oběť přijal. A zde se říká, že existuje něco, pro col by Bůh tuto oběť odmítnul.

Uvažujme dále. Co se stane, jestliže Bůh odmítne naši oběť, oběť Ježíše Krista? Pak naše vina, náš hřích není proplacen. Boží hněv pak tedy zůstává na nás a ne Kristu visícím na Golgotském kříži. Vážený čtenáři, bratře a sestro, to je velmi vážné. Protože to znamená, že nejsme spaseni. Můžeme se nazývat slůvkem křesťan, ale když Bůh nepřijme naši oběť, my nejsme spaseni.

A proč zde, podle Ježíše Krista, Bůh nepřijímá naši oběť? Pro náš hřích? Pro to, co my jsme udělali špatně? Nikoliv. Ale kvůli tomu, že někdo má něco proti nám. Všimněte si, že Kristus zde vůbec neřeší, je - li to něco pravdivé, či vymyšlené, jsme - li v právu my, nebo naši oponenti. Ne. To Bůh vůbec, ale vůbec neřeší. Má - li něco můj bratr proti mne, tak to není problém toho bratra, ale v prvé řadě, pro mne osobně, to je problémem můj.

Zde je aktivita na mé straně. Míč leží na moji polovici hřiště, je na mne, abych jej odbyl dále. Neboť zde Bůh neřeší, jsem - li v právu, nebo nikoliv, Bůh zde očekává, že já osobně začnu tuto situaci řešit. Že já první zajdu za mým bratrem a pokusím se s ním uzavřít jeho spor, co má se mnou. To je před Bohem moje povinnost, a ne povinnost mého bratra. Pro Boha je vnitřní svět mého bratra důležitější, než má oběť za hřch. Nech svůj dar před oltář, jdi a smiř se se svým bratrem a pak přijď, říká Kristus. Neříká: Počkej na něho a až on za tebou přijde, uzavři s ním spor. Ne. Jdi za ním. Ty...

Ale co když se stane, že můj bratr odmítne se mnou řešit jeho spor? Mám nad tím mávnout rukou? Říci si, udělal jsem pro to všechno? Ne.

Já jsem zodpovědný za to, že můj bratr má něco proti mne, říká Bůh. Já, ne můj bratr. Proto je velmi nutné v pokání předložit toto vše Bohu. Přijmout tuto zodpovědnost. Plakat za tuto situaci, modlit se za ní. Až s tímto upřímným, vnitřním postojem, věřím, že mohu přistoupit k Oběti Pána Ježíše Krista a Bůh ji z mých rukou přijme. Neboť uznávám svou odpovědnost za tuto situaci, upřímne mne mrzí a v modlitbách se jí snažím vyřešit. Není mi lhostejná, uznávám a vyznávám svou zodpovědnost, svou vinu, svůj hřích. A Bůh, který je věrný, každý vyznaný hřích odpouští, pro Krev Jeho Syna, Ježíše Krista (1. Jan 1, 9: Jestliže vyznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti). 

V životě jsou totiž důležité vztahy s ostatními bratry, sestrami, bližními. Neboť tyto vztahy odráží náš vztah k Pánu. Apoštol Jan píše:

Řekne-li někdo: "Já miluji Boha," a přitom nenávidí svého bratra, je lhář. Kdo nemiluje svého bratra, kterého vidí, nemůže milovat Boha, kterého nevidí. 1Jan 4,20.

Jestliže je nám jedno, že náš bratr má něco proti nám, pak nežijeme v lásce k tomu bratrovi, neboť kdybychom jej milovali, jedno by nám to nebylo.  Kdo nemiluje bratra, kterého vidí, nemůže milovat Boha, kterého nevidí...

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 2 (1x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře