Petr Chelčický: Základy lidských tradic - Závěr

18. červenec 2010 | 05.00 |

Petr Chelčický: Úvaha o základů zákonů (tradic) lidských - Závěr

Kapitola sedmá.
Také nesprávná pravidla přidali k Tělu Boží, které přece samo o sobě dokonale ustanovil Ježíš Kristus, když pravil: "Mé tělo je pravým pokrmem a má krev pravým nápojem. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, ten ve mne zůstává a já v něm..." To je Kristův zákon. Ale oni přikázali, aby každý minimálně jednou ročně musel přijímat. To vede k tomu, že mnozí přijímají nedobrovolně, z donucení, jenom proto, aby na ně nebyla uvalena církevní klatba. Touto povinností zatížili hříšníky žijící v neustálém hříchu. Hříšníky, kteří nejsou hodni se na Tělo Boží ani podívat natož je přijímat, těm zaměnili mši svatou za věčné divadlo, se světlonoši, kejklíři a hudebníky. Svedli je, aby takto oslavovali Tělo Boží, které oni sami znesvěcují tím, že jako nějaký amulet jej berou na válečná tažení a do bitev.

A dalšími svatokupectvími se proviňují! Prodávají zádušní mše, ke kterým se nechávají kněží najmout, aby za deset patnáct kop ukázali Tělo Boží, bez kterého by nemohli svatokupecky prodané bohoslužby dokončit. Pro tyto lidské zvyky přidané k Božímu Slovu ztratil lid veškerý užitek, který by měl, kdyby Tělo Páně přijímal tak, jak má. A tak, místo aby získali posilu pro svou duši z Pravého pokrmu a Pravého nápoje, si odnášejí smyslový umělecký zážitek pro potěchu těla.

Závěr:
Takže toto všechno jsem vypsal o pravidlech, nařízeních, zvycích, zákonech lidských, abych ozřejmil, že není pravda, že by byly ukryty ve Slově Božím, anebo že by společně s Ním spolupracovaly na Dobrém Díle. Své dílo mylně nazývají dobré. Ale poranily lid ranou, která nemá léku. Boží Slovo umrtvily a vyhodily jej ven, pak se samotní postavily na Jeho Místě. Smrt drží v rukou, smrt k zabití světa.

Žádnou jinou věc, která by vnikla mezi křesťany, Bůh tak nesnáší, jako tyto zákony, neslučitelné s Božím Slovem. Zákony škodící věřícím, které jsou založeny na tom, že křesťané opustili Boha a zavrhli Jeho Slovo. Jsou tak vzdálení od Boha, nenesou Jeho Skutky, nemají v Něm naději. A tak jim nezůstává nic jiného, než aby se v zoufalství ke skutečnému pohanství obrátili. A tak mají množství zákonů, pravidel, zvyklostí, slavně oblečených Písmem a důvtipem mistrů. Přivazují se k Bohu mylnou spravedlností a službou podle lidských výmyslů. Tímto se přikrývají, aby se zdáli být praví křesťané. Popel na hlavu si první středu v postu sypou, aby nevypadali tak velcí žrouti a pijani jako v předchozí den. Ač odpadli od Boha, což by si nemohli ospravedlnit jinak, než skrze tyto svá jedovatá učení, přesto se lživě a pokrytecky chlubí Bohem a tím, že činí jeho dílo.

Děkujeme za pozornost!

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře