Petr Chelčický: Svatokupecký Očistec 11

14. červenec 2010 | 05.00 |

Vážený čtenáři tohoto blogu, rád bych Vám nabídnul druhý traktát Petra Chelčického, který se budu snažit převést do srozumitelné češtiny. Dnes po delší době pokračujeme již 11. dílem. Toto Chelčického dílo je známe pod názvem "O očistci." Původní text můžete najít v níže uvedené literatuře...

Ó Pane Králi věků, rač povstat a pošli jako anděle Své svaté, pravdivé a věrné kazatele. Učiň je hlásnou troubou Svého Slova. A osvoboď Lid Svůj z rukou těch bezectných lhářů, kteří své lži již dávno ušili a ještě nepřestávají šít rozličné pasti Tvého lidu. Jak chytrýcky si připravuji baťohy své, aby napásly své nenasytné břicha, své milenky i levobočky.  K tomu ůčelu loví lid Tvůj zneužíváním Tebe Samého, Tvého Syna, Všechny Jím Ustanovené Svátosti, Pannu MArii s apoštoly, Starého i Nového Zákona, anděly, peklo a všechny ďábly. Tak moudře zaopatřili svá tučná těla, aby je pásli a drahými rouchy oblíkali. Stále nekompromisně předkiádaji své polštáře i podušky, ušité tu falešnou, tu pravou mírou, aby se hodily pod každou hlavu, živých i mrtvých. Touží totiž, aby jejich pastva trvala na věky. 

A největší polštář je Očistec. Někteří jej šili u termálních pramenů, jiní zase naopak u ledu při návštěvě lázní, další v hoře podobné vápenci (??). A pak použili Tomáše, mnicha z Akvina, aby to všechno přešili do jednoho polštáře a ustlali ve Třetím pekle. Teď jej nýnější mistři, kněží i všichni služebníci Antikrista pilně opravují. Zastupují všem cestu, aby nikdo neminul to peklo. Natož aby snad někdo uvěřil tomu, že pravého očištění a úplného spasení se člověku dostane úplně někde jinde.Jenom cestu skrze to peklo hlásají a očištění skrze peklo. Že prý ono ke spáse dopomůže svým mučením, přátelé pak přihodí penízky a jiné úplatky a kněží ono dílo dokončí svatokupeckými mši a pronajatými modlitbami. 

Už ví, jak na své ovečky. Když nepomůže se jim vlichotit, lhát o Bohu, děsit ďáblem, a sedmi svátostmi je oloupit, vždy je pak možno jít přes jejich pozůstalé přátelé a příbuzné. Těm pak barvitě vylíčí, jak jejich nebožtík trpí v tom pekle, jak ho tam mučí a jak volá: Smilujte se! Smilujte se nade mnou, aspoň vy, moji pozůstalí přátelé a příbuzní! A pak jim kněží, skrze nečistého ducha s cizoložným úmyslem, pohrozí a citově je zvydírají: Ó, hanební pozůstalí, jak vy na své předky kašlete! Oni k Vám volají a vy neslyšíte! Pamatujte si, jak se vy dnes zachováváte ke svým předkům, tak stejným způsobem na vás budou pamatovat i Vaše děti! Avšak kněze k těmto řečem vůbec nemotivuje nějaká starost o duše pozůstalých.To né, oni tím pečují pouze o svůj břich. To své vlastní peněženky nastavují, zda by jim tam někdo milosrdný nehodil, pár deseti či stovek tisíců korun z pozůstalosti svého otce a neřekl jim: "Tady máte, velebný pane, posluž prosím za mého nebožtíka otce třicet mší, napiš jeho jméno do knihy a pros za něho Boha.

" A náš kněz by na to odpověděl: "Velice rád, milý synu, velice rád. Chválím tě, jak myslíš na své předky. I tobě se dobře povede..."  A zde vidíme pravý původ těch jejich pronajatých modlitbách: Čím jménem byli zakoupeni, za toho v modlitbách prosí, čím jménem zakoupení nebyli, na toho v modlitbách zapomínají. Kdo nezaplatí, tomu onen polštář pod hlavu nedají. Ten musí i v pekle ležet jako pes na smetišti.

 A tak, chce - li kdo, ať důvěřuje Synu Božímu.  Ten říká, že nájemník se o svěřené ovce nestará stoprocentně. Protože nepřišli z jiného důvodu, než aby kvůli ziskům z farnosti kradli lidem Pravdu Boží.Aby je vraždili na duši, k čemuž jako zbraň používají ďáblovy lži: Bludy, básně, zlé příklady. Mezitím je připraví o majetek a nakonec své farníky zatratí. Takovéto "požehnání" přijímají lidé z rukou lotrů a zlodějů. K tomu, k vlastní záhubě,  si je najímají lidé nevěrní Bohu. A proto Pán Ježíš promlouvá ke svému stádu: "Bedlivě se chraňte před falešnými proroky, kteří k Vám přicházejí v beránčím rouše, ale uvnitř jsou hladoví vlci. Podle skutků je poznáte!" (Mt 7, 15n) Pravý prorok Pána Ježíše káže: "Čiňte pokání a věřte Písmu, protože přiblížilo se království nebeské!"(Mk 1,15). S touto zvěstí posílá Pán Ježíš své apoštoly a pravé proroky, když praví: "Jděte po celém světě a kažte evangelium. Kdo uvěří evangeliu a pokřtí se, bude spasen, kdo neuvěří, bude zatracen!" (Mk 16, 15n.) Tuto zvěst zapečetil svou vlastní pečetí, že bez víry v evangelium všechny na věky zavrhne, když prohlásil: "Nebudete-li činit pokání, všichni společně právě tak zahynete!" (Lk 13,3). Takto zní svědectví pravých apoštolů!

==============================

Zdroj původního textu:
Boubín, Jaroslav: Petr Chelčický - spisy z Pařížského sborníku, Praha : Historický ústav Akademie věd České republiky, rok 2008, strana 141.

Vyjádření Historického ústavu:
Historický ústav ani autor nemají námitek proti používání Vašich textů na internetu, pokud bude vždy citován originál díla s odkazem na stránky a zřetelně vyznačeno, že příslušné úpravy, které internetově publikujete, jsou autorsky Vaše.

Historický ústav AV ČR
Prosecká 76
190 00 Praha 9

www.hiu.cas.cz 

Doručeno mejlem: 8.12.2009, v 12:25

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře