Rejstřík:Beltšasar,BenediktXVI i Beltémská kaple

23. prosinec 2010 | 10.20 |

Rejstřík osob (a míst), kteří ovlivnili křesťanství, ať pozitivně, nebo negativně:  "Bel - Bet"

Vážený čtenáři, zvu Vás opět na výlet do hlubin rejstříku osob a míst spojených s křesťanstvím, ať už pozitivně, nebo negativně. Dnes se například seznámíme s Beltšasarem, s Benediktem XVI a navštívíme místa jako Betlémskou kapli, Betsaidu či vesničku Betanii.

Písmeno: A, B

Beltšasar, Daniel: Starozákonní prorok žijící v době babylónského zajetí v šestém století před Kristem. Jeho jméno Daniel bylo židovské a znamenalo: Bůh je můj soudce (nebo: obhájce), jméno Beltšasar pak dostal na dvoře babylónského krále Nébukadnesara, zanamená: Marduku, jeho život zachovej. Tímto způsobem jej chtěl babylonský král připravit o víru v Hospodina a Jeho Požehnání. Avšak, v judaistické kultuře jméno není otázkou toho, jak člověka ten či onen nazývá, ale obsahu srdce, otázkou osobnosti člověka, toho nejvnitrnějšího Já, co dělá Františka Františkem, Pepíčka Pepíčkem, či Venouška Venouškem. Tento svévolný akt krále Nebúkadnesara tedy nemohl mít nejmenší vliv na vztah mezi Dabielem a Hospodinem, pokud by tato změna neovlivnila negativním způsobem samotného Daniela.... Tento prorok byl do babylonského zajetí  přesídlen možná již jako dítě či mladík společně s králem Jojákínem v první vlně deportace, v roce 597 před Kristem (ale možná již v "nulté" vlně v roce 605 př.n.l.). Možná pocházel z královského rodu davidovců. Spolu se svými třemi přáteli (Azarjášem , Míšaelem a Chananjášem) byl vybrán pro službu v královských úřednických službách, při čemž se vyšvihnul až na místo odpovídajícímu současnému premiérovi. Insipiroval knihu nesoucí jméno Daniel..

Belzebul: Pán much. Pohanský bůh, později jedno ze satanových jmen. Ježíš Kristus byl při jedné příležitosti nařčen, že ve jménu tohoto knížete temných sil vyhání démony.

Ben-Ami: Praotec starověkého národa amánovců, jeho jméno znamená "Syn mého příbuzného," nebo-li dítě incestu. Když Bůh vyvedl Lota ze Sodomy, zamířil do městečka jménem Soár a odtamtuď uprchnul do hor. Jeho dcery zjistili, že v té krajině nebyl muž, který by byl ochoten vzít "po obyčeji celé země", t.j. v manželství muže a ženy. Sestry se tedy dohodnou, že svého otce opijí a vyspí se s ním. Ben-ami se pak narodil té mladší z nich.

Ben-Gurion, David: (1886-1973) Židovský sionistický politik, zakladatel státu Izrael a jeho první premiér. Wiki uvádí, že Posmrtně byl Ben Gurion časopisem Time zařazen mezi 100 nejvýznamnějších lidí století. Podrobněji: http://cs.wikipedia.org/wiki/David_Ben_Gurion

Benedikt z Nursie: Křesťan žijící na přelomu pátého a šestého století po Kristu, zakladatel řádu benediktínů. Katolická církev ho uctívá jako svatého a jmenovala jej za "patrona Evropy."  Wiki: http://cs.wikipedia.org/wiki/Benedikt_z_Nursie

Benedikt XVI.: Současný 265. papež, biskup římský, vlastním jménem Joseph Ratzinger, narozen 16.4. 1927. Za papeže jej zvolili v kardinálské konkláve dne 24.4.2005 po smrti papeže Jana Pavla II. Před zvolením působil jako prefekt v otázkách víry (hlavní "inkvizitátor") a jako pravá ruka Jana Pavla měl velkou zásluhu na úspěchu jeho pontifikátu. Je známý svým konzervatismem, zejména v oblasti sexuální morálky. Někdy řekne pravdivý, byť silný výrok, který zvedne vlnu emocí, a ta jej pak donutí formulace mírnit a otupovat.  V době svého "pontifikátu" musí čelit velkému skandálu, tzv. "pedofílii" mezi kněžími. V práci s médii tedy není tak zdatný, jako jeho předchůdce, viditelně mu nevyhovuje pozice "světové superstar."  Věnuje se i publikační činnosti. Nedávno navštívil i Českou republiku, kde v rozhovoru s ekumenickými představiteli nepřímo odmítl církvím bez "apoštolské posloupnosti" nazývat se církvemi, přtomni představitelé to nechali bez komentáře, buď ze slušnosti hostitele, nebo si toho jednoduše nevšimli. Benedikt tedy velmi potřebuje  i modlitby nás, nekatolických protestantů :-)

Beneš, Bohuslav (1908 - 1989): Kazatel Církve bratrské, v těžkých letech 1955 až 1975 předseda Rady, absolvent Husovy bohoslovecké fakutly v Litomyšli, a biblického ústavu v St. Chrischoně, pocházel z kazatelské rodiny, sloužil v Žižkovském sboru po kazateli Františku Urbánkovi, pak čtyři roky (1951-1955) ve funkci tajemníka Rady. Bohu  díky za tohoto služebníka.

Benjamin: Nejmladší syn patriarchy Jákoba. Jeho jméno znamená "Syn zdaru." Jeho matka, Jákobem milovaná Ráchel, zemřela při porodu. Po Josefovém odchodu pro zradu jeho starších bratrů se Benjamin stal nejolíbenějším Jákobovým synem, posledním, který mu mohl připomínat Ráchel. Když kenaanskou zemi postihl hlad, odmítl Jákob poslat Benjamína do egypta, podlehl až na nátlak egyptského "předsedy vlády." U Benjamína se pak našal stříbrný kalich ukradený údajně z domu tohoto vlivného egypťana. Benjamín byl obviněn z krádeže, ale jeho starší bratři se za něj postavili. Nakonec se ukázalo, že to byla zkouška: Egyptským "ministerským předsedou" byl totiž Josef, zrazený a prodaný bratr. Benjamín se tak stal - nevědomky - tím, kdo smířil rodinu a zahojil dávné rány. Benjamín se stal praotcem stejnojmenného Izraelského kmene - pokolení...

Beran, Josef kardinál: (1988 - 1969), byl katolický kněz, pražský arcibiskup, politický vězeň. V době nacismu byl zavřený v koncentračním táboře v  Terezíně a v Dachau, "seděl" například s kazatelem CB a tajemníkem Rady Josefem Cvrčkem anebo se sudetským němcem, knězem Richardem Henkelem.  V čele české katolické církve stál ve velmi nesnadné od roku 1946 a čelil snaze komunistického režimu zničit katolickou církev. Exkomunikoval kněze Jana Plojhara, který jako předseda lidovců zasedal v komunistických vládách. Mezi léty 49 až 51 byl vězněn v domácím vězení a později i na jiných místech. V roce 1965 byl jmenován kardinálem, režim mu umožnil vycestovat, ale už se nesměl vrátit. Zemřel v Říme v roce 1969. Wiki: http://cs.wikipedia.org/wiki/Josef_Beran

Beránek: Jedno z Božích jmen Ježíše Krista, které odkazuje na skutečnost, že Kristus je naplněním všech obětí vyžadovaných Starým Zákonem

Bernadotte, Folke: Švědský diplomat, který za Druhé Světové Války zachránil život 15.000 židům. Po té působil jako prostředník v době arabsko - izraelském konfliktu. V roce 1948 byl zavražděn fanatickými sionisty. Wiki: http://cs.wikipedia.org/wiki/Folke_Bernadotte.

Bernard z Clairvaux: Významný středověký teolog, mnich, římsko-katolickou církví posmrtně jmenován za "učitele církve," kazatel první poloviny 12. století, člen řádu cisterciáků,  autor řeholních pravidel řádu cisterciáků i templářů, velký propagátor druhé křížové výpravy. Mezi jeho žáky patřil například papež Evžen III, na kterého měl velký vliv.

Betanie: Vesnička nedaleko Jeruzaléma, kde žili sourozenci Marie, Marta a Lazar, kterého vzkřísil z mrtvých. Zde také večeřel šest dnů před velikonocemi, při čemž Marie pomazala Jeho Nohy vzácným olejem. Více v článku: Dům Šimona Malomocného...

Bethany Church: Partnerský "svobodný" sbor  sboru Církve bratrské v Havířově. Spolupráce se odvíjí především v rámci English campů, Bethany Church také vysílá misionáře, a to nejenom do České republiky. Tento sbor sídlí v Denveru, ve státu  Coloredo, USA.

Bethesda: Rybník v Jeruzalémě, kde se čas od času anděl sestupující z nebe a vířící vodu uzdravil toho, kdo se jako první vykoupal. Zde Ježíš uzdravil člověka trpící nemocí již třicet osm let.

Betlém: Původním kenaanským názvem Efrata, město, u kterého byla pohřbena Ráchel, z tohoto města pocházel král David a narodil se zde i Ježíš Kristus. V Bibli je ještě zmínka, že syn krále Šalamouna, král Rachabeám,  po odpadnutí králoství Severního Izraele od Judy jej nechal nově opevnit a přestavět.

Betlémská kaple: Kaple postavená v roce 1391 a určená pro výhradně česká kázání. Nešlo tedy o prostor, kde by se konaly plné mše s přijímáním. Založili jej měšťané Hanuš z Mühlheimu a Jan Kříž. V nejslavnějším období mezi léty 1402 až 1413 zde kázal mistr Jan Hus, později ve dvacátých letech šěstnáctého století například chilialista Thomas Münster. Pak začala kapla chátrat, nezachránili ji ani jezuité, kteří ji získali do správy v době po Bílé hoře. V roce 1786 proto byla zbořena. Pak ožila ve filmu Otakara Vávry Jan Hus, čímž opět probudila zájem veřejnosti, proto byla v padesátých letech minulého století postavená její věrná replika. Dnes slouží i jako aula Českého vysokého učení Technického v Praze.

Betsaida: Město v Galileji ležící u Galilejského jezera, ze kterého pocházeli apoštolové Filip a Natanael Bartoloměj. Pravděpodobně se zde narodili i Šimon Petr s Ondřejem, kteří se později, možná ještě v dětství, přestěhovali do blízkého Kafarnaum.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 4 (1x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře