Slovníček: Deset králů, malomocných, ran, rohů...

22. únor 2011 | 16.47 |

Malý slovníček křesťanských pojmů:  Číslo Deset podruhé 

Vážený čtenáři,

my, křesťané, si často tak mezi sebou říkáváme, že při sdílení víry a svědectví s nevěřícími lidmi používáme slovníček, žargón, mluvu, kterým rozumíme v podstatě jenom my sami :-) Tato propast mezi věřícím a nevěřícím může být překonávána jenom působením Ducha Svatého. Přesto mne tyto řeči inspirují k tomu, abych se pokusil, co možná nejjednodušeji, vysvětlit některé křesťanské pojmy a pomoci tak k pochopení sdíleného, jestli by byl o to zájem.  Máte-li tedy zájem, vejděte dále... 

Písmeno: A B C Č D...

Deset hřiven pro deset otroků: Deset hřiven svým deseti otroků svěřil Pán před dalekou cestou v podobenství, které máme zapsáno v Lukášově evangeliu, v devatenácté kapitole. Toto podobenství jsme na tomto blogu rozebírali v článku: Hřivny a talenty...

Deset králů z knihy Daniel: Těchto deset králů popsaných v knize proroka Daniel, v sedmé kapitole, povstalo ze čtvrtého království zobrazeného čtvrtým zvířetem. Tímto království - zvířetem jsme se již ve Slovníčku věnovali - link zde. Zopakujme si, že toto čtvrté království může (podle překladatelů Českého ekumenického překladu) představovat Makedosnkou říši, my jsme zde však vyslovili domněnku, že se může jednat i o staro - středověkou římskou říši, při čemž těch deset králů zde může představovat různá království, která vznikla v rámci tohoto útvaru (včetně toho českého, uherského, polského, anglického, francouzského, španělského atd.

) Číslo deset zde nemusí znamenat přesný počet, může se zde jednat o číslo nesoucí symbolický obsah (viz heslo "deset" - symbolické [či zaokrouhlené] číslo  znamenající plnost menšího významu než plnost  čísla sedm). Jedenáctým rohem pak můžeme vidět buď Napoleona, osvícenství, první světovou válku a pod třemi krály, kteří tímto rohem pak byli svrženi, zase můžeme vidět Trojici Boží. Ale zde se jedná čistě o spekulativní konstrukci. Onen úsek z knihy Daniel představuje úsek Apokalyptické literatury, kde se prolíná současnost s minulostí a budoucností a děje duchovního světa s událostmi světa fyzického.

Deset malomocných: O deseti malomocných si můžeme přečíst v evangeliu Lukášovu, 17. kapitole. Už jsme o této události hovořili i na našem blogu, v článku: Jít za Ježíšem jenom pro prosperitu je málo...Tuto skupinu lidí vyléčil Ježíš Kristus, když procházel jednou vesnicí cestou přes Samaří a Galilej do Jeruzaléma. Uzdravil je zajímavým způsobem: Aniž by se k nim přiblížil či dokonce na ně sáhnul, jak míval ve zvyku,  poslal je, aby se ukázali kněžím. Když tam tito muži šli, uvědomili si, že byli uzdraveni. Devět z těchto malomocných pokračovalo touto cestou, jenom jeden z nich - samařan - se vrátil, aby vzdal Chválu Bohu a poděkoval Kristu.

Deset ran egyptských: Jedná se o rány, které Bůh zasadil Egyptu, aby propustil židovský lid z otroctví. Cílem těchto ran nebylo potrestat Egypt, ale ukázat jim, že jejich bohové, to, na čem egypťané stavějí svůj život, je bezmocné před Hospodinem, který jako Jedinný Bůh má ve své ruce život a smrt, přírodní živly i živočichy, že vládne nebem a zemí, všechno má On ve svým rukou. Nedávno se na internetu objevili články snažící se tyto rány vysvětlit fyzikálně a meterologicky. Osobně proti tomu nic nenamítám, ale musíme od tohoto pohledu trochu poodestoupit. Jistě, proces, jak se věří slepičí polévka, můžeme popsat vědecky a chemicky, ale přesto stále za ní musíme vidět ruku milující manželky či matky, která tyto chemické procesy využívá ve svém plánu.

Deset rohů z knihy Daniel: Zobrazení deseti králů (viz výše) z nočního vidění, které se stalo k proroku Danielovi.

Deset rohů z knihy Zjevení: Těchto deset rohů nese šelma, kterou apoštol Jan popsal ve třinácté kapitole svého Zjevení. Tuto šelmu osobně považuji za Antikrista. Výklad těchto deseti rohů, z nichž každý nese korunu a na hlavách jména rouhající se Bohu, pak dostal Jan v kapitole sedmnáct:

Deset rohů, které jsi viděl, je deset králů, kteří se ještě vlády neujali, ale v jedinou hodinu přijmou královskou moc spolu se šelmou. Budou zajedno ve svých úmyslech a svou sílu i moc dají té šelmě. Ti budou bojovat s Beránkem, ale Beránek je přemůže, protože je Pán pánů a Král králů; ti, kdo jsou s ním, jsou povolaní a vyvolení a věrní." Zj 13, 12nn

Těchto deset rohů může, ale i nemusí, být totožných s deseti krály z knihy Daniel. Také se může jednat o deset moderních filozofií a věd vzešlých z osvícenství - opět neberme číslo deset ve smyslu absolutním, ale symbolicky zaokrouhleném jako číslo úplnosti menší než je úplnost čísla sedm. (Pak by se jednalo o filozoficko - vědecké teorie typu Darwinismu, komunismu, fašismu, nacismu, relativismu, liberalismu atd...)

Deset severních kmenů: Kmeny, které se oddělily od davidovského království (jižní Judy) za panování Šalamounova syna Rachabeáme pod vedením krále Jarobeáma. Království bylo charakteristivké vnitřní slabostí, žádné vladnoucí dynastie se nepodařilo získat autoritu podobné autoritě davidovského rodu, většinou byly svrženy za vlády druhého či třetího příslušníka daného rodu. Králové severního Izraele taktéž většinou vedli lid k modloslužbě, neboť se obávali vlivu Jeruzalémského chrámu. Těchto deset kmenů bylo vyvráceno při dobytí království severního Izraele Asyřany v roce 722 před Kristem...

Deset spravedlivých ze Sodomy: Deset spravedlivých byl minimální počet, pro který byl Bůh ochoten odpustit celému městu Sodoma a nezničit jej. Leč deset spravedlivých nebylo v celém městě nalezeno. Bůh z města nechal vyvést jenom Lota a jeho rodinu a to ještě  z ohledu ke svému důvěrnému příteli Abrahamovi. Sodoma a Gomora spolu s dvěma dalšími městy pak byli znišeny ohněm a sírou, dnes se v oblasti rozkládá tuším Mrtvé moře.

Deset stříbrných mincí z Lukášova evangelia: Těchto deset stříbrných vlastnila "nějaká žena" z podobenství, které se nachází v Lukášově evangeliu 15. kapitole. Leč jedna mince se ženě někam zakutálela. Ta tuto minci s pečlivostí dobré hospodyňky hledala a našla a pak s radostí nad jejím nálezem pozvala všechny své kamarádky a sousedky, aby se spolu radovaly. Toto podobenství vyjadřuje radost, jakou cítí Bůh, když se k němu vrátí a obrátí hříšný člověk naplněn kajícím srdcem...

Deset stupňů nazpět vráceno Slunce v knize Izajáš (nebo také v druhé královské): Znamení, které Bůh poskytl  judskému králi Chizkijášovi, že Bůh vyslyšel jeho modlitbu plnou pokání a že jej uzdravuje ze smrtelné nemoci a dává mu dalšich patnáct let života. Také to bylo znamení závazného slibu Hospodina, že vytrhne jeho i judský lid ze spárů asyrského krále. Už i to samotné znamení bylo Boží milostí. Tento příběh se udál pravděpodobně někdy v roce 713 před Kristem a později byl uveden do souvislosti s expanzí Asyřanů z roku 703 / 702.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře