Evangelizace suchých kostí...

7. červenec 2009 | 06.03 |

Toto místo v Bibli mne provází letošním English campem:

Spočinula na mně ruka Hospodinova. Hospodin mě svým duchem vyvedl a postavil doprostřed pláně, na níž bylo plno kostí, a provedl mě kolem nich. A hle, na té pláni bylo velice mnoho kostí a byly velice suché. I otázal se mne: "Lidský synu, mohou tyto kosti ožít?" Odpověděl jsem: "Panovníku Hospodine, ty to víš." Tu mi řekl: "Prorokuj nad těmi kostmi a řekni jim: Slyšte, suché kosti, Hospodinovo slovo!Toto praví Panovník Hospodin těmto kostem: Hle, já do vás uvedu ducha a oživnete.Dám na vás šlachy, pokryji vás svalstvem, potáhnu vás kůží a vložím do vás ducha a oživnete. I poznáte, že já jsem Hospodin." Prorokoval jsem tedy, jak mi bylo přikázáno. A zatímco jsem prorokoval, ozval se hluk, nastalo dunění a kosti se přibližovaly jedna ke druhé. Viděl jsem, jak je najednou pokryly šlachy a svaly a navrch se potáhly kůží, avšak duch v nich ještě nebyl. Tu mi řekl: "Prorokuj o duchu, lidský synu, prorokuj a řekni mu: Toto praví Panovník Hospodin: Přijď, duchu, od čtyř větrů a zaduj na tyto povražděné, ať ožijí!" Když jsem prorokoval, jak mi přikázal, vešel do nich duch a oni ožili. Postavili se na nohy a bylo to převelmi veliké vojsko.

Z knihy Ezechiel, 37. kapitola...

Prorok prorokoval suchým kostem a ony ožili. Neožili proto, že jim prorokoval Ezechiel, ale probudila je Boží Moc. Ale ani Bůh sám to neučinil, ale vybral si Ezechiela jako svůj nástroj. Aby Ezechiel přinesl zvěst suchým kostem.  Co obsahovala prorokova řeč k suchým kostem? To, co Ezechiel říkal, nebylo nic z něj. Ale předal suchým kostem přesně to, co mu Bůh pro ně daroval, nic z toho neubral a nic z toho nepřibral.

Také v okolí nás, věřících, je obrazně řečeno mnoho suchých kostí. Naši nevěřící přátelé, rodiče, kamarádi. K mnohým jsme i my posláni, abychom jim prorokovali. Ale prorokovat, to neznamená jen říkat Boží Slova, citovat bibli, a podobně. To by i satan pak byl Božím prorokem, neboť žádný člověk nezná Bibli tak dobře, jako satan, žádný člověk neumí Bibli tak krásně a svůdně citovat, jako satan. Ne.

Prorokovat znamená říkat Bohem určené Boží Slovo v Bohem určený, daný čas.

Ani o minutu dříve, ani o minutu později. Prorokovat znamená přínášet Boží zvěst, biblickou zvěst. Znamená přinášet evangelium. Ke kázání biblické zvěsti je však třeba přistupovat s Bázní a s Chvěním.  Neboť prorok, který neříká to, co říká Bůh, propadne smrti.  Je třeba cítit bázen a chvění před Božím Slovem, když jej kážeme, když jej učíme, když jej žijeme, neboť učitelé Božího slova budou posuzování s dvojnásobnou přísností.

Bázeň a chvění před Bohem, to je to, co nám, křesťanům, často chybí...

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře