Šalamoun zpívá o lásce...

23. květen 2009 | 16.55 |

Tento článeček původně vyšel na dnes již neexistujícím internetovém e-Zinu casopis.bloudil.cz

ŠALAMOUN ZPÍVÁ O LÁSCE


 

Noc co noc hledala jsem na svém lůžku toho, kterého tolik miluji.
Hledala jsem ho, a nenalezla. Teď vstanu a obejdu město, ulice, náměstí, vyhledám toho, kterého tolik miluji. Hledala jsem ho, a nenalezla. Našli mě strážci obcházející město: "Toho, kterého tolik miluji, jste tu neviděli?"
Potom, jen co jsem od nich odešla, hned jsem nalezla toho, kterého tolik miluji.
Uchopila jsem ho a už ho nepustím, dokud ho nepřivedu do domu své matky, do pokojíku té, jež mě počala.
Zapřísahám vás, jeruzalémské dcery, při gazelách a při polních laních: nebuďte a nezburcujte lásku, dokud nebude chtít sama.


 

Jedna moje kamarádka nemá ráda knihu Píseň Písní. Je pro ni moc frivolní. Ale Píseň písní je součástí Bible. Bůh nám chce skrze ní něco říci. Kdyby nechtěl, v Bibli by nebyla. Kdyby Bůh nechtěl, ani tisíc svévolníků by ji do Bible nedostalo. Tvoří však součást kánonu a svědčí. Svědčí o tom, že láska muže k ženě a ženy k muži je velký dar. Velký dar od Boha k člověku. Stejně jako je Píseň Písní součástí kánonu, je i tělesné milování součástí našich životů. Problém však je, když jej pustíme tam, kde nemá co dělat...


 

Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Božím, jako muže a ženu je stvořil.
A Bůh jim požehnal a řekl jim: "Ploďte a množte se a naplňte zemi.


 

Zde vzniklo manželství. Manželství je pozůstatek ráje, který nám zbyl. A jak snadno se může stát peklem. Bůh stvořil muže pro svou ženu a ženu pro svého muže. Láska muže k ženy je obrazem lásky Boha k člověku, k Izraeli, k církvi, láska ženy k mužovi zase odráží lásku člověka, Izraele a církve k Bohu. Bůh stvořil jednoho Adama pro jednu Evu. Neuvedl před Adama pět Ev a neřekl: vyber si tu pravou, ale naopak, sám tu pravou pro Adama stvořil a Adam ji poznal.


 


 

Tu k němu přišli farizeové a pokoušeli ho: "Je dovoleno propustit manželku z jakékoli příčiny?" Odpověděl jim: "Nečetli jste, že Stvořitel od počátku 'muže a ženu učinil je'? A řekl: 'Proto opustí muž otce i matku a připojí se k své manželce, a budou ti dva jedno tělo'; takže již nejsou dva, ale jeden.

A proto co Bůh spojil, člověk nerozlučuj!"


 

Bůh je láska. A láska spojuje. Manželská láska spojuje muže a ženu v Jedno. Hřích není jen rozvod, ale již jednání, cítění, myšlení, které k rozvodu směřuje, již to je "rozlučování". Dva lidé mohou spolu žít v hříchu, byť na papíře jsou manželé. Ale v srdci jsou rozvedeni a Bůh se dívá do srdcí. Jednání, které vede k tomuto rozchodu, již je hříchem.


 


 Namítnou mu: "Proč tedy Mojžíš ustanovil, že muž smí propustit svou manželku tím, že jí dá rozlukový lístek?"
 Odpoví jim: "Pro tvrdost vašeho srdce vám Mojžíš dovolil propustit manželku. Od počátku to však nebylo.
 Pravím vám, kdo propustí svou manželku z jiného důvodu než pro smilstvo a vezme si jinou, cizoloží."


 

Na počátku tedy rozchody nebyly.  Rozchod tu je jako projev pádu do hříchu. Tvrdého srdce. Tvrdé srdce vede k jednání, které jsem uvedl výše. Propuštění zde tedy není vnější akt rozvodu, ale již vnitřní postoj. Kristu vždy záleželo na vnitřním postoji srdce. Ty, kteří se vnějškově chovali v rozporu se svým srdcem, ty nazýval pokrytci, herci. Předváději něco, co nejsou. Lžou. Proto je rozvod již akt učiněný v srdci a ne u soudu.


 


 

Můj milý prostrčil otvorem ruku a celé mé nitro ze zachvělo před ním.
Vstala jsem otevřít milému svému. Z rukou mi kanula myrha, myrha stékala z mých prstů na rukojeť zástrčky.
Než jsem však svému milému otevřela, můj milý odbočil jinam. Život ze mne prchal, když ke mně mluvil. Hledala jsem ho, a nenalezla, volala jsem ho, a neodpověděl mi.
Našli mě strážci obcházející město, zbili mě, zranili mě, přehoz mi strhli strážci hradeb.
Zapřísahám vás, jeruzalémské dcery, jestliže najdete mého milého, co mu sdělíte? Že jsem nemocna láskou.


 

Láska, to však není jenom chvíle radosti, štěstí, blaženosti. Láska však přináší bolest, strach. Kdo nepoznal bolest, nepoznal lásku. Kdo nezažil strach, nemiloval. Dívko, tebe bolí, že tvou lásku tvůj milý nesdílí. Kolik lidí však nesdílí Boží lásku k člověku? Čím větší láska, tím větší bolest. Znásob svou bolest nekonečnem a co ti vyjde? Muži, tebe bolí, že tvá žena zradila tvou lásku. Kolik lidí však zradilo Boží lásku k člověku?


 


 


 

Pokud jde o to, co jste psali: Je pro muže lépe, když žije bez ženy.
Abyste se však uvarovali smilstva, ať každý má svou ženu a každá svého muže.
Muž ať prokazuje ženě, čím je jí povinen, a podobně i žena muži.
Žena nemá své tělo pro sebe, ale pro svého muže. Podobně však ani muž nemá své tělo pro sebe, ale pro svou ženu.
Neodpírejte se jeden druhému, leda se vzájemným souhlasem a jen na čas, abyste byli volni pro modlitbu. Potom zase buďte spolu, aby vás satan nepokoušel, když byste se nemohli ovládnout.
To ovšem říkám jako ústupek, ne jako příkaz.
Přál bych si totiž, aby všichni lidé byli jako já; ale každý má od Boha svůj vlastní dar, jeden tak, druhý jinak.


 

Muž je tu pro ženu a žena pro muže. Manželská láska je však pouhým obrazem, odleskem lásky Boha k člověku. Proto je zcela přirozené, když se člověk vzdá obrazu právě pro realitu, právě pro skutečnost. Ale každý má od Boha svůj dar.


 

Voní jablíčka lásky a všechny výtečné plody nad našimi dveřmi, nové i staré. Schovala jsem je pro tebe, můj milý.

Schovávejme si svá jablíčka pro našeho Adama, pro naši Evu... Pro našeho Partnera, který byl stvořen Bohem pro nás a my pro něj. Takový je jediný na světě. A nalezneme-li jej, pak držme ho pevně a nepouštějme ho. Neboť je darem a požehnáním od Našeho Pána Boha... Dáme - li jablíčko, které patří našemu manželovi či manželce, jinému, pak jsme zloději, neboť dáváme někomu něco, co mu nepatří. Jsme zloději Božího daru, Božího Požehnání. A Bůh, ten, který to vidí, který je okrádán, On je přítomen Tvé krádeži, Jeho to velice bolí. Ten se v konečném důsledku okrádat nenechá... 
 


 

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1 (1x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře