Slovníček: Číslo Čtyři - jezdci, kováři, v peci...

6. leden 2011 | 20.12 |

Malý slovníček křesťanských pojmů:  "Čtyři" 

Předchozí díl slovníčku týkající se čísla čtyři ...

Vážený čtenáři,

my, křesťané, si často tak mezi sebou říkáváme, že při sdílení víry a svědectví s nevěřícími lidmi používáme slovníček, žargón, mluvu, kterým rozumíme v podstatě jenom my sami :-) Tato propast mezi věřícím a nevěřícím může být překonávána jenom působením Ducha Svatého. Přesto mne tyto řeči inspirují k tomu, abych se pokusil, co možná nejjednodušeji, vysvětlit některé křesťanské pojmy a pomoci tak k pochopení sdíleného, jestli by byl o to zájem. Dneska budeme možná trošku monotématičtí: Budeme se zabývat číslem Čtyři :-) Máte-li zájem, vejděte dále... 

Písmeno: A, B, C, Č...

Čtyři jezdci z knihy Zjevení: Apokalyptiký duchovní bytosti Božího soudu. Jeden jede na koni bílém, druhý ohnivém, třetí černém a čtvrtý sivém. I tito jezdci dostali moc zahubit čtvrtinu lidstva. Zopakujme si, co jsme si řekli u hesla "Čtyři andělé."  Soud nad jedněmi je i pozváním k pokání pro druhé.Skrze soud nad jedněmi jsme zvání, abychom si sami skládali účty a ptali se sami sebe, jestli bychom před Božím Soudem obstáli. Soud nad druhými nám umožňuje uvědomit si vlastní hříšnost a vlastní závislost na Boží Milosti.

Čtyři kováři z knihy proroka Zachariáše: Duchovní bytosti, kteří obstupují proroka, respektivě věrné, ze všech čtyřech stran, aby mocnosti zla, t.

j. Čtyři rohy, se nemohli k chráněnému dostat a ublížit mu. Čtyři kováři zosobňují Boží Milost v lidském životě a naši závislost na této milosti. Kdyby nás Boží Milsot neobklopovala, měli by mocnosti zla snadnou úlohu. Ale čtyři kováři určují hranice, kterou nemůže zlo překročit. Hranice Božího království. A ty hranice nejsou statické, ale jsou dynamicky pevně uchopené Boží Rukou, který s nima zachází podle svého plánu s jednotlivým člověkem. Čtyři kováři jsou zmíněni v knize proroctví proroka Zachariáše, ve druhé kapitole. Související text pak můžeme vidět v prologu knihy Job. Viz také heslo "Čtyři rohy" níže.

Čtyři muži nesoucí ochrnutého:  I těch, kteří nesli ochrnutého, nebo jak říká kralické bible "šlakem trefeného", i těch bylo čtyři. Ježíš tehy kázal u někoho v domě a naše čtveřice si uvědomila, že přes zástup lidí se dovnitř nedostanou. Vytáhli tedy ochrnutého na střechu, tu rozebrali a ochrnutého spustili přímo k Ježíšovi. Zajímavé je, co se dělo dále. Když Ježíš viděl jejich víru, obrátil se ke šlachem trefenému: Opouštějí se ti hříchy. Čtveřice mužů zde přestavuje církev, která se postupem doby roztáhne do všech čtyřech světových stran a tato církev pak nese na nosítkách modliteb bezmocného, toho, kdo pro svou spásu, záchranu, nemůže udělat zhola nic. A tato víra nese bezmocného, který zde zobrazuje třeba naše nevěřící blízké, přímo k nohám Ježíše Krista. Nespokojují se s tím, že se přiblíží k domu, kde snad pobývá Ježíš, a tam to pro zástup těch, co v přístupu ke Kristu zavazá, vzdají. Ne. Spouštějí bezmocného přímo ke Kristovým nohám. A ten se nad ním smilovává, když vidí důvěry, věrnost a psolušnost. Příběh je zapsaný například v Evangeliu Marka, ve druhé kapitole...

Čtyři muži v ohnivé peci: Tento příběh je zapsán v knize Danielově, ve třetí kapitole. Tři přátelé se odmítli poklonit zlaté soše, modle babylonského krále Nébukadnesara a byli odsouzeni ke smrti upálením v obrovské ohnivé peci.  KDyž do ní byli uvržení, plamen ohně sežehnul strážce, na které tento úkol připadnul. Avšak oheň těmto třem přátelům neublížil. A jak se Nebúkadnesar podíval do peci, neviděl tam lidi tři, které tam nechal uvrhnout, ale čtyři. Naše tři přátelé a spolu s nimi někoho, kdo se se svým zjevem podobal Božímu Synu. Ohromený král nechal pec znovu otevřít a tři přátelé z ní vyšly bez nejmenšího zranění, ani vlas, ani oděv, ba ani oni sami nebyli načichlí ohněm. A král Nébukadnesar pak požehnal Bohu těchto tří přátel, který poslal svého anděla, aby ochránil ty, kteří se na Něj spolehli.

Čtyři nebeští duchové stojící před Pánem Celé Země: Duchovní bytosti jedoucí ve čtyřech vozech - jeden vůz táhli ryzáci, druhý vraníci, třetí bělouši a čtvrtý grošáci, sami statní koně. Tito duchové měli za úkol rozjet se do všech čtyřech světových stran, projet zemi křížem krážem, při čemž vůz tažený vraníky jel na sever. Tento vůz pak uklidnil ducha Božího posla ohledně severní, nepřátelské, mocnosti. Obraz vyjadřuje, že celou zemi má Bůh pevně pod kontrolou, včetně nepřátelských sil a mocností. Vidění zapsal prorok Zacharjáš v šesté kaptiole své knihy.

Čtyři tisíce lidí (mužů): Čtyři tisíce bylo mužů, které Ježíš Kristus (a spolu snimi i členy jejich rodin) zázračně nasytil ze sedmi chlebů a několika rybiček. I tady údaj čtyři tisíce mužů nenese pouze význam absolutní, ale i symbolický. Tisíce znamenají zástupy a čtyřka znamená všeobsáhlost celého světa. Ježíš tedy sytí (na pohanské půdě) lid ze všech čtyřech světových stran, lidi všech národů, ras, tříd, i všech dob. Zde se jedná o předobraz památky Večeře Páně. Ještě stojí za zaznamenání, že zde zopakoval ten samý zázrak, jaký už jednou předvedl na půdě židovské. Boží lid v Kristu tedy není omezen pouze na židovský vyvolený národ, naopak, je otevřen zástupům ze všech čtyřech světových stran. Přičemž v Kristu již není rozdíl mezi Židem a "Řekem", t.j. pohanem. Nejní  dvojí vyvoléný Boží Lid: Církev a židé. Ne. Je pouze jeden Boží lid živený Ježíšem Kristem tvořící Kristovo tělo. Příběh popisuje evangelista Marek v kapitole osmé a Matouš v kapitole patnácté.

Čtyři rohy z knihy proroka Zacharjáše: Nepřátelské mocnosti, které napadly Judu, Izrael a Jeruzalém, avšak představují i nepřátelské  duchovní i hmotné mocnosti, které obklopují každého věřícího i nevěřícího. Rohy jsou čtyři, mohou tedy přistupovat  ke své oběti  ze všech čtyř stran. To znamená, že člověk před nimi nemá kam utéci, kam se schovat. Z vlastních sil se nemůže osvobodit z moci a síly Zla a hříchu. Jeho jedinou šnaci představuji právě čtyři kováři, kteří jej obstoupí ze všech čtyř stran. Obraz tedy vypovídá o závislosti člověka na Boží Milosti. Že člověk potřebuje, aby jej Bůh držel, neboť jestliže Bůh jenom na kousek vzdáli svou ruku, odvolá své kováře, pak člověk padne do moci Čtyř rohů Zla zas a opět. Člověk je tedy závislý na Bohu, na druhé straně však absurdně touží po nezávislosti od moci, která jej  jako jediná může ochránit. Buď se odevzdá do Láskyplné péči Boží, anebo se vydá na pospas Zlu, Hříchu, Moci. Jiná možnost není. Obraz je popsán v druhé kapitole knihy Zacharjáše.

Čtyři větry ze čtyř končin nebes: V bibli vystupují (minimálně) na dvou místech. Jednak v knize Job. Zde se Boží vítr opřel do domu prvorozeného Jobova syna ve chvíli, kdy se tam shromáždili všichni sourozenci k oslavě narozenin jednoho z nich. Dům se zřítil a všechny Jobovy děti zahynuly. Příběh popisuje první kapitola kniha o Jobovi. Druhý příběh vypráví prorok Ezechiel. V údolí suchých kostí byl prorok vyzván Bohem, aby prorokoval duchu od "čtyř" větrů, který pak sestoupil na povražděné a oživil je. Příběh je zapsán v 37. kapitole proroka Ezechiele...

Požehnaný čas!

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1 (2x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře