Prosba o seslání Ducha Svatého

8. červenec 2009 | 05.51 |

Bez Ducha Svatého jsme vyloučeni z počtu těch, kteří slouží Hospodinu. I ten nejmoudřejší člověk, bez Ducha Svatého před Bohem nic neznamená. Bohem svěřený úkol a plán pro náš život můžeme naplnit pouze s Duchem Svatým. Protože On zná Boží dílo, byl u toho, když Bůh tvořil svět. On ví, co se líbí Bohu a co je správné v Jeho očích. Jen s Duchem Svatým jsou Bohu příjemné naše kroky. Bez Něho nelze poznat Boží záměry, ani Jeho Vůli. Jen Duch Svatý může naučit, co je správné.

To si uvědomněme společně s autorem následujících řádků. Společně s ním volejme k Bohu, aby nás stále znova a znova naplňoval Ovocem Moudrosti, aby nás stále znova a znova podroboval Duchu Svatému. Aby nás mazal k naší službě, kterou přijímáme z Jeho rukou, aby nás vedl v naplňováníi Boží vůle a Plánu, jenž má připravený pro náš život... Amen...

Bože našich otců, milosrdný Hospodine,
ty jsi učinil všechno Svým Slovem
a ve Své Moudrosti jsi vytvořil člověka,
a aby vládl nad tvory,
kterým jsi dal vzniknout,
a aby spravoval svět v svatosti a spravedlnosti
a konal soud s upřímnou duší,
daruj mi Moudrost,
která sídlí u tvého trůnu,
a nevylučuj mě z počtu těch,
kdo Ti slouží.
Vždyť jsem Tvůj služebník a
syn Tvé služebnice,
člověk křehký a krátkého věku,
který jen málo chápe právo a zákony.
I kdyby byl někdo dokonalý mezi lidskými syny,
bez Moudrosti od Tebe nebude znamenat nic.
Tys mě vyvolil za krále svého lidu a za soudce svých synů a dcer.
Řekl jsi, abych zbudoval chrám na Tvé svaté hoře
a oltář ve městě, kde přebýváš,
podle podoby svatého stánku,
který jsi od počátku připravil.
S Tebou je moudrost, která zná Tvoje díla
a byla při tom, když jsi tvořil svět.
Ona ví, co se líbí Tvým očím
a co je správné podle Tvých přikázání.
Sešli ji ze Svatých nebes,
od Trůnu Své slávy ji pošli,
aby byla se mnou a pracovala,
abych poznal, v čem máš zalíbení.
Ona ví všechno a rozumí všemu,
rozvážně mě povede v mém konání
a zachová mě ve své slávě.
Potom Ti budou příjemné mé skutky,
spravedlivě budu soudit Tvůj lid
a budu hoden trůnu svého otce.
Neboť pozná vůbec člověk Boží záměry
a dovede si představit, co je vůle Hospodina?
Myšlení smrtelníků je nedokonalé
a naše uvažování pochybné,
neboť pomíjivé tělo zatěžuje duši
a pozemský stan je břemenem pro mysl naplněnou starostmi.
Stěží postihujeme to,
co je na zemi,
s námahou vysvětlujeme,
co máme na dosah ruky.
Kdo prozkoumá to, co je na nebesích?
Kdo by poznal Tvou vůli,
jestliže Ty bys mu nedal Moudrost
a z výšin mu neposlal Svého Svatého Ducha?
Jen tak se lidé na zemi dostali na správnou cestu
a naučili se tomu, co se Ti líbí;
jen moudrost je zachránila.

Kniha moudrosti, 9. kapitola...

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře