O Boží Vševědoucnosti...

10. červenec 2009 | 06.29 |

I toto následující Biblické místo mne provází letošním English campem:

Toto město mi bylo jen pro hněv a rozhořčení ode dne, kdy je vystavěli, až do toho dne, kdy je vymýtím od své tváře, pro všechno zlo, které Izraelci i Judejci páchali, aby mě uráželi, oni, jejich králové, velmožové, kněží i proroci, judští mužové i obyvatelé Jeruzaléma. Obrátili se ke mně zády a ne tváří; ačkoli jsem je poučoval nepřetržitě a horlivě, neposlouchali a nepřijímali napomenutí. Ohyzdné modly umístili v domě, který se nazývá mým jménem, a tak jej potřísnili. Baalovi vybudovali posvátná návrší, která jsou v Údolí syna Hinómova, a prováděli své syny a dcery ohněm Molekovi. To jsem jim nepřikázal, ba ani mi na mysl nepřišlo, že se budou dopouštět takových ohavností, a tím svedou Judu k hříchu."

Z proroctví skrze Jeremijáše, 32. kapitola...

Před nedávném, několika týdny, jsem si četl toto slovo, které naprosto převrátilo vše, co jsem si o Bohu myslel. Bůh  zde říká, že existuje věc, která mu ani na mysl nepřišla. Jinými slovy, která jej překvapila, kterou nečekal. Jak to, ptal jsem se, copak Bůh není vševědoucí? Pak jsem nad tím začal trochu přemýšlet a rozmlouvat s Pánem. Tento článek je jakýmsi výsledkem těchto úvah. Budeš-li, milý čtenáři chtít, pak tedy vejdi a čti dále...

Bible zjevuje, že Bůh je Dobrý a Svatý. T.J. Oddělený od Zla. Mohou tedy dobrému Bohu na mysl přijít zlé, špatné věci? Dnes si již myslím, že ne. Že dobrému Bohu na mysl nemůžou přijít zlé věci, neboť je Dobrý, Svatý, Oddělený od zla. Proto ho lidský hřích stále znovu překvapuje, zraňuje. Jistě, na druhou stranu, bše bí dopředu, plánuje, vše drží pevně ve Svých Rukou, nic se mu z Nich nevymyká. Přesto si osobně myslím, že dopředu ví, že ten či onen člověk, tedy každý člověkm udělá něco, co jej takto překvapí. Počítá s tím. Ale již si osobně nemyslím, že by dopředu znal onu konkrétní věc. Ví obecně, že člověk   napáchá strašně moc ohavností, ale konkrétně, co to bude, to ho asi vždycky šokuje. Láme mu to srdce.

Na druhé straně však ví, že je dobré, aby si člověk mohl vybrat, zda - li Jej chce následovat, či nikoliv. I zlaté vězení je vězením, jsou li dveře zavřené. Pravá láska dává svobodu: Svobodu odejít, svobodu zlomit té lásce srdce. Proto Bůh v ráji stvořil Strom poznání dobra a zla, proto Bůh stvořil satana, aby člověku nabízel jiné volby, jiné alternativy. Satana, svůj naprostý opak. Jako Bohu nemohou přijít na mysl špatné věci, protože je dobrý, tak satanu naopak nemůže myslet na dobro, nemůže cítit dobro, protože je Zlý. Satan nechápe dobro, nechápe lásku, neboť ji ani pochopit nemůže. O satanovi v knize Genesis čteme, že to bylo "polní zvíře." Tedy tvor, který byl poddán pod Adamovou autoritou. Adam však, místo aby tuto svou autoritu uplatnil, satanu uvěřil, poddal se mu, v podstatě mu dal do ruky moc, obdobně, jako my dáváme do rukou moc straně či koalici stran, která vyhraje volby.

.   

Strom, ze kterého pojedli Adam s Evou, se nazýval Strom poznání Dobrého i Zlého. Slovo poznat má povícero významů. První z nich spočívá v poznání akademickém. Kdy se ve škole naučíme to či ono, například, že zmije obecná je jedovatý had. Tato informace je sice velmi zajímavá, ale nijak nás nebolí. Jiná věc nastane, jestli nás zmije uštkne. Pak to, že je jedovatá, nepoznáváme akademicky, ale na vlastní kůži. A toto poznávání na vlastní kůži označme za druhý význam tohoto slova. Třetí význam pak spočívá v intimním poznání. Často v Bibli čteme, že muž pozná svoji manželku a ta otěhotní. Slovo poznat tedy v bibli často označuje i manželský akt, či přeneseně: Oddání se, nebo manželství jako takové...

Fakt, že Bůh zakázal jíst Ovoce tohoto stromu, tedy neznamená, že by chtěl člověka omezit v akademickém poznávání. Adam jistě kdykoliv mohl přijít za Bohem a zeptat se ho: Satan říká to či ono, je to pravda? Opravdu po požití tohoto ovoce nezemřeme? A co je to vlastně ta smrt? Jaké by byly důsledky toho, kdybychom toto ovoce pojedli? A Bůh by ho vzal na expedici, na expedici možných dějin, tak, jak by vypadaly po případném jeho pádu. Vzal by jej na expedici akademického poznávání Satanova myšlení, jeho plánů, představ, vnitřního světa.  Adam však toto neudělal. 

Možná zde ani nešlo o poznání na vlastní kůži. Možná i Adam mohl na vlastní kůži poznávat nemoc, bolest. Možná by mohl, kdyby chtěl. Kdyby chtěl poznat na vlastní kůži důsledky, které by jeho pád zapříčinily. Možná. Ale to už je spekulace. Zcela jistě však šlo o poznání intimní. O "manželství", či lépe řečeno "smilnění" se Zlem. Člověk chtěl poznat Zlo, tak jej tedy poznává. A že ještě nenastal konec světa je podle mého názoru proto, že člověk ještě nepoznal Zlo v celé jeho čisté nahotě. Satan, i když jsme mnohé jeho tváře již měli v historii možnost poznat, však tu svoji pravou stále ještě neodhalil. A mnozí s Ním smilní. Vlastně všichni. Všichni se po Adamově pádu tělesně rodíme do otroctví satanu a on nás může zneužívat a také to udělal a mnohdy dělá. Pod křížem však stojíme před stejnou volbou, jako Adam v ráji: Adam stál v ráji, v plném společenství s Bohem, a rozhodoval se, jestli chce odejít, my stojíme v pekle, v oddělení se od Boha, a rozhodujeme se, zda-li se chceme vrátit.

Toto oddělení od Pána Boha naštěstí není úplné. Onen rajský strom, to nebylo jenom o Poznání Zla, ale i Dobra. Já osobně si nemyslím, že by to znamenalo, že Adam v ráji dobro neznal. Ani, že člověk musí poznat Zlo, aby poznal dobro. Vždyť Adam znal Boha a Bůh je Dobro, Bůh je Život. Já osobně v tom vidím Boží Milost. Že člvoěk i po pádu má možnost, šanci,  "poznat" dobro, t.j. vejít do obecentsví s Dobrem, do smlouvy, manželství, s Bohem.

Ale osobně si nemyslím, že by Bůh, při stvoření Stromu Dobrého i Zlého, věděl konkrétně, co všechno Satan, když dostane moc, učiní. Obecně to jistě věděl, ale konkrétnosti ho překvapují. Děsí ho to. Bolí. Bolí jej to, že člověk, kterého miluje, dává těmto ohavnostem přednost. Že raději vstupuje do obecenství se Zlem, pěstuje vztah se  Satanem, než aby se oddal Bohu.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře