Izajáš: Výnos proti synu jitřenky

2. červenec 2010 | 07.50 |

V den, kdy ti dá Hospodin odpočinout
od tvého trápení a nepokoje,
od tvrdé otročiny, jíž jsi byl zotročen,
proneseš o babylónském králi pořekadlo:
"Jak pominul poháněč, jak pominula knuta!"


Hospodin polámal hůl svévolníků, žezlo vládců,
jež zběsile bilo národy ranami bez ustání,
hněvivě vládlo pronárodům nezkrotným pronásledováním.

V míru odpočala celá země,
všechno zvučně plesá.
I cypřiše se radují nad tebou
i libanónské cedry od chvíle,
kdy jsi padl: "Už nevstane ten, kdo nás kácel!"

I nejhlubší podsvětí
je kvůli tobě rozrušeno,
čeká na tvůj příchod,
probudilo kvůli tobě
přízraky všech vojevůdců země.
Všechny krále pronárodů přimělo
vstát ze svých trůnů.

Ti všichni se ozvou a řeknou tobě:
"Také jsi jako my pozbyl síly?
Už jsi nám podoben!


Do podsvětí byla svržena tvá pýcha,
hlučný zvuk tvých harf.
Máš ustláno na hnilobě,
přikrývku máš z červů."

Jak jsi spadl z nebe,
třpytivá hvězdo,
jitřenky synu!
Jak jsi sražen k zemi,
zotročovateli pronárodů!


A v srdci sis říkal:
"Vystoupím na nebesa,
vyvýším svůj trůn nad Boží hvězdy,
zasednu na Hoře setkávání na nejzazším Severu.
Vystoupím na posvátná návrší oblaků,
s Nejvyšším se budu měřit."

Teď jsi svržen do podsvětí,
do nejhlubší jámy!
Kdo tě uvidí, budou se dívat a divit:
"To je ten muž, který zneklidňoval zemi
a otřásal královstvími?


Svět měnil v poušť,
bořil jeho města,
vězně nikdy nepropouštěl domů."

Všichni králové pronárodů,
všichni leží slavně ve svých hrobkách,
ale tebe pohodili mimo hrob jak ohavný výhonek;
jsi jako šatem přikryt zavražděnými,
porubanými mečem, svrženými do kamenité jámy,
jsi jak pošlapaná mršina,
nebudeš připojen k nim v hrobě.


Vždyť jsi ničil vlastní zemi,
vlastní lid jsi vraždil.
O potomstvu zlovolníků nebude navěky zmínky.

"Připravte jeho synům jatky pro nepravost otců!
Nepovstanou, nezmocní se země a svět nezaplní městy."


"Já povstanu proti nim,
je výrok Hospodina zástupů,
vymýtím jméno Babylónu
i pozůstatek po něm,
nástupce i následníka,
je výrok Hospodinův.

Proměním jej v hnízdiště sýčků a ve slatiny,
vymetu jej pometlem zkázy,
je výrok Hospodina zástupů."


Hospodin zástupů přisáhl:
"Jak jsem si předsevzal,
tak se stane,
a pro co jsem se rozhodl,
to se uskuteční:

Rozdrtím Ašúra ve své zemi,
rozšlapu ho na svých horách
a z nich sejmu jeho jho.


Z ramene jim bude sňato jeho břímě."


To je rozhodnutí učiněné o celé zemi
a to je paže napřažená proti všem pronárodům.

Když Hospodin zástupů rozhodl, kdo to zruší?
Jeho paže je napřažena, kdo ji odvrátí?


Z knihy proroka Izajáše, 14. kapitoly...

Poznámky:Toto místo bývá mylně interpretováno jako proroctví o Satanovi.  V Bibli však nikde není toto proroctví satanovi připsáno. Izajáš jej pronesl o babylónském králi, respektivě o babylónské říši. Tvrdit, že zde se mluví o Satanovi, znamená učit něco, co Bible neučí. A to je velice nebezpečné.

Nás, lidi ve dvacátém prvním století, může pohoršit jedna věc: Zodpovědnost synů za hřích svých otců. Obdobná věc jako tady, se píše i v desateru: Stíhám vinu otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kteří mě nenávidí... (Ex 20,8). Copak syn může za nepravost svého otce? Ano, nese ji, jestliže se sám od ní nedistancuje. Jestliže syn vidí hřešit svého otce, neodsoudí to ve svém srdci, ale naopak, bude jednat stejně, pak na něm nespočívá pouze vina vlastní, ale i bina svého otce. Právě proto, že ho viděl hřešit, viděl důsledky jeho hříchu a přesto se od cesty svého otce neodvrátil. Jestliže se však v srdci distancujeme od vin svých otců, vyznáme v pokání jejich hříchy, poprosíme za odpuštění a očištění, Bůh nás pro Krev Jeho Syna za Hříchy Vylitou vyslyší, neboť: ...prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kteří mě milují a má přikázání zachovávají.(Ex 20,6).  Jestliže vyznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti. (1 Jan 1,9).

Podrobněji v článku: Kdo je nám Otcem?

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 2 (1x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře