F.F.Bruce:Věrohodnost popisu zázraků v Evangeliích

22. srpen 2010 | 05.00 |

Následující článek tvoří citace z knihy F.F.Bruceho "Věrohodnost Nového Zákona : Můžeme důvěřovat spisům Nového Zákona?",kterou vydalo nakladatelství Návrat v Praze v roce 1992. Knihu přeložil Bohumil Kejř. Budu citovat stránky 45, 48 a 49... 

"    ... sluší se říci něco o zázracích, které jsou (v evangeliích) popisovány. Pro mnoho čtenářů jsou právě záznamy o zázracích hlavní překážkou uznání hodnověrnosti novozákonních knih.

Do určité míry se dá říci, že věrohodnot těchto událostí je věcí historické kritiky. Jsou - li podávány autory, kteří se z jiných důvodů ukázali věrohodnými, jsou přinejmenším hodny vážné pozornosti historiků. V literatuře nacházíme mnoho druhů zázračných událostí, ale evangelium od nás nežádá víru, že Ježíš nechal putovat slunce od západu na východv jednom dni, nebo něco podobného. Obecně řečeno, jsou druhem skutků, jaké mohou být očekávány od Osoby, kterou nám evangelia vypodobňují jako Ježíše. Ani v nejstarší záznamech, které předcházejí evangeliím, nenalézáme Ježíše bez nadpřirozených rysů. A tak ani nemůžeme být překvapeni, jestliže jsou mu připisovány nadpřirozené skutky. Odmítáme - li od počátku ideu nadpřirozeného Ježíše, pak také zamítáme Jeho Zázraky. Jestliže naopak přijmeme obraz, jak Jej vykreslují evangelia, pak pro nás zázraky přestanou být nepřekonatelným kamenem úrazu.

Historik bude nepochybně přísnější při zkoumání důkazů o těchto zázracích. Kde však budou zázraky skutečně dobré, nebude je a-priory odmítat. Tak profesor A.T.Olmstead v jedné své knize podává Ježíšův život čistě z historického pohledu. Píše:  Tak jako v mnoha zápisech našich nejlepších pramenů, historik je může jenom opakovat bez pátrání po psychologických nebo jiných vysvětleních." To nemusí uspokojovat lékaře ani psychologa a nespokojí se s tím ani teolog. Ukazuje se, že historická metoda - jako jakákoliv jiná vědecká metoda - má svá omezení, když se setká s jevem, který je svou podstatou jedinečný.

...

V očích lidí byl Ježíš na kříži bláhovostí a slabostí. Hledíme - li však na kříž světlem vzkříšení, pak vidíme v ukřižovaném Kristu moc a moudrost Boží. A jen tak můžeme správně hodnotit příběhy o zázracích v evangeliích. Je-li Kristus Boží mocí, potom tyto příběhy nejsou překážkou víry, ale jeví se jako přirozené a logické. Od Toho, který byl Vtělenou Boží Mocí,  samozřejmě očekáváme projevy Boží moci. Naše hodnocení zázraků bude záviset na našem hodnocení Krista. V evangeliích máme o nich zprávy, protože jsou ukázkami moci, která vyvrcholila ve vzkříšení. Z tohoto hlediska jsou příběhy o zázracích naplněny evangelikálním významem.

Otázka, zda jsou zázračné události v evangeliích pravdivé, nemůže být zodpovězena jen pojmy historického výkumu. Nemůžeme historický výzkum zcela vynechat, protože hlavním smyslem evangelia je, že Kristus, Moc a Milost Boží, vstoupil do lidské historie, aby vykoupil svět. Historik může dojít k závěru, že se tyto věci pravděpodobně staly, a přece se nesetkají s ohlasem, který si pisatelé těchto událostí přáli vyvolat. Otázka, zda jsou zázračné udlosti pravdivé, musí výt vposledku zodpovězena osobní odpovědí víry. Nejen víry v tyto události jako historická fakta, ale vírou v Ježíše Krista, který je učinil. Tato odpověď víry nás nezbavuje povinnosti porozumět zvláštnímu významu některých zázračných událostí. Musíme o nich  uvažovat ve světle všech dostupných znalostí, historických i jiných, které je mohou podpořit. Jde však o druhotná hlediska. Prvotní je vidět celou otázku ve správných souvislostech, daných významem největšího ze všech zázraků, vzkříšením Kristovým..."

Profesof F.F.Bruce byl profesorem biblické kritiky a exegeze na univerzitě Manchesteru.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Související články

žádné články nebyly nenalezeny

Moderované komentáře