Petr Chelčický - Úvaha o základu zákonů lidských 3

28. květen 2010 | 19.18 |

Proto vystup, Mistře, postav se proti stolici Mojžíšově, posaď na ni mistra sedmero umění a uvidíš, jak ho Pán Ježíš svrhne dolů k zemi. Měj si, kolik chceš, knih cizích, nemáš-li ducha Ježíšova, pak nejsi Jeho. Proto nemůžeš vlastnit Zákon, ani moc k poznání Boží Pravdy, aby jsi mohl lid v lásku vést, pouze jej otrávíš smrtelnými jedy, jak nyní tvé skutky ukazují. A tak neukáže žádný mistr, jak Ježíš veliké kněze posadil na Mojžíšův trůn, jak jim dal pravomoc, aby z toho trůnu zákon za zákonem vyhlašovali lidu a zvlášt křesťanům, a přikazovali jim ve jménu Kristově, cokoliv by jim na mysl přišlo.

To, co jsem napsal, neplatí však jenom o současných bohatých farářích, ale ani svatým apoštolům nedovolil Pán Ježíš Kristus činit jiné věci, než se kterými je neposlal. Svatý Pavel o sobě napsal: "Proto nesmím mluvit o ničem, co by Kristus nevykonal skrze mne k poslušnosti pohanů (Řím 15,18)" Apoštol Pavel nesměl přidat ani slovo, ani skutek nad Slovo Kristovo nebo nad Jeho Zákon. S tímto omezením byl povolán jak on, tak i ostatní apoštolové, kterým přikázal: "Jděte tedy... a učte mé učedníky zachovávat všechno, co jsem Vám přikázal (Mat 28, 19n)" Nic navíc nesměl učinit ani Pavel, ani jiný apoštol.

Proto mistři nesedí na trůnu Mojžíšově, ale na úplně jiné stolici, břichaté, která se odvážila porodit mnoho zákonů, odvolávající se na Ducha Svatého skrze veliké a dávné světce.

A ještě jedna je příčina, pro kterou mistři a kněží propagují lidské zákony a jim připravují cestu svými argumenty: Hlavní důvod je ten, že svou vlastní tělesností jsou odvrženi od Zákona Božího. Vždyť by nebyli schopni poorat pouhou píď, kdyby nepoužili zákony lidské, tak snadné, vnější, přinášející tělesný prospěch. Kdyby ve svém kněžství orali Zákonem Krstovým, nezbohatli by, ale přišli by o svá pohodlí.

Také se zdá mistrům a kněžím, že Zákon Kristův je nedostatečný k Službě Bohu a ke správě křesťanských věcí. Proto by mu rádi pomohli a vylepšili jej o zákony lidské. Na to odpovím názorem mistra Protivy (=Johna Wiclefa ze spisu De Civili domino), znalce Kristova Zákona, který taktéž prostudoval mnoho doktorů. Zabýval se i Stolicí Mojžíšovou. Ptá se: "Stačí Kristův Zákon bez přidaných lidských zákonů k tomu, aby přinesl zde na svět plné křesťanské náboženství a spravoval je? Zdá se, že postačí.Zákon Kristův je plně zmocněn spravovat společenství Kristovo a Jeho Učedníky. A Jeho Přikázání přece nejsou méně vhodná pro nás, než byla pro první křesťany. Neoslabilo je ani pronásledování, ale ani množství obrácených k víře. Naopak, tyto věci Zákon posilují, proto vždy byl a stále je plně dostačující. Zákon Kristův plně vyhovoval lidu pronásledovaného v době prvotní církve. Dokonce za života apoštolů se v Jeho Moci obracelo mnohem více věřících. Všichni vyvolení byli znovuzrozeni jenom skrze Slovo Kristovo.

Jestliže tedy Kristovo Slovo Sámo o sobě postačilo k tomu, aby lidi přivádělo k víře, pak také nepotřebuje ničí pomoc ke správě životů a mravů věřících. A proto Zákon Kristův je dostatečný základ pro založení a správu Církve. A kdo by tedy pochyboval o tom, že je lépe, aby náboženské věcí spravoval Kristus, než aby mu do toho kecali lidé? Kdo by pochyboval, že nevěsta Kristova, tak bloudící, by byla dokonalejší? I Starý Zákon to potvrzuje, neboť on sám o sobě vedl lid Izraelský mnohem lépe, než když se do toho začalo míchat právo královské. A Zákon Kristův převyšuje Starý Zákon. Nepotřebujeme tedy lidské přívěšky pro správu křesťanského lidu. Jsem přesvědčen, že stejně jako lid Izraelský se měl s věrností a pílí přilnout ke Staré Smlouvě, tak lid křesťanský ke Smlouvě Kristově, neboť ta sama od sebe buduje křesťana. A proto Kristus nařídil Své Svaté Církvi, aby pod pokutou smrtelného hříchu zachovávala Jeho Přikázání. On žádnému stvoření nenařizuje nic, co by nemohl vykonat. Takové nařízení by nemělo smysl. Proto všechna Svatá Církev může naplnit Kristovu Smlouvu. Čím přesněji jizachovává, tím lépe, protože se přibližuje stavu nevinnosti, blahoslavenství, podobě Boží Lásky. Proto Kristova Smlouva je dostatečná, ale není nikdo, kdo by ji naplňoval."

Mistrův popis je velmi jasný a potřebný. Zákon Kristův pokládá za zcela dostatečný ke správě věřících v Kristu a to i bez lidských přívěšků.Vždyť evangélium má moc k obrácení jak hrubého pohana, tak zchytralého žida. A tak i samo evangeliům plně stačí jak k vedení obrácených k pravdivému životu, tak i k předání všeho náboženství. Tak se Bohu sloužilo v prvotní církvi, bez lidských přídavků. Tehdy nebyly dalekosáhlé teologické rozbory univerzitních doktorů a mistrů, platilo prostě pouhé Kristovo Slovo. V té době stáli křesťané na zdravém učení, antikrist ještě neměl tu moc, aby propašoval svá učení. A proto ještě rozvedu tato učení, od všech mistrů sebraných.

Původně zveřejněno: http://www.granosalis.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=8977

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře