Petr Chelčický: Pravda a mýty o Očistci - Závěr

27. červenec 2010 | 18.38 |

Vážený čtenáři tohoto blogu, rád bych Vám nabídnul druhý traktát Petra Chelčického, který se budu snažit převést do srozumitelné češtiny. Dnes po delší době pokračujeme již 12. dílem. Toto Chelčického dílo je známe pod názvem "O očistci." Původní text můžete najít v níže uvedené literatuře...

A tak, chce - li kdo, ať důvěřuje Synu Božímu.  Ten říká, že nájemník se o svěřené ovce nestará stoprocentně. Protože nepřišli z jiného důvodu, než aby kvůli ziskům z farnosti kradli lidem Pravdu Boží.Aby je vraždili na duši, k čemuž jako zbraň používají ďáblovy lži: Bludy, básně, zlé příklady. Mezitím je připraví o majetek a nakonec své farníky zatratí. Takovéto "požehnání" přijímají lidé z rukou lotrů a zlodějů. K tomu, k vlastní záhubě,  si je najímají lidé nevěrní Bohu. A proto Pán Ježíš promlouvá ke svému stádu: "Bedlivě se chraňte před falešnými proroky, kteří k Vám přicházejí v beránčím rouše, ale uvnitř jsou hladoví vlci. Podle skutků je poznáte!" (Mt 7, 15n) Pravý prorok Pána Ježíše káže: "Čiňte pokání a věřte Písmu, protože přiblížilo se království nebeské!"(Mk 1,15). S touto zvěstí posílá Pán Ježíš své apoštoly a pravé proroky, když praví: "Jděte po celém světě a kažte evangelium. Kdo uvěří evangeliu a pokřtí se, bude spasen, kdo neuvěří, bude zatracen!" (Mk 16, 15n.) Tuto zvěst zapečetil svou vlastní pečetí, že bez víry v evangelium všechny na věky zavrhne, když prohlásil: "Nebudete-li činit pokání, všichni společně právě tak zahynete!" (Lk 13,3). Takto zní svědectví pravých apoštolů!

Avšak falešní prororci tomuto názoru oponují. Vždyť sami nevěří Bibli. Ani se  nekají ze svých hířchů způsobem, jakým žádá Bůh. Proto také svým farníkům neukládají číst Bibli a činit správné  pokání. To by se museli nejprve sami obrátit k Bohu.  Sami se nedrží skutečné a živé víry. A bez té živé křtí všechny lidi na základě víry mrtvé.Jakoby je tím pouštěli na moře bez vesla, kde leda utonou.  A proto ať si zapíše za uši ten, kdo má rozum k přemýšlení, jak ubližují lidem falešní proroci. Sami jsou přeplnění rozmanitou falešností, skrze kterou nastavěli spoustu pověr, pomýlených filozofií. Zrádně a falešně učí o pokání. Kvůli nim svět nepozná a nepřijme správnou víru zjevenou v Písmu. A tak se nikdo - až do konce světa -  neobrátí v opravdovém a Bohem žádaném pokání. Protože co nedokáží ty pověry a nepravé pokání, to dokončí ten pevný jejich polštár ušitý názory nevěrně z Písma vykroucenými a z kontextu vytrženými - což je očistec v třetím pekle.A proto ubezpečen tímto polštářem svět očekává spasení - spasení bez biblické víry a pravého pokání.

  Proto se probuďte, spravedliví a prohlédněte! Mohl by ďábel jednodušeji oklamat svět než skrze ústa Antikrisa - svého syna? A bay zaplašil veškeré obavy a pochybnosti, připsal satan všechna svá klamstva Duchu Svatému.

A kdo by se nebál hřešit proti Duchu Svatému! Takto se nejvíce uškodilo víra Boží a jeho lid utrpěl tu nejhorší ránu. Protože každá  ďáblova lež, blud a podvod jeho se podepisuje jménem Ducha Svatého.Čímž činí Ducha Svatého Antikristem, který přebývá v hlavatých mužích, ustanovující jinou víru, jiné zákony, jiné kněží, jinou službu Bohu, jiné pokání, jiné rozhřešení, jiné odpustky z milostivých jubilejních let a poutí, než jaké ustanovil Pán Ježíš Kristus.Ale my víme, že existuje pouze jeden jediný Pán, jedná víra a jeden jediný Bůh - Otec všech. Duch Svatý se k těmto falešným výmyslům nepřiznal, byť by se pánům papežům zdálo, že oni to v Duchu Svatém přinášejí.Neboť toto říká Pán Bůh: Jejich vlákna se nehodí na šat, svými výrobky se nepřikryjí.Iz 59,6. Tímto Pán Blh sám varuje svůj lid, když praví:# "Neposlouchejte slova proroků, kteří vám prorokují, obluzují vás přeludy, ohlašují vám vidění svých srdcí, a  ne to, co vyšlo z úst Hospodinových," to stále říkají těm, kteří mě znevažují. Jr 23, 16n.# Slyšel jsem, co říkají proroci, kteří v mém jménu prorokují klam. Říkají: ,Měl jsem sen, měl jsem sen.‘ Jak dlouho ještě? Je něco v srdci proroků, kteří prorokují klam, a proroků, kteří prorokují lest svých srdcí? Myslí si, že mé jméno vymýtí z paměti mého lidu svými sny, které si navzájem vypravují?  Jr 23, 25nn # "Já jsem ty proroky neposlal, a přesto běží, nemluvil jsem k nim, a přesto prorokují. Kdyby byli v důvěrném obecenství se mnou a hlásali má slova mému lidu, odvrátili by je od jejich zlé cesty a od jejich zlých skutků." Jr 23, 21n
 

 Kdyby falešní učitelé, Pane, neušili tvému lidu polštáře, nechystal by se na třetí cestu očistcem třetího pekla, vymyšlenou svedenými srdci bláznivých proroků.Za to by věřil ve své očištění v Umyvadle, ktyré jsi Ty připravil ve Svém Synu. Věděl by tvůj lid, že existují cesty pouze dvě: uzká cesta do nebe a široká do pekla.Takto se píše u proroka Ezechiela ve třinácté kapitole, od druhého verše:  #"Lidský synu, prorokuj proti izraelským prorokům, kteří prorokují sami od sebe . Řekni těm, kteří prorokují podle vlastního srdce: Slyšte slovo Hospodinovo! Toto praví Panovník Hospodin: Běda bláznivým prorokům, kteří následují svého vlastního ducha, ale pranic neviděli. Jako lišky ve zříceninách jsou tvoji proroci, Izraeli." Pro Antikristovi lži a bludy jeho apoštolů  zapomněl lid na Pána Boha a Jeho Zákon je jim šuma fuk. Nechali se obloudit jako bludičkami na blatech. Říkají: "Již nevíme, komu máme věřit." A tak se krmí i jedy pocházející od Veliké Nevěstky, kterou nazávají "Církvi Svatou."

Pán Bůh však, přes to všechno, zve Svůj Věrný Lid k Pravdě Svého Slova: Prorok, který má sen, ať vypravuje sen, ale kdo má mé slovo, ať mluví mé slovo pravdivě." "Co je slámě do obilí? je výrok Hospodinův. Není mé slovo jako oheň, je výrok Hospodinův, jako kladivo tříštící skálu?" "Proto hle, já jsem proti těm prorokům, je výrok Hospodinův, kteří kradou jeden druhému má slova. Hle, já jsem proti těm prorokům, je výrok Hospodinův, kteří používají svého jazyka a tvrdí: ‚Výrok Hospodinův .‘ Hle, já jsem proti těm, kdo prorokují klamné sny, je výrok Hospodinův. Vypravují je a svádějí můj lid svými klamy a svou chvástavostí. Já jsem je ani neposlal ani nepověřil, tomuto lidu nejsou k užitku, je výrok Hospodinův." Jr 23, 28-32.

A zde naší úvahu zakončíme...

==============================

Zdroj původního textu:
Boubín, Jaroslav: Petr Chelčický - spisy z Pařížského sborníku, Praha : Historický ústav Akademie věd České republiky, rok 2008, strana 141.

Vyjádření Historického ústavu:
Historický ústav ani autor nemají námitek proti používání Vašich textů na internetu, pokud bude vždy citován originál díla s odkazem na stránky a zřetelně vyznačeno, že příslušné úpravy, které internetově publikujete, jsou autorsky Vaše.

Historický ústav AV ČR
Prosecká 76
190 00 Praha 9

www.hiu.cas.cz 

Doručeno mejlem: 8.12.2009, v 12:25

Zpět na hlavní stranu blogu

Anketa

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře