Pátý den čtvrtého měsíce pátého roku...

1. listopad 2010 | 08.06 |

Třicátého roku ve čtvrtém měsíci , pátého dne toho měsíce, když jsem byl mezi přesídlenci u průplavu Kebaru, otevřela se nebesa a měl jsem různá vidění od Boha. Pátého dne toho měsíce, byl to pátý rok přestěhování krále Jójakína, událo se slovo Hospodinovo ke knězi Ezechielovi, synu Buzího, v kaldejské zemi u průplavu Kebaru. Tam na něm spočinula Hospodinova ruka. ... Když jsem spatřil Hospodinovu Slávu, padl jsem na tvář a slyšel jsem hlas mluvícího. Řekl mi: "Lidský synu, postav se na nohy; budu s tebou mluvit." Jakmile ke mně promluvil, vstoupil do mě duch a postavil mě na nohy. I slyšel jsem ho k sobě mluvit. Řekl mi: "Lidský synu, posílám tě k izraelským synům, k těm bouřícím se pronárodům, které se vzbouřily proti mně. Oni i jejich otcové mi byli nevěrni až do tohoto dne. I synové jsou zatvrzelí a mají tvrdé srdce. Posílám tě k nim a řekneš jim: ‚Toto praví Panovník Hospodin,‘ ať poslechnou nebo ne, jsou dům vzpurný. Poznají však, že byl uprostřed nich prorok. Ty, lidský synu, se jich neboj, neboj se ani jejich slov, když jsou vůči tobě zarputilí a jako trní, jako bys bydlel mezi štíry. Neboj se jejich slov a neděs se jich, jsou dům vzpurný. Promluvíš k nim má slova, ať poslechnou nebo ne; jsou to vzpurníci. Ty, lidský synu, slyš, co já k tobě mluvím. Nebuď vzpurný jako ten vzpurný dům. Rozevři ústa a sněz, co ti dávám." Tu jsem viděl, že je ke mně vztažena ruka, a hle, v ní knižní svitek. Rozvinul jej přede mnou a byl popsán na vnitřní i vnější straně; byly na něm napsány žalozpěvy, lkání a bědování. Řekl mi: "Lidský synu, sněz, co máš před sebou, sněz tento svitek a jdi, mluv k izraelskému domu." Otevřel jsem tedy ústa a on mi dal ten svitek sníst. Řekl mi: "Lidský synu, nakrm své břicho a naplň své útroby tímto svitkem, který ti dávám." Snědl jsem jej a byl mi v ústech sladký jako med.  Z knihy proroka Izajáše, první, druhé a třetí kapitoly.

Vážený čtenáři, tento biblický úsek, dá-li Pán a budete - li chtít, se stane hlavním námětem na články pro příští dny. Abych pravdu řekl, ještě nevím, kolik jich na toto biblické místo vznikne. Zvu Vás na výpravu skrze dávné časy a jednoho velice zvláštního kněze do našeho srdce a svědomí.

Kněz Ezechiel, syn Búzího, nás zavádí do "páteho dne čtvrtého měsíce pátého roku přesídlení krále Jojákína." To byla jedna z nejkrizovějších a nejtěžších dob v židovských dějinách. V roce 597 před Kristem dobyl babylonský král Nebúkadnesar poprvé Jeruzalém, část šlechty, národa a inteligence, včetně krále Jojákína a kněze Ezechiela, odvedl do babylónského zajetí a otroctví. Zanechanému lidu pak určil za krále Sidkijáše, strýce odvedeného panovníka. Tento král se za deset let proti Babylonii vzbouří a král Nébukadnesar vtrhne do Izraele podruhé.

Zničí, vyrabuje a vyvraždí Jeruzalém, zboří Chrám postavený Šalamounem, většinu národa znovu odvede do zajetí a otroctví. Temito děsivými léty a událostmi už jsme se na tomto blogu dvakrát zabývali: Když jsme mluvili o "Tvých prorocích " + články souisející a ve článku "Čím je reálnější nebezpečí tím, více se cítíme být závislí na Bohu... " Máte-li zájem si danou dobu připomenout, pak Vás srdečně k návštěvám těchto článků zvu.

Dnes mne zaujalo, kde a kdy Hospodin Bůh promluvil poprvé ke knězi Ezechielovi. Jednalo se o pohanskou půdu, o babylónii u řeky Kebaru, kde žila část prvních přesídlenců. Touto otázkou jsme se již také zde, na tomto blogu, zabývali, v článku: Bůh se zjevuje i na "pohanské" půdě... A to je důvod, proč se o této okolnosti dnes pouze zmiňujeme. Pro hlubší pochopení významu tohoto Božího kroku bych Vás rád opět přesměroval na odkazovaný článek.

Velice zajímavé je také datum, kdy Bůh Ezechiela oslovil: Jedná se o "páteho dne čtvrtého měsíce pátého roku přesídlení krále Jojákína." Ocitáme se tedy přibližně uprostřed časové osy mezi první a druhou deportací, mezi prvním a druhým dobytí Jeruzaléma. Izrael se ocitl na polovině cesty mezi prvním Božím trestem a druhým.

A jak je patrno z kontextu i z předchozích článků, Izrael se ze svých chyb a hříchů vůbec nepoučil. Pokračoval svou cestou, neposlouchal proroky Boží a Boží Slovo, ale proroky "své", kteří mu předkládali Slovo líbivé a ukolébavající. Ocitáme se uprostřed období, o kterém autor knihy Pláče referuje Slovy: Tvoji proroci pro Tebe viděli klam a nesmysly; neodhalili tvoji vinu, aby změnili Tvůj úděl. Viděli pro Tebe klamné a svůdné výnosy. Pláč 2,14.

Ocitáme se uprostřed, v centru. A to nepovažuji za náhodu. Ve mne to evokuje představu vah, jemně nastavených vah, jejichž obě ramena nesou stejný náklad. A pak záleží jen a pouze na tom, na kterou hromádku přisypeme, aby se ta či ona mísa převážila na tu či onu stranu. Jedná se o chvíli těsně před uklouznutí na šikmé střeše. O poslední chvíli před suštěním laviny událostí, které již nepůjdou změnit a jejichž důsledky jsou neodvolatelné.

Takovéto chvíle známe každý z nás. Z našich vlastních životů. Každý z nás si sebou neseme věci, které již nejdou vrátit zpět. Žijeme v době Boží Milosti. Ale tato doba není nekonečná. Jednou Bůh řekne: A dost - měli jste dost času a šancí se obrátit a vrátit zpět ke mně. A zapečetí naše skutky a naše životy, takže k nim již nebudeme moci nic dodat, nic přidat. A bude nás soudit podle tohoto zapečetěného listu.

Posláním proroka Ezechiele dává Bůh Izraeili poslední šanci k pokání. Když o pouhé dva roky později k Ezechielovi přijdou starší Izraele, aby se jej zeptali na Boží Slovo, Bůh se s nimi zcela jednoznačně odmítne bavit. Poslední šance, kterou Izrael dostal. Poslední šance opustit cestu od jednoho neštěstí k druhému a vrátit se na Cestu Boží. O které Ježíš řekl: Já jsem ta cesta, pravda i život.

Boží Milost není nekonečná. Jak říká Pavel: Jako spolupracovníci na tomto díle vás napomínáme, abyste milost Boží nepřijímali naprázdno, vždyť je psáno: ‚V čas příhodný jsem tě vyslyšel, v den spásy jsem ti přispěl na pomoc.‘ Hle, nyní je čas příhodný, nyní je den spásy!  Druhý list do Korintu, šestá kapitola.

Nechť Bůh požehná tento článek a Váš den!

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře