Izajáš: 6x běda

18. květen 2010 | 17.16 |

Běda těm,
kteří připojují dům k domu
a slučují pole s polem,
takže nezbývá žádné místo,
jako byste jen vy byli usedlíci v zemi.

V uších mi zní slovo Hospodina zástupů:
"Ano, zpustnou četné domy,
i velké a pěkné budou liduprázdné.
Deset jiter vinice vydá jediný bat
a chómer osevu vydá jedinou éfu."

Běda těm,
kteří za časného jitra
táhnou za opojným nápojem
a až do setmění je rozpaluje víno.

Citera a harfa,
bubínek a píšťala
a víno jsou na jejich pitkách,
ale na dílo Hospodinovo neberou zřetel
a dílo jeho rukou nevidí.

Proto bude můj lid vystěhován,
neboť nemá poznání.
I nejváženější budou hladovět,
jeho hlučící dav bude prahnout žízní.

Podsvětí roztáhne svůj chřtán
a dokořán rozevře svou tlamu.
Do něho sestoupí jeho důstojnost i jeho hlučící dav, jeho hukot a jásot.
Sehnut bude člověk
a ponížen muž, oči
zpupné budou poníženy.

Hospodin zástupů se však vyvýší soudem
a svatý Bůh se prokáže svatým spravedlností.

Jako na své pastvině se tam budou pást beránci,
a kde zůstaly trosky po zbohatlících,
budou jíst bezdomovci.


Běda těm,
kdo v provazech šalby vlečou nepravost,
jako by v postraňcích táhli povoz hříchu,
a říkají: "Nechť urychlí a uspíší své dílo,
ať je uvidíme; nechť se přiblíží
a uskuteční úradek Svatého,
Boha Izraele, ať jej poznáme."

Běda těm,
kdo říkají zlu dobro
a dobru zlo,
kdo vydávají tmu za světlo
a světlo za tmu,
kdo vydávají hořké za sladké
a sladké za hořké!

Běda těm,
kdo jsou moudří ve vlastních očích
a rozumní sami před sebou.

Běda bohatýrům zdatným v pití vína,
mužům udatným v míchání opojných nápojů,
těm, kdo za úplatek ospravedlňují svévolníka
a spravedlivým upírají spravedlnost.

Proto jako jazyky ohně stravují strniště
a suchá tráva mizí v plamenech,
tak ztrouchniví jejich kořen
a jejich květ odlétne jako prach,
neboť odvrhli zákon Hospodina zástupů
a řečí Svatého, Boha Izraele, pohrdli.

Proto plane Hospodin hněvem proti svému lidu;
až napřáhne na něj ruku a udeří jej,
budou se chvět hory,
mrtvol bude jako smetí na ulicích.

Tím vším se jeho hněv neodvrátí
a jeho ruka zůstane napřažená.
I vztyčí korouhev k dalekému pronárodu,
hvizdem jej přivolá od končin země.

Hle, přijde rychle a hbitě.
Nikdo v něm nebude znavený,
nikdo nebude klopýtat,
nikdo nezdřímne,
nikdo nebude spát, nikomu se nerozváže pás na bedrech,
nikomu se nepřetrhne řemínek u opánků.

Jeho střely budou naostřené,
všechny jeho luky připravené,
kopyta jeho koní budou jako křemen
a kola jeho vozů jako vichr.

Bude řvát jako lvice,
řvát bude jako lvíčata,
zavrčí, popadne úlovek,
odvleče a nevyrve mu jej nikdo.

V onen den se nad ním bude rozléhat
jekot jakoby jekot moře.
Pohlédne-li kdo na zemi,
hle, skličující temnota;
světlo ztemnělo jejím šerem.

Z knihy proroka Izajáše, 5. kapitoly...
 

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1 (1x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře