Město živých a město mrtvých...

18. duben 2010 | 07.16 |

Vážení čtenáři, milí návštěvníci,

máte rádi hry? Když se Vám například předloží dva obrázky a úkolem se pak stane najít co nejvíce rozdílů? Dnes si zahrajeme hru podobnou. Bible nám předkládá dva města, pro zjednodušení jedno nazveme jako "město Ezechielovo," druhého pojmenujeme jako "město z Janova vidění." Zkusme mezi těmito dvěma městy najít, čím se liší a čím naopak se podobají...

Město Ezechielovo:  Zbylých pět tisíc loket našíř podél těch dvaceti pěti tisíc loket  bude díl nesvatý patřící městu, pro sídliště a pastviny; město bude uprostřed něho. A toto jsou jeho rozměry: na severní straně čtyři tisíce pět set loket,  na jižní straně čtyři tisíce pět set loket, při východní straně čtyři tisíce pět set loket a na západní straně čtyři tisíce pět set loket. A město bude mít pastviny o rozměrech: na severu dvě stě padesát loket, na jihu dvě stě padesát loket,  na východě dvě stě padesát loket, na západě dvě stě padesát loket. A toto jsou východy z města: Ze severní strany bude město měřit čtyři tisíce pět set loket;  tam budou městské brány, pojmenované podle izraelských kmenů. Na severu tři brány: jedna brána Rúbenova, jedna brána Judova a jedna brána Léviova. Na východní straně bude měřit čtyři tisíce pět set loket; tam budou tři brány: jedna brána Josefova, jedna brána Benjamínova a jedna brána Danova. Strana jižní bude měřit čtyři tisíce pět set loket; tam budou také tři brány: jedna brána Šimeónova, jedna brána Isacharova a jedna brána Zabulónova. Strana západní bude měřit čtyři tisíce pět set loket; tam budou rovněž tři brány: jedna brána Gádova, jedna brána Ašerova a jedna brána Neftalíova. Obvod bude měřit osmnáct tisíc loket. Jméno města od onoho dne bude: "Zde je Hospodin."  Ezechiel 48K.

Město viděné Janem:   A přistoupil jeden ze sedmi andělů, kteří měli těch sedm nádob a v nich připraveno sedm posledních pohrom, a řekl mi: "Pojď, ukážu ti nevěstu, choť Beránkovu."  Ve vytržení ducha mě vyvedl na velikou a vysokou horu a ukázal mi svaté město Jeruzalém, jak sestupuje z nebe od Boha, zářící Boží slávou; jeho jas jako nejdražší drahokam a jako průzračný křišťál. Město mělo mohutné a vysoké hradby, dvanáct bran střežených dvanácti anděly a na branách napsaná jména dvanácti pokolení synů Izraele. Tři brány byly na východ, tři brány na sever, tři brány na jih a tři brány na západ. A hradby města byly postaveny na dvanácti základních kamenech a na nich bylo dvanáct jmen dvanácti apoštolů Beránkových.

Ten, který se mnou mluvil, měl zlatou míru, aby změřil město i jeho brány a hradby. Město je vystaveno do čtverce: jeho délka je stejná jako šířka. Změřil to město, a bylo to dvanáct tisíc měr. Jeho délka, šířka i výška jsou stejné. Změřil i hradbu, a bylo to sto čtyřicet čtyři loket lidskou mírou, kterou použil anděl.  Hradby jsou postaveny z jaspisu a město je z ryzího zlata, zářícího jako křišťál. Základy hradeb toho města jsou samý drahokam: první základní kámen je jaspis, druhý safír, třetí chalcedon, čtvrtý smaragd, pátý sardonyx, šestý karneol, sedmý chrysolit, osmý beryl, devátý topas, desátý chrysopras, jedenáctý hyacint a dvanáctý ametyst. A dvanáct bran je z dvanácti perel, každá z jediné perly. A náměstí toho města je z ryzího zlata jako z průzračného  křišťálu. Avšak chrám jsem v něm nespatřil: Jeho chrámem je Pán Bůh všemohoucí a Beránek. To město nepotřebuje ani slunce ani měsíc, aby mělo světlo: září nad ním sláva Boží a jeho světlem je Beránek. Národy budou žít v jeho světle; králové světa mu odevzdají svou slávu. Jeho brány zůstanou otevřeny, protože stále trvá den, a noci tam už nebude. V něm se shromáždí sláva i čest národů. A nevstoupí tam nic nesvatého ani ten, kdo se rouhá a lže, nýbrž jen ti, kdo jsou zapsáni v Beránkově  knize života.  A ukázal mi řeku živé vody, čiré jako křišťál, která vyvěrala u trůnu Božího a Beránkova. Uprostřed města na náměstí, z obou stran řeky, bylo stromoví života nesoucí ovoce dvanáctkrát do roka; každý měsíc dozrává na něm ovoce a jeho listí má léčivou moc pro všechny národy.  A nebude tam nic proklatého. Bude tam trůn Boží a Beránkův; jeho služebníci mu budou sloužit, budou hledět na jeho tvář a na čele ponesou jeho jméno. Noci tam již nebude a nebudou potřebovat světlo lampy ani světlo slunce, neboť Pán Bůh bude jejich světlem a budou s ním kralovat na věky věků. Z knihy Zjevení...

Omlouvám se, že dnešní citáty z Písma jsou trochu delší. Nemusíte si jej přečíst hned, stačí, když si jej budeme procházet společně.

Nejdříve si vysvětleme, co dané města představují, zobrazují. Město viděné Janem je uvedeno následujícími slovy: "Ukážu ti nevěstu Beránkovou." Nevěstu Pána Ježíše Krista. To neznamená, že by se Ježíš oženil z městem ne tak docela. Jan nám zanechal popis Nového Jeruzaléma, místa Věčného Života, místa vlády Boha Otce i Jeho Syna, Beránka obětovaného. Toto město, věřím tomu, fyzicky sestoupí  na konci věků, aby vytrhnul Církev, Kristovi Věrné, z tohoto světa.

Ale i když fyzicky toto město teprve přijde, duchovně již zde přebývá.  Protože toto město tvoří právě Církev. Církev Ježíše Krista. Apoštol Jan nám tedy tady nezanechal jenom popis fyzického města, ale i popis duchovního stavu Církve.  Odbobně jako lékař hodnotí zdravotní stav, zde je popsán duchovní stav Církve. Jedná se o duchovní stav Živých, o město Živých

A co město Ezechielovo? Jak studuji rozdíly mezi těmito dvěma městy, začínám si myslet, že Ezechiel popisuje duchovní stav generace židů, která se vrátila z babylonského zajetí. Kde prvotní nadšení velice rychle vyprchalo, až prorok Malachiáš nakonec našel jenom formu náboženství bez jakéhokoliv obsahu. Město Ezechieolovo také tedy popisuje duchovní stav. Je to město mrtvých. Město nevěrných, město, kteří odmítají Boha.

Pojďme se nejprve podívat na to, co mají oba města společné:  Jedná se o půdorys. O půdorys čtverce o dvanácti branách pojmenovaných po jednotlivých pokolení, kmenů, židovského lidu. To vyjadřuje sepětí lidu s Abrahámovým zaslíbením. Oba města na něm staví.

Pojďme tedy k oněm rozdílům:

1)      Město z Janova vyprávění sestupuje z nebe, kdežto město Ezechielovo stojí na zemi. Město popsané Janem není součástí světa, naopak, přichází ze Shora, od Boha a sestupuje na zem. Město Ezechielovo je však se světem spojeno. Leží na něm. Stojí na něm.

Ježíš Kristus však nebyl z tohoto světa. Stejně jako Janovo město přišel od Otce, který jej na zem poslal. Také vše, co Bůh a Ježíš dávají, přichází shůry. Ať se jedná o spasení, o víru, o věčném životě, o obecenství s Bohem. Všechno to se sklání z Výšiny sem k nám.

Ježíš o svých učednících prohlašuje například toto:  Kdyby jste byli ze světa, svět by miloval to, co je jeho. Vy však nejste ze světa, ale já si vás ze světa vybral! Jan 15, 19. Ježíš tedy, svou Církev, kterou si povolal, již vytrhl ze světa. Po světě chodí, ale světu již nepatří.

Za to Ezechielovo město na světě stojí. Staví na něm. Má na něm své pozemky, své majetky. To, co jej zabezpečuje, co jej vyživuje. Je plnou součásti světa.

2)      Město Ezechielovo charakterizují "Východy." Tento rozdíl není patrný v překladu Bible 21. Ale v Ekumenickém a ve Novém Studijním to však přímo bije do očí. Ezechielovo město má "Východy." Jistě, i brány města ze Zjevení jsou dennodenně otevřeny do kořán, ale tyto brány nejsou nazvány "Východy."

Město Ezechielovo totiž "vychází." Z místa, kde žije Hospodin, pryč. Ven. Jdou od Boha, utíkají od Něho. Nejsou k Bohu otočeni čelem, ale jsou k němu otočeni zády.  Vše, k čemu se upíná jejich zrak, to spočívá v dálce od Boha. Už s Hospodinem nepočítají, ale naopak, jsou – li k Němu zády, znamená to, že se snaží přetrhnout všechny své svazky s Ním. Nechcou s Ním bydlet, nechtějí s Ním chodit, nechtějí s Ním žít.

3)      Třetí rozdíl: Brány. Jak město od Jana, tak město Ezechielovo, nese na branách nápis jmen pokolení Judova, jedná se o odkaz k zaslíbení Abrahámovu. Ale jestli si všimneme podrobněji, tak u města Ezechielova tento nápis přechází v označení vlastníka. Jednotlivá pokolení židovského národa si přivlastňují jednotlivé brány. Až se jedná o bránu Judovu, o bránu Léviho,  o bránu Rubenovu, a tak dále a tak dále.

Na rozdíl od toho,  brány, které pozoroval Jan, střeží Andělé. Neboť jeho obyvatelé si je neosobují, ale odevzdávají je do rukou Boží. Vážení přátelé, toto je důležité zjištění. Městské brány totiž v té době byli středem městského střediska. Zde se soudilo, zde se jednalo, zde se vyhlašovala spravedlnost, zákony. Zde probíhal společenský život. Obyvatelé města Ezechielova se v těchto oblastech spoléhají na sebe, na svou moudrost, na svou rozumnost, na svou tělesnost. Jsou to "jejich brány." Takto Bůh popisuje jejich svévoli. Ezechielovo město se neptá Boha na jeho názor. Na Jeho Vůli. Nepídí se po Jeho Moudrosti, aby se mohli u Něho poučit. Ne. Toto vše nacházejí u sebe samých.

4)      Hradby: Ezechiel ve svém vidění se nezmiňuje o hradbách. Žádné hradby nevidí. To je důležitý poznatek. Neboť v Bibli není důležité jenom to, co Bible říká, ale musíme si všímat i toho, co Bible neříká. Jestliže zde Bible se nezmiňuje o hradbách, na rozdíl od vidění Janova, pak je to jistě důležité. Hradby totiž zajišťovaly bezpečí starověkých a středověkých měst. Město Ezechielovo však žádné hradby nemá. A má – li nějaké, pak je nevidí, ignoruje je, nevšímá si jich.

Hradby města, které čteme u Jana, stojí na dvanácti kamenech, které nesou jména Apoštolů Beránkových.  Ale to ne ledajakých, ale těch určitých Dvanácti. Dvanácti svědků Ježíšova života od křtu, resp. od povolání do apoštolská služby, přes Ježíšovi skutky a učení, Kristovo ukřižování, vzkříšení až k Pánovu nanebevzetí. Hradby Beránkovi nevěsty jsou tedy postaveny na Svědectví apoštolů. Na tom, o čem oni svědčí. Jedná se o popis Písma. Bezpečnost, hranice města Beránkovy nevěsty, jistí svým Slovem Apoštolové. Jedná se o Písmo Svaté, které toto svědectví v plnosti zaznamenává.

Avšak Ezechielovo město tyto hradby postrádá. Není zde jasná hranice mezi tím, co Bůh chce, a tím, co Bůh nechce. Mezi tím, co Bůh považuje za dobré (připomeňme si: Zde bydlí Hsopodin) a mezi tím, co považuje za zlé.  Mezi tím, co patří Bohu a mezi tím, co Bohu nepatří. Všechno může volně překračovat hranice města, aniž by mu cokoliv bránilo. Všechen hřích, nečistosta, zlo, tělesnost. Vše to může volně vejít tam, kde přebývá Hospodin. A město Ezechielovo to nevidí. Ignoruje to. Jemu to jedno.

5)      Obyvatelé města, které spatřil Ezechiel, se živí tím, co roste mimo jejich město, obyvatelé města popsané Janem jí to, co roste uvnitř jejich města.  Ezechielovo město je duchovně i fyzicky živeno tím, co nacházejí tam, kde "nepobývá Hospodin." Tam mají své majetky, tam mají své poklady. A Ježíš říká, že tam, kde zakopáme, nebo uschováme náš poklad, tam bude i naše srdce. Nevěsta Beránkova však jí i pije to, co roste uvnitř Hradeb. Rozumějme. Je živa z Božího Slova. Z Boží Vůle. Z Boží milosti. Z Jeho Svatosti. To přijímá za pokrm, to přijímá do svého těla, do své duše i do svého ducha.

6)      Stavební materiál. Ezechiel se o žádném stavebním materiálu nezmiňuje. Obyvatelé města, které viděl, jim to totiž je jedno. Oni se nedívají dovnitř města, ale jejich zraky jsou upnuty ven. Je jim naprosto lhostejné, jak vypadají ulice, budovy, náměsti, "kde žije Bůh." Zatímco Jan vidí, jak město, nevěsta Beránkova, je vystavěna ze vzácných, nádherných kovů. Ze zlata, z perel, z drahokamů. To vše nám popisuje vděčnost Nevěsty Beránkově. Její radost, že může přebývat u trůnu Boha a Beránka. Však i v našich pozemských městech lze snadno rozpoznat, kdo si váží místa, kde bydlí, a komu je to ukradené. Komu je vzácný a drahý dům, byt, stavení, který přijímá jako Milost od Pána a kdo si tuto Milost naprosto neváží, ničí ji svým nezájmem. Nedívá se směrem k Bohu, ale směrem od Boha.

Povídá se jeden takový příběh. To umírá jeden boháč. Ale před smrtí mu Bůh slíbí, že si může sebou vzít to nejvzácnější, co vlastní. Boháč se zamyslí a pak si vezme do torny tři cihly zlata. A když pak vejde do Nového Jeruzaléma, potká apoštola Petra, který se ho zeptá, co přináší do tohoto města ve své torně. Boháč ukáže zlato. A Petr se zhrozí a zoufale se zeptá: "Proč tu neseš dlažební kostky!"

Ano, tam, kde je všechno ze zlata, tam zlato nemá svou cenu. Cihla toho nejryzejšího kovu se považuje za dlažební kostku. Přemýšlejme nad tím. Jakou cenu by měla ona boháčova torna mezi obyvateli Ezechielova města?

7)      A konečně sedmý, poslední bod. A tím jsou rozměry města. Překladatelé Českého studijného překladu vypočetli, že jedna strana čtverce Ezechielova města měří přibližně dva kilometry. Při čemž jedna strana čtverce města, které viděl apoštol Jan, měří těch kilometrů dva tisíce. Tisíckrát více. Obsah města z Apokalypsy se přibližně rovná území Spojených států Amerických! Jak tomu rozumět. Co za tím vidět?

Ježíš řekl, že přišel přinést Život a přinést jej v Hojnosti.  Život v městě Živých je tisíckrát rozměrnější, větší, rozmanitější, prostornější, smysluplnější než život v městě mrtvých. Přičemž tu tisícovku můžeme brát symbolicky. Žít Život s Bohem mnohem mnohem přesahuje život žitý bez Boha. Žitý zády k Bohu. Při útěku od Boha.

Vážený čtenáři: A ve kterém městě žijete Vy? Žijete ve městě, které není z tohoto města, které sestupuje z hůry, anebo ve městě, které stojí na tomto světě? Utíkáte od Boha, odcházíte od Něj, stavíte se k němu zády? Anebo je Vám každá chvíle strávená s Bohem vzácností, důvěrností, požehnáním, radostí? Vyhledáváte tyto chvíle a Jeho Samého, anebo se Jej snažíte vytěsnit ze svého života? Kdo ve Vašem životě určuje, co je správné a co nikoliv? Či vůle se tam prosazuje? Koho moudrost vyhledáváte na svých soudech? Jaký máte vztah k Bibli? Stala se hradbou Vašeho života? Anebo si do Vašeho života volně přichází všechno možné? Že, vše se má prý vyzkoušet, říká se. Opravdu je ten výrok pravdivý? Čím se živí Vaše duše? Vaše tělo, Váš duch? Co Vás ovlivňuje, co posloucháte, nad čím přemýšlíte, co čtete, čím se zabýváte? Jdete za hlasem Světa, nebo za Hlasem Božím? Jak vzácný je Vám vztah s Bohem? Má vůbec Bůh pro Vás nějakou hodnostu? Ceníte si svého života? Jste vděčný, vděčná, za všechno požehnání, co do Vašeho života sestupuje z hůry? A o čem je Váš život? Jaký smysl jej naplňuje?

Přemýšlejme nad tím, co Bůh nám chce říci právě těmito dvěma rozdílnými obrazy. Najděme všechno, v čem se liší město Živých od města mrtvých, ptejme se Pána, v kterém městě pobýváme a implikujme do života to, co poznáme!

To nám všem ze srdce přeje Váš Vašek M.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře