Rejstřík křesťanských jmen - Baa - Barb

16. prosinec 2010 | 19.00 |

Rejstřík křesťanských jmen osobností, zaměpisných názvů a náboženských společností:  "Baa - Barb"

Písmeno: A

Vážený čtenáři, zvu Vás opět na výlet do hlubin rejstříku křesťanských názvů. Povíme si něco o "vlastníku dobrého jména," připomeneme si Balduina I. a ukončíme Fridrichem Barbarosou. Na společnou, dnes trošku kratší, výpravu Vás srdečně zvu...

Ba'al Šem Tov- Jisra'el ben Eliezer: Židovský rabín, mudrc, žijící v osmnáctém století na Ukrajině, zakladatel judaistického směru "chasidismu," který se vyznačuje radostnou bohoslužbou. Rabbiho přezdívka znamená "Vlastník dobrého jména."

Baal - Jméno fénického boha úrodu, k jehož kultu patřili i náboženské obřady se sexuálním podtextem. Kult boha Baala znamenal pro Izrael, hlavně doby před babylónským zajetím, velké pokušení...

Babylón: Velice starobylé město v Mezopotámii, 88 kilometrů jižně od Bagdádu, Irák. Jeho jméno znamená "Brána bohů", Bible však zmiňuje také slovní hříčku s pojmem "Zmatek." Babylón vznikl, podle podání Bible, těsně po potopě. Zde došlo ke stavění slavné Babylónské věže i ke zmatení jazyků. Babylón byl původně městský stát, později se rozšířil na mocnou říši. Viz dále Novobabylónskou říši.  Jmeno Babylón však je v Bibli i symbolickým vyjádřením města, které se vzbouřilo proti Bohu, město, které vládne světu a ve kterém se mluví všemi jazyky. Pod tímto symbolem se skrývá město Řím

Bacon, Roger: Františkánský mnich, vědec žijící v třináctém století. Kritik Tomáše Ankvinského i scholastiky obecne. Nad slepou poslušností církevních, dávno mrtvých autorit, nad logické vývody a soudy stavěl praktickou zkušenost. Vysoce si vážil mimokřesťanské filozofie, zvlášť Avicennu a Aristotela. Kritizoval malou znalost řečtiny (například u zmíněného Tomáše Akvinského) a matematiky. Setkával se s nedůvěrou církve i vlastního řádu, kurie mu zakazovala zveřejňovat výsledky svých pokusů. Pro neuposlechnutí byl vyhnán do Francie na deset let a po návratu do anglie byl uvězněn na doživotí. Ve vězení pravděpodobně i zemřel. Wiki: http://cs.wikipedia.org/wiki/Roger_Bacon

Baeša:  Král severního Izraele (910–887 př. n. l.), vrah svého předchůdce krále Nádaba a celé jeho rodiny.

Bajezid (1354 - 1403): Osmánský sultán mezi léty 1389 až 1402, zvaný blesk, syn sultána Murada I. K moci se dostal tím, že vlastnoručně tštivou šípu uškrtil vlastního staršího bratra. Snil o dobytí křesťanského západu, zvláště pak Říma. V roce 1391 oblehl Konstantinopol, což latinský západ nenechalo chaldným. Papež Bonifác IX. vyhlásil křížovou výpravu vedenou Zikmundem Lucemburským, kterou v roce 1396 porazil v bitvě u Nikopole. Avšak toto vítězství v pravdě "Pyrrhovo" v podstatě "utrpěl." Ztratil 3/4 svých elitních jednotek, což podlomilo jeho moc. Ani obrovské výkupné, které získal z Francie za urozené zajatce, tyto ztráty nevykompenzovali. Musel okamžitě zrušit obléhání Konstantinopole. V roce 1402 pak nebyl schopen čelit expanzi mongolského vůdce Tamerlána (Timura Lenka), padl do zajetí, kde v roce 1403 zemřel. Evropa si na celou generaci oddechla, i Byzantská říše záskala ještě dalších posledních padesát let existence. Zdroj: wiki (http://cs.wikipedia.org/wiki/Bajezid_I.) a kniha Ludmily Vaňkové: Jsme jedné krve.

Balabán, Milan (*1929) Evangelický teolog, publicista, duchovní Českobratrské církve evangelické (působil například v Šenové u Ostravy), člen sdružení "Nová orientace" kritizující poměry nejenom v církvi, ale i v celé společnosti. V letech 1963 až 1976 se účastnil práce starozákonní překladatelské komise Českého ekumenického překladu Bible. V roce 1975 přišel o státní souhlas, o dva roky později podepsal chartu 1977. Po revoluci učil na ETF Karlově univerzity religionistiku, v roce 2002 obdržel státní vyznamenání za zásluhy o stát.

Balák: syn Sipórův, moábský král, který bojoval s Božím lidem putujícím na poušti. Uplatil proroka Bileáma, aby proklel  Izrael, avšak Bůh Bileámovi vnucoval do úst svá slova, takže místo prokletí přicházelo požehnání

Balbín, Bohuslav: Jezuitský kněz žijící v sedmnáctém století, historik, bojovník za český národní jazyk, aktivní účastník  rekatolizace.

Balcar, Blahoslav:Byl křesťanským spisovatelem, kreacionistou, napsal knihy: Tajemství stvoření, Tajemství potopy, Tajemství života, přičemž minimálně ta poslední je hodna pozornosti i zapřisáhlého evolucionisty :-)

Balcar, Jan: Horal, chasník, kolpoltér biblí, žijící v devatenáctém století, zakladatel probuzeneckého sboru  v Bystrém, tehdy ještě pod názvem "Svobodná církev evangelická" pod patronací stejnojmenné církve sídlící ve Vratislavi. Právě styku s pruskou církví byly problémem v době Prusko - Rakouské války. Po Balcarově smrti v roce 1888 se jeho sbor sloučil se Svobodnou církví reformovanou, přímou předchůdkyní právě Církve bratrské. Sbor v Bystrém je tak nejstarším sborem CB.

Balduin I.Konstantinopolský:původem flanderský hrabě žijící na přelomu dvanáctého a třináctého století, jeden z vůdců Čtvrté křížové výpravy. Po dobytí Konstantinopole se stal prvním Latinským císařem, ve volbě porazil hlavního velitele této výpravy Bonifáce z Montferratu, když získal podporu benátského dóžete Enrica Dandola. Podrobněji: http://bohu-a.svetu.cz/14847-1204-dobyti-konstantinopole.html

Baltazar: Výtvor lidové zbožnosti a tvořivosti, jeden z údajných Tří králů, kteří se přišli poklonit nově narozenému Ježíši Kristu.

Balzac, Honoré de: (1799 až 1850) Francouzský spisovatel na pomezí romantismu a realismu. Autorem románového cyklu s autobiografickými prvky "Lidská komedie". Zvlášť "Otec Goriot" působí hlubokým dojmem. Alexandr Flek v jednom svém kázání poznamenal: "Možná Vás Duch Svatý vede číst si Bibli a možná vás povede i přečíst si Balzaca. Možná se tím nedovíte více o Bohu, ale určitě se tím dovíte více o lidech..."

Barabáš: Zločince, vrah a vzbouřenec. Židovský lid však prosadil jeho osvobození na úkor Ježíše Krista, který byl posléze ukřižován.

Bárak:Vojevůdce v době Soudců. Na pokyn soudkyně Debory se postavil do čela izraelského vojska ve vítězném boji proti kenáánskému králi a jeho vojevůdci Sísarovi, který v té době  utlačoval Boží lid

Barak Ehud: (nar. 12.2.1942). Současný Izraelský kontroverzní politik dvou tváří, ministr obrany, čelný představitel Strany práce, premiér Izraele v letech 1999 až 2001. V době jeho premierství jsem mu osobně velmi fandil, zaujal mne svou smířlivou politikou, když například nechal po osmnáctileté okupaci vyklidit jižní Libanon.  Také učinil nejvelkorysejší nabídku Palestinské autonomii, když s vyjímkou Jeruzaléma by se Izrael vzdal všech sporných území. Nikdy nebyl mír na Blízkém východě tak blízko. To, že Jásir Arafat dohodu odmítl, čímž nastartoval novou vlnu násilí, za to již nenese zodpovědnost. Na druhé straně jeho působení na postu ministerstva obrany na mne působí velice nedobrým dojmem. V roce 2007 se podepsal pod neúspěšnou výpravou v rámci druhé libanonské války na přelomu let 2008 a 2009 řídil operaci Líté olovo v pásmu Gazi, která dost brutální způsobem se snažila zatočit s extrémistickým hnutím Hamas. Údajně zde Izrael použil i zakázané chemické zbraně typu bílého fosforu. Jeho wiki stránka je zde: http://cs.wikipedia.org/wiki/Ehud_Barak

Barbarossa, Fridrich: Císař Římské říše žijící ve dvanáctém století, velitel Třetí křížové výpravy. Do Svaté země však nedorazil. V čele mohutného vojska vyrazil přes Uhry a Byzantskou říši, kde se však v roce 1190 utopil v řece Salef. Jeho vojsko se rozpadlo, jenom část pokračovala dále, pod vedením Barbarossova syna Fridricha Švábského, který zahynul při obléhání Akkonu.

revize: 17.12.2010 v 13:48, 1.1.2011  ve 13:40.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 2 (3x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře